အာဆီယံႎႀင့္ အာရႀသံုးႎိုင္ငံ အေရးေပၞ ကူးစက္ေရာဂၝ အစည္းအေဝး ကဵင္းပ

2006-06-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾနဲႛ တ႟ုတ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ဂဵပန္ ၃ႎုိင္ငံက ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးေတၾ တက္ေရာက္တဲ့ အေရးေပၞကူးစက္ေရာဂၝမဵားဆုိင္ရာ ဒုတိယ အ႒ကိမ္ေဴမာက္ အစည္းအေဝးကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ရန္ကုန္႓မိႂႛမႀာ ဇၾန္လ ၂၂ရက္ေနႛက ကဵင္းပပၝတယ္။ အစည္းအေဝးအ႓ပီးမႀာ ပူးတဲၾ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ကုိုလည္း ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္္။

ဒီအစည္းအေဝးမႀာ အဓိက ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝအပၝအဝင္ EID ေခၞတဲ့ အေရးေပၞ ကူးစက္ေရာဂၝမဵား ကာကၾယ္ႎႀိမ္နင္းေရးကုိ အဓိကထား ေဆၾးေႎၾးတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္လာတဲ့ တ႟ုတ္ ဒုတိယ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာဆုိရာမႀာေတာ့ ကူးစက္ေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားမႁ ကာကၾယ္ေရးနဲႛ ေရာဂၝကူးစက္ ဴဖစ္ေပၞႎုိင္တဲ့ အေဴခအေနေတၾကုိ သုေတသနဴပႂတဲ့လုပ္ငန္းေတၾကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမၾန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိႛနဲႛ ေရာဂၝကူးစက္မႁကုိ ထိန္းခဵႂပ္ႎုိင္စၾမ္းရႀိေအာင္ လုပ္ဖိုႛဟာ ဒီကေနႛ ေဒသတၾင္းမႀာေရာ ႎုိင္ငံတကာမႀာပၝ အေရး႒ကီးတဲ့ အမဵားဴပည္သူဆုိင္ရာ ကဵန္းမာေရးကိစၤရပ္တခုဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဴပာဆုိသၾားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံအေနနဲႛ ဳကက္ငႀက္ တုပ္ေကၾးေရာဂၝ နဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ေဆၾးေႎၾး ညၟိႎိႁင္းပဲၾတရပ္ကုိ လက္ခံကဵင္းပေပးဖုိႛ ကမ္းလႀမ္းခဲ့႓ပီး၊ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾင္း ဳကက္ငႀက္ တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ကူးစက္မႁ ထိန္းခဵႂပ္ႎုိင္ေရးနဲႛ ဒီဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ စမ္းသပ္တဲ့ ဓာတ္ခဲၾခန္းဆုိင္ရာ ပညာရႀင္ ၂၀ကုိ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾကေန ေခၞယူ သင္တန္းေပးသၾားဖုိႛ ေတၾကုိလည္း တ႟ုတ္ ဒုကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးက ကမ္းလႀမ္းခဲ့ပၝတယ္။

ဒီအစည္းအေဝးအ႓ပီးမႀာ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾနဲႛ တ႟ုတ္ဴပည္ သီးဴခားအစည္းအေဝးကုိလည္း ကဵင္းပပၝတယ္။

အာဆီယံနဲႛ တ႟ုတ္၊ ဂဵပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား ၃ ႎိုင္ငံ ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးမဵား အစည္းအေဝးကုိ ၂ ႎႀစ္တ႒ကိမ္ ကဵင္းပတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အစည္းအေဝး႓ပီး ဇၾန္လ ၂၂ရက္ေနႛမႀာ ပူးတဲၾေဳကညာခဵက္တေစာင္ကုိထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ပၝတဲ့ အဓိက အခဵက္ကေတာ့ အာဆီယံနဲႛ မဟာမိတ္ ၃ ႎုိင္ငံအဳကား အေတၾႚအဳကံႂေတၾနဲႛ သတင္းေတၾ ဖလႀယ္သၾားဖုိႛနဲႛ ဴပည္သူေတၾရဲ့ လုံဴခႂံေရးနဲႛ ကဵန္းမာေရးကုိ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနတဲ့ အႎၩရာယ္ေတၾကုိ အလဵင္အဴမန္ႎႀိမ္နင္းသၾားႎိုင္ေရး ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛေတၾကုိ ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ေဒသတၾင္းကူးစက္ေရာဂၝ၊ သဘာ၀အႎၩရာယ္နဲႛ ဇီဝေဗဒလက္နက္နဲႛ အဳကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္တာေတၾကုိ ပူးေပၝင္းကာကၾယ္သၾားဖုိႛေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔