အာရႀတိုက္ ေအ့ဒ္စ္ေရာဂၝ အဆိုးဆံုး သံုးႎိုင္ငံမႀာ ဴမန္မာလည္းပၝဝင္

2007-03-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

AIDS_orphan_200.jpg
ေအ့ဒ္စ္ေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားေစႎိုင္ေသာ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ထားသည့္ မိဘမဲ့ ကေလးမဵားကို ဴပႂစုေစာင့္ေရႀာက္ေပးေနေသာ အ႓ငိမ္းစား သူနာဴပႂ ဆရာမ႒ကီးႎႀင့္အတူ သံလဵင္႓မိႂႚရႀိ မိဘမဲ့ ေဂဟာတၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံသည္ အာရႀတိုက္တၾင္ ေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားမႁ အဆိုးဆံုး သံုးႎိုင္ငံတၾင္ ပၝဝင္သည္။ (Photo: AFP)

အာရႀတုိက္မႀာ ဴဖစ္ပၾားေနတဲ့ HIV/AIDS ေရာဂၝကူးစက္မႁကုိ ထိန္းခဵႂပ္ရာမႀာ ႎုိင္ငံတကာက ပုိမုိ ကူညီေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛ အာရႀကဵန္းမာေရး ပညာရႀင္ေတၾက ေမတၨာရပ္ခံလုိက္ပၝတယ္။ ကုလသမဂၢ AIDS ေရာဂၝ ဆုိင္ရာအဖၾဲႚ UNAIDS က တာဝန္ခံ႓ပီး လုပ္တဲ့ ရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ မေလးရႀား၊ အိႎၬိယနဲႛ မၾန္ဂုိလီးယားႎုိင္ငံတုိႛ ကဵန္းမားေရးပညာရႀင္ေတၾက ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ေဴပာဆုိသၾားတာပၝ။ ဒီရႀင္းလင္းပၾဲက ဴမန္မာကုိယ္စားလႀယ္လည္း တက္ခဲ့တယ္၊

ရႀင္းလင္းပၾဲကုိ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ဴမန္မာသံအမတ္ ဦးေကဵာ္တင့္ေဆၾလည္း တက္ေရာက္ပၝတယ္။ သူကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း ေရာဂၝ ကာကၾယ္တုိက္ဖဵက္ေရးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ တုိးတက္ဴဖစ္ထၾန္းမႁေတၾ ရႀိေနတယ္လုိႛ အေကာင္းဴမင္ သေဘာေဴပာဆုိပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒီေရာဂၝနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ေဒသတၾင္း ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾ လုပ္ဖုိႛေတာ့ နအဖ သံအမတ္႒ကီးက ေတာင္းဆုိပၝတယ္။

UNAIDS ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံတာဝန္ခံ မစၤတာ ဘ႟ိုင္ယန္ ဝီလီယမ္ကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံက HIV/AIDS ကူးစက္မႁ ေနာက္ဆုံးအေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဘ႟ိုင္ယန္ ဝီလီယမ္။ ။ HIV ကူးစက္မႁဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အလၾန္အေရး႒ကီးတဲ့ ဴပႍနာဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ထုိင္း၊ ကေမႝာဒီးယားတုိႛနဲႛ အတူ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ အာရႀတုိက္အတၾင္း အဆုိးဆုံး ၃ ႎုိင္ငံထဲမႀာ ပၝဝင္ပၝတယ္။ ကုလသမဂၢ စစ္တမ္းုအရဆုိရင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ HIV/AIDS ဴဖစ္ပၾားႎႁန္းဟာ ၁ ဒႍမ ၃ ရာႎႁန္း ရႀိပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ဴပင္ပသုေတသီေတၾကေတာ့ တကယ္ဴဖစ္ပၾားမႁဟာ ဒီ့ထက္ပုိ ဴမင့္မားႎုိင္တယ္လုိႛ ေဴပာဆုိဳကပၝတယ္။ တခဵႂိႚက ၃ ကေန ၅ ရာခုိင္ႎႁန္းအထိ ရႀိမယ္လုိႛ ခန္ႛမႀန္းဳကပၝတယ္။ HIV/AIDS ဴပန္ႛပၾားႎႁန္းဟာ နယ္စပ္ေဒသေတၾနဲႛ စစ္တပ္အတၾင္း အဆုိးဆုံးဴဖစ္တယ္လုိႛ ယူဆဳကပၝတယ္။ RFA က သီးဴခား စုံစမ္းခဵက္အရ စစ္တပ္တၾင္း ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္က အရာရႀိ ၄၅၈ ဦးနဲႛ အဴခားအဆင့္ ၆,၄၉၃ ဦး စုစုေပၝင္း ၉,၆၄၃ ဦး ေရာဂၝရႀိတာ ေတၾႚရပၝတယ္။

ဴမန္မာအပၝအဝင္ အာရႀ ေဒသတခုလုံးမႀာ ေရာဂၝ ကူးစက္ခံရသူ ၈ သန္းခၾဲေကဵာ္ရႀိ႓ပီး ဒီေရာဂၝတုိက္ဖဵက္ေရးမႀာ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ အားနည္းေနေသးတယ္လုိႛ မတ္လ ၂၁ရက္ေနႛက ရႀင္းလင္းပၾဲ တက္လာတဲ့ ပညာရႀင္ေတၾက ေထာက္ဴပေနဳကပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔