အာဆီယံ ကုန္သၾယ္ေရးဥပေဒမဵား တေဴပးညီဴဖစ္ေရး သေဘာတူညီ

2006-09-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

အေရႀႛေတာင္အာရႀႎုိင္ငံေတၾမႀာ ကဵင့္သံုးလဵက္ရႀိတဲ့ ကုန္သၾယ္ေရးဥပေဒေတၾကုိ တေဴပးညီတည္းဴဖစ္ေအာင္ ညၟိႎိႁင္းလုပ္ေဆာင္သၾားဳကဖုိႛ ပထမဦးဆံုးအ႒ကိမ္အဴဖစ္ အာဆီယံအဖၾဲႛဝင္ ၁၀ႎုိင္ငံ သေဘာတူညီလုိက္ဳကပၝတယ္၊၊

အာဆီယံေဒသတၾင္း ကုန္သၾယ္ေရးနဲႛ လံု႓ခံႂေရးဆုိင္ရာ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾကုိ ေရရႀည္တုိးတက္မႁ အလားအလာကုိဳကည့္႓ပီး ဒီကိစၤကုိ ဴဖစ္ေဴမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဳကမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဒၝေပမယ့္ တႎုိင္ငံနဲႛ တႎုိင္ငံဳကား မတူညီတဲ့ ကုန္သၾယ္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒေတၾကုိ တထပ္တည္းဴဖစ္ေအာင္ ႌႀိႎိႁင္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္သၾား ရမႀာဴဖစ္တာေဳကာင့္ ဒီကိစၤ႓ပီးေဴမာက္ေအာင္ဴမင္ဖုိႛအတၾက္ေတာ့ အခဵိန္အေတာ္ယူရမယ္လုိႛ အာဆီယံအဖၾဲႛဝင္ႎုိင္ငံေတၾက ဝန္ခံေဴပာဆုိပၝတယ္၊၊

ထုိင္းႎုိင္ငံ ႎုန္ခိုင္းမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ကဵင္းပတဲ့ အာဆီယံ ဥပေဒေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ဒီသေဘာတူညီခဵက္ကုိ ရရႀိခဲ့ဳကတာဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ထုိင္းႎုိင္ငံဟာ ဒီကိစၤအေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖုိႛအတၾက္ တကၠသုိလ္႒ကီးေတၾရဲ့ အကူအညီရယူ႓ပီး အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾမႀာ ကဵင့္သံုးေနတဲ့ ကုန္သၾယ္ေရးဆုိ္င္ရာ ဥပေဒေတၾကုိ ထိုင္းႎုိင္ငံက ကုန္သၾယ္ေရး ဥပေဒနဲႛ ႎိႁင္းယႀဥ္ေလ့လာမႁေတၾ စလုပ္ေတာ့မယ္လုိႛ ထုိင္းတရားေရးဌာန အ႒ကီးအကဲက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ကုန္သၾယ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတၾ တေဴပးညီဴဖစ္လာမယ္ဆုိရင္ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾရဲ့ စီးပၾားေရးဟာ ပုိ႓ပီး ခုိင္မာလာလိမ့္မယ္လုိႛ လာအုိကုန္သၾယ္ေရးဌာန ႌၾန္ဳကားေရးမႀႃးက ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဒီကိစၤကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႎုိင္ဖုိႛအတၾက္ေတာ့ ႎုိင္ငံေရးအဴမင္ ရႀိဖုိႛေတာ့ လုိတယ္လုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊

အာဆီယံအဖၾဲႛဝင္ ႎုိင္ငံေတၾဟာ ဳသစေဳတးလဵ၊ နယူးဇီလန္၊ အေမရိကန္၊ ဂဵပန္စတဲ့ အာဆီယံ ကုန္သၾယ္ဖက္ႎုိင္ငံေတၾနဲႛ လၾတ္လပ္တဲ့ကုန္သၾယ္မႁဆုိင္ရာ ညိၟႎႁိင္းမႁေတၾမႀာ ဘံုရပ္တည္ခဵက္ မရရႀိဳကေသးပၝဘူး၊၊

အာဆီယံအဖၾဲႛကုိ စတင္တည္ေထာင္ရာမႀာ ပၝဝင္တဲ့ ထုိင္း၊ မေလးရႀား၊ အင္ဒုိနီးရႀား၊ စင္ကာပူ၊ ဘရူႎုိင္းနဲႛ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံတုိႛဟာ အဖၾဲႛဝင္သစ္ႎုိင္ငံေတၾဴဖစ္ဳကတဲ့ ကေမႝာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ဴမန္မာနဲႛ ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံတုိႛကုိ ဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတၾ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဴပည့္အ၀ ကူညီႎုိင္မႁမရႀိဘူးလုိႛ လာအုိကုန္သၾယ္ေရးဌာန ႌၾန္ဳကားေရးမႀႃးက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔