ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဴပင္းထန္တဲ့ စကားလံုးေတၾ သံုး႓ပီး ဖိလစ္ပိုင္ သမတ ေဴပာသၾား

2008-01-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

arroyo_150px.jpg
ဖိလစ္ပုိင္ သမတ ဂလိုရီယာ အာရိုယုိအား အာဆီယံ၊ အေရႀႚအာရႀ ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲတၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံု။ (Photo: RFA)

ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံ သမတ မစၤစ္အာရိုယိုက ဆၾၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ၊ ဒၝးဗိုႛစ္႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပတဲ့ ကမၲာ့စီးပၾားေရးရာ ညီလာခံမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အတၾက္ ေဴပာဆိုသၾားတာပၝ။

သူမအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ေဴပာဆုိခဲ့ဖူးတာ ဴဖစ္ေပမဲ့ အခုတ႒ကိမ္ေဴပာဆိုရာမႀာ ဴပင္းထန္တဲ့ စကားလံုးေတၾ သံုးသၾားတာဴဖစ္သလို၊ အာဆီယံအဖၾဲႚနဲႚ ေဒသတၾင္း အေဴခအေနေတၾကိုပၝ ထင္ဟပ္ေပၞလၾင္ေစတဲ့ စကားလံုးေတၾကို ေဴပာဆိုသၾားတာဴဖစ္တယ္လိုႛ သတင္းေတၾမႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႎုိင္ငံေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလၾဲမႁ အဴမန္ဆံုးဴမင္ခဵင္ပၝတယ္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ခဵက္ဴခင္းလၾတ္ပၝလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒီအေဴခအေနေတၾဴဖစ္လာဖိုႚ အာဆီယံအေနနဲႚ မိမိရပ္တည္ရမဲ့ အေနအထားကိုလည္း သိေန႓ပီးသားပၝလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အာဆီယံေဒသတၾင္း အမဵားေကာင္းဖိုႛ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရၾက္တဲ့ ေနရာမႀာ လူႚအခၾင့္အေရးနဲႚ ပတ္သက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းကဵ အဆင့္တခုေတာ့ အာဆီယံအေနနဲႚ ထားရႀိဖိုႛလိုေဳကာင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စစ္မႀန္တဲ့ ႎိုင္ငံေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလၾဲမႁေတၾ ဴဖစ္မလာဘူးဆိုရင္ ဖိလစ္ပိုင္ႎုိင္ငံအေနနဲႛ အာဆီယံအဖၾဲႚ ေရးဆၾဲ႓ပီးစီးသၾား႓ပီဴဖစ္တဲ့ ပဋိဥာဥ္စာတမ္းကို အတည္ဴပႂဖိုႛ လက္မႀတ္ေရးထိုးမႀာ မဟုတ္ဘူးလိုႛပၝ သတိေပးလိုက္ပၝတယ္။

အာဆီယံအဖၾဲႚ ပီပီဴပင္ဴပင္ဴဖစ္လာေရးနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾအေနနဲႛ ခက္ခဲတဲ့နည္းလမ္းေတၾကို စုေပၝင္းေရၾးခဵယ္ဳကဖိုႛ လိုအပ္ေနပၝ႓ပီလိုႛလည္း သမတ အာရိုယိုက ေဴပာဆိုသၾားပၝတယ္။

ဒီအစည္းအေဝးမႀာပဲ မေလးရႀား ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဘာဒၝဝီကေတာ့ အာဆီယမ္အဖၾဲႚ လက္ခံကဵင့္သံုးေနတဲ့ တဴခားႎုိင္ငံအေရး ဝင္မစၾက္ဖက္ေရးမူဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးကို အာဆီယံ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရၾက္ရာမႀာ အခက္အခဲေတၾ ေတၾႚေစတာပၝလိုႚ ေဴပာဆိုသၾားပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔