ဒုကၡသည္ခိုလႁံခၾင့္မူဳကမ္း ဳသစေဳတးလဵဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ပယ္ဖဵက္

2006-08-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံမႀာ ဒုကၡသည္ေတၾ ခုိလႁံခၾင့္ဴပႂေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေရးဆၾဲထားတဲ့ မူဳကမ္းကုိ ဳသစေဳတးလဵ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ဳသဂုတ္လ၁၄ရက္ေနႛက ပယ္ဖဵက္လုိက္ပၝတယ္၊၊

ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံကုိ အင္ဒုိနီးရႀားႎုိင္ငံကေန ေလႀတစီ္းနဲႛ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ပၝပူဝၝက႗န္းသား ၄၃ ေယာက္ကုိ ဒုကၡသည္ေတၾအဴဖစ္ ႎုိင္ငံမႀာ ခုိလႁံခၾင့္ဴပႂေရးကိစၤအတၾက္ ပၝတီတၾင္း ေဝဖန္ကန္ႛကၾက္မႁေတၾေဳကာင့္ ဳသစေဳတးလဵ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ဳသဂုတ္ ၁၄ရက္ေနႛက ပယ္ခဵလုိက္ရပၝတယ္၊၊

ဒီ ဥပေဒမူ႒ကမ္းထဲမႀာ ေလႀနဲႛ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ဒုုကၡသည္ေတၾကုိ အကဵဥ္းစခန္းတခုထဲမႀာ ထိန္းသိမ္းထားရမယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားတာေဳကာင့္ ဒီဥပေဒမူဳကမ္းကုိ ပယ္ဖဵက္လုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဒီႎႀစ္ဆန္းပုိင္းတုန္းက အင္ဒုိနီးရႀားႎုိင္ငံ ပၝပူဝၝေဒသက လူ ၄၃ ဦးကုိ ဒုကၡသည္ေတၾအဴဖစ္ ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံမႀာ ခုိလႁံခၾင့္ဴပႂလုိက္ပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ေဳကာင့္ ဳသစေဳတးလဵအစုိးရနဲႛ အင္ဒုိနီးရႀားအစုိးရဳကား တင္းမာမႁေတၾ ဴဖစ္ေပၞခဲ့ရ႓ပီး အင္ဒုိနီးရႀားအစုိးရဟာ ကင္ဘာရာ႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ အင္ဒုိနီးရႀားသံအမတ္ကုိ ဴပန္လည္ေခၞယူလုိက္ပၝတယ္၊၊ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႎႀစ္ႎုိင္ငံဆက္ဆံေရး ဴပန္လည္ေကာင္းမၾန္လာဖုိႛအတၾက္ ဳသစေဳတးလဵလၿတ္ေတာ္မႀာ ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ မူဳကမ္းတရပ္ ေရးဆၾဲခဲ့ပၝတယ္၊၊

အခုလုိ ဒုကၡသည္ေတၾကုိ အကဵဥ္းစခန္း ပုိႛမယ့္ မူဳကမ္းပဵက္ဴပယ္သၾားတာေဳကာင့္ ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံမႀာ ခုံလႁံမယ့္ ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ လၾယ္ကူသၾားပၝတယ္၊၊ ဒီမူဳကမ္း ပဵက္ဴပယ္သၾားတဲ့အေပၞ အင္ဒုိနီးရႀားႎုိင္ငံက ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသည္ေတၾ ဳသစေဳတးလဵကို အလၾယ္တကူ ဝင္ေရာက္လာႎိုင္တဲ့အတၾက္ အ႒ကီးအကဵယ္စိတ္ပဵက္မိေဳကာင္း အစိုးရက ဳသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေနႛမႀာ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊

ဒီမူဳကမ္းပဵက္ဴပယ္သၾားတဲ့အတၾက္ ဳသစေဳတးလဵႎိုင္ငံမႀာ ႎႀစ္အေတာ္ဳကာ တရားမဝင္ ေနထိုင္ေနဳကသူေတၾအတၾက္လည္း တံခၝးပၾင့္သလို ဴဖစ္သၾားတယ္လိုႛ ဳသစေဳတးလဵအရာရႀိတေယာက္က ေဴပာပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔