႟ိုဟင္ဂဵာမဵားအား ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္အစိုးရက ဆက္တိုက္ဖမ္းဆီး

ဴမန္မာႎုိင္ငံဖက္က ထၾက္ေဴပးသၾားတဲ့ ႟ိုဟင္ဂဵာဒုကၡသည္ေတၾနဲႛ ႎုိင္ငံေရးခိုလႁံခၾင့္ ေတာင္းခံထားသူ ဒုကၡသည္ေတၾကို ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္အစိုးရက ဆက္တိုက္ ဖမ္းဆီးေနတဲ့အတၾက္၊ ႟ိုဟင္ဂဵာဒုကၡသည္ ေထာင္နဲႛခဵီ႓ပီး ယာယီဒုကၡသည္စခန္းေတၾမႀာ ထၾက္ေဴပး ပုန္းခိုေနရေဳကာင္း၊ ဒီအေဴခအေနေဳကာင့္ အစာေရစာငတ္မၾတ္မႁနဲႛ အေဴခအေနမဲ့ဘဝ ေရာက္ေနရေဳကာင္း ဒီကေနႛ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၆ ေနႛစၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ အာရကန္စီမံကိန္း (Arakan Project) အစိီရင္ခံစာက ဆိုပၝတယ္။
2010-02-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ခိုလံႈေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ မိသားစုတစ္စုကို ေတြ႕ရစဥ္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ခိုလံႈေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ မိသားစုတစ္စုကို ေတြ႕ရစဥ္
Photo: AFP

မႀတ္ပံုတင္မထားရေသးတဲ့ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ဒုကၡသည္မဵားအေဳကာင္း ေရးသားထားတဲ့ ဒီအစီရင္ခံစာဟာ လတ္တေလာ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ဴမန္မာနယ္စပ္ ႟ုိဟင္ဂဵာဒုကၡသည္ေတၾ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဴပႍနာေတၾကို ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္အစိုးရအပၝအဝင္ႎုိင္ငံတကာက သိေအာင္ ထုတ္ဴပန္လိုက္တာဴဖစ္တယ္လိုႛ Arakan Project က ေခၝင္းေဆာင္ Ms. Chris Lewa က RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎုိင္ငံဖက္မႀာ ဒုကၡသည္ေတၾရဲ့ အေဴခအေနဟာ စိုးရိမ္စရာ အေတာ္ဆိုးဝၝးေနပၝတယ္။ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာအတၾင္း ဒီလိုတခၝမႀာ အလံုးအရင္းနဲႛ ဖမ္းဆီးတာ မရႀိတဲ့အတၾက္ မဳကာခင္ လူသားခဵင္းစာနာမႁဆိုင္ရာ အေရးေပၞဴပႍနာတရပ္ ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္လိုုႛ မစၤလီဝၝက ေဴပာပၝတယ္။

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီးေနတဲ့အတၾက္ ႟ိုဟင္ဂဵာ ဒုကၡသည္ေတၾဟာ လံုဴခံႂေရးအတၾက္ ကုတုပၝလံု ယာယီစခန္းမႀာ စုဴပံႂေရာက္ရႀိေနဳက႓ပီး စုစုေပၝင္း အေရအတၾက္ ၃ ေသာင္း ရႀိတယ္လိုႛ အစီရင္ခံစာက ဆိုပၝတယ္။ ဒီဒုကၡသည္ေတၾဟာ အစာေရစာရႀားပၝးမႁနဲႛ ဳကံႂေနရ႓ပီး ငတ္မၾတ္မႁအဆင့္အထိ ေရာက္လာႎုိင္တယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာမႀာ ဥေရာပေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၁ ရက္ေနႛက ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵ ေတာင္းဆိုထားသလို ကုလသမဂၢမႀာ တရားဝင္ မႀတ္ပံုတင္မရႀိေသးတဲ့ ႟ိုဟင္ဂဵာေတၾကို ႎုိင္ငံေရး ခိုလႁံခၾင့္ ေတာင္းေနသူေတၾအဴဖစ္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ အာဏာပိုင္ေတၾက အသိအမႀတ္ဴပႂ အကာအကၾယ္ေပးဖိုႛ ကိစၤကိုလည္း ထပ္မံေတာင္းဆိုေဳကာင္းလည္း မစၤလီဝၝက RFAကို ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔