ကုလအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဴမန္မာဴပည္သိုႛ မဳကာမီ ဴပန္သၾားဦးမည္

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းက သူဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို မဳကာခင္ အခဵိန္အတၾင္းမႀာ သၾားေရာက္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္းေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံ မုန္တိုင္းေဘးသင္ႛသူေတၾအတၾက္ ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲႛ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံႛေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္တာေတၾ တိုးတက္မႁ ဘယ္ေလာက္ရႀိတယ္ဆိုတာ ကိုယ္တိုင္ ဴမင္ေတၾႚခဵင္၊ ဳကည့္ခဵင္တဲႛ အတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို မဳကာခင္ဴပန္သၾားဖိုႛ သူေမႀဵာ္လင္ႛပၝတယ္လိုႛ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းက ေမလ ၂၇ရက္ အဂႆၝေနႛမႀာ ေဴပာလိုက္တာပၝ။
2008-05-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္း (ဝဲ) ႎႀင့္ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ (ယာ) တိုႛ ေမလ ၂၃ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးခဲ့စဥ္ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္း (ဝဲ) ႎႀင့္ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ (ယာ) တိုႛ ေမလ ၂၃ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးခဲ့စဥ္ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

သူဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္း ေရာက္ရႀိေနခဵိန္က သူႛကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သၾားလာ ေနထိုင္ခၾင္ႛ ဴပႂခဲ့တဲႛအတၾက္ သူကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ကဵ သူသၾားလိုရာ မုန္တိုင္းသင္ႛေဒသေတၾဆီ အေရာက္ သၾားႎိုင္ခဲႛတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ႎိုင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပံႛေရး ပညာရႀင္ေတၾ၊ အေထာက္အပံႛေတၾကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ဝင္ခၾင္ႛနဲႛ လုပ္ကိုင္ခၾင္ႛေတၾေပးမယ္လိုႛ ေဴပာခဲႛတဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾအေပၞမႀာလဲ သူ ႛအေနနဲႛ အားတက္္မႁေတၾ ရႀိခဲႛတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ အခုဆိုရင္ လမ္းေဳကာင္းမႀန္ေပၞမႀာ ေလ႖ာက္လႀမ္းေနပၝတယ္လိုႛေဴပာ႓ပီး ဒၝဟာ စစ္အစိုးရ ရဲ့ အသစ္ဴဖစ္ထၾန္းလာတဲႛ ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းနဲႛ ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္လိုတဲႛ စိတ္္ပဲ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ဴပႂလုပ္ခဲႛတဲႛ အစည္းအေဝးကေန မုန္တိုင္းေဘးသင္ႛသူေတၾအတၾက္ လုပ္ေဆာင္ခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႎိုင္ငံတကာနဲႛ စစ္အစိုးရအဳကား ယံုဳကည္မႁနဲႛ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾ တည္ေဆာက္႓ပီး အေရး႒ကီးတဲႛ လုပ္ေဆာင္ခဵက္ေတၾ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ သေဘာတူညီခဵက္ေတၾ ရယူခဲႛတာပၝလိုႛ ဆက္လက္ ေဴပာဳကားခဲႛပၝတယ္။

မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴမန္ဴမန္္ဴပန္လၿတ္ေလေလ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင္ႛဴမတ္႓ပီး လူႛအခၾင္ႛအေရးေတၾကို ေလးစားလိုက္နာတဲႛ ဒီမိုကေရစီလမ္းေဳကာင္းေပၞ ဴမန္ဴမန္ေရာက္ေလပဲ ဴဖစ္တယ္လိုႛလဲ ေမလ ၂၇ရက္ အဂႆၝေနႛက ေဴပာဳကားခဲႛပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ံအတၾင္းမႀာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၞထၾန္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖိုႛ သူႛအေနနဲႛ သႎၮိဌာန္ခဵထားတယ္လိုႛ မစၤတာဘန္ကီမၾန္းက အဂႆၝေနႛမႀာ သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာဳကားခဲႛပၝတယ္။

ကုလသမဂၢနဲႛ အာဆီယံအပၝအဝင္ ႎိုင္ငံတကာ အလႀႃရႀင္ေတၾ တက္ေရာက္ခဲႛတဲႛ အဲဒီ အစည္းအေဝးကေန ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ အလႀူေငၾ ေဒၞလာ သန္း ၁၀၀ ေပးလႀႃဖိုႛ ကမ္းလႀမ္းခဲႛဳကပၝတယ္။

စစ္အစိုးရက ႎိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖၾဲႚေတၾကို မုန္တိုင္းသင္ႛေဒသေတၾဆီ ေပးဝင္မယ္လိုႛ ေဴပာဆို႓ပီးတဲႛေနာက္ပိုင္း အခုလိုလႀႃဒၝန္းမယ္ႛ ေငၾေဳကးပမာဏ ထၾက္ေပၞလာတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔