ဘာသာေရးဖိႎႀိပ္မႁမဵားကို ကုလသမဂၢက စစ္ေဆးအေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆို

2007-01-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

prayer_shwedagon_200px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ေ႟ၿတိဂံု ေစတီေတာ္တၾင္ ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႛေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ၎တိုႛအဖၾဲႚကို ေနာက္ပိုင္းတၾင္ အာဏာပိုင္မဵားက ဘုရားေပၞ တက္ခၾင့္မေပးပဲ ပိတ္ပင္တားဴမစ္ထားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ စစ္အစုိးရက ဘာသာေရး ဖိႎႀိပ္မႁေတၾ ကဵႃးလၾန္ေနတဲ့အေပၞ ကမႝာ့ကုလသမဂၢကေန စစ္ေဆး အေရးယူေပးဖုိႛ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံက လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾကေန ေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္။

အခုလုိ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံ ပၝလီမန္အမတ္ေတၾကေန ဘာသာေရးဖိႎႀိပ္မႁနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ စစ္ေဆးအေရးယူေပးဖုိႛ ေတာင္းဆုိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခဵက္ဟာ Christian Solidarity Worldwide (CSW) ကမႝာ့ခရစ္ယာန္မဵား စည္းလုံးညီႌၾတ္ေရးအဖဲၾႚကေန ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဘာသာေရး ဖိႎႀိပ္မႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေထာက္အထားေတၾနဲႛ တကၾ တင္ဴပတဲ့ အစီရင္ခံစာကုိ စတင္ခဵိန္နဲႛလည္း တုိက္ဆုိင္ဴပႂလုပ္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ဗိတိန္ပၝလီမန္အမတ္ တဦးဴဖစ္တဲ့ စတီဖင္ ခရက္ဘ္က အဓိက ဦးေဆာင္တင္ဴပတာဴဖစ္႓ပီး၊ ဴမန္မာနအဖ စစ္အစုိးရဟာ ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္ကုိ ေလးစားလုိက္နာဴခင္းမရႀိဘူးလုိႛ ေဴပာဆုိပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဘာသာေရးအရ ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ခုိင္လုံတဲ့ အေထာက္အထားေတၾ အမဵားအဴပား ေတၾႚေနရတယ္လုိႛ ေဴပာဆုိပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ခရစ္ယာန္ နဲႛ မူစလင္ဘာသာဝင္ေတၾအေပၞ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ တင္းကဵပ္တာေတၾ ဴပႂလုပ္ေန႓ပီး၊ တုိင္းဴပည္ရဲ့ အခဵိႂႚေနရာေတၾမႀာ အဴပင္အထန္ ဖိႎႀိပ္ခဲၾဴခားေတၾ ဴပႂလုပ္ေန႓ပီး၊ ညၟဥ္းပန္း ႎႀိပ္စက္တာေတၾလည္း ရႀိတယ္လိုႛ သူကေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾ အေပၞမႀာလည္း ဖိႎႀိပ္တာေတၾ ရႀိတယ္လိုႛ ေဴပာဆုိပၝတယ္။ နအဖ စစ္အစုိးရဟာ သူတုိႛကို ဆန္ႛကဵင္တဲ့ ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾကုိ မတရားဖိႎိႀပ္တာေတၾ ကဵႃးလၾန္႓ပီး၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခဵတာ၊ ညၟင္းပန္းႎႀိပ္စက္တာေတၾအထိ ကဵႃးလၾန္ေဳကာင္း၊ ဒီလုိဴဖစ္ေနတာေတၾကုိ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းမရႀိပဲ လစ္လဵႃ႟ႁခံထားရေဳကာင္းနဲႛ၊ ဒီအေဴခအေနေတၾ အဆုံးသတ္ဖိုႛ ကူညီလုပ္ေဆာင္ဳကဖုိႛ ႎုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းကုိ တုိက္တၾန္းလုိေဳကာင္း အထူးသဴဖင့္ ကမႝာ့ကုလသမဂၢကုိ ဴဖစ္ေဳကာင္း မစၤတာ ခရက္ဘ္က ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ CSW ခရစ္ယာန္အဖဲၾႚရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဘာသာေရးဖိႎႀိပ္မႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ တင္ဴပတဲ့ အစီရင္ခံစာကုိ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၃ ရက္ေနႛက စတင္တာဴဖစ္႓ပီး၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီေရးအတၾက္ ႓ဗိတိန္ပၝတီေပၝင္းစုံ ပၝလီမန္အမတ္မဵားအဖဲၾႚရဲ့ အစည္းအေဝးမႀာ စတင္ တင္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

CSW ရဲ့ အ႒ကီးအကဲ မစၤတာ ေသာမတ္စ္ ကေဴပာဆုိရာမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ခရစ္ယာန္ေတၾအေပၞ ဖိႎႀိပ္ခံေနရမႁဟာ ကမႝာေပၞမႀာ ေမ့ေလဵာ့ခံထားရတဲ့ ကိစၤဴဖစ္ေဳကာင္း၊ မူစလင္ေတၾအေပၞ ဖိႎႀိပ္တာေတၾနဲႛ ဗုဒၭဘာသာဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾကုိ ဖမ္းဆီညၟင္းပန္းႎႀိပ္စက္ ေထာင္ခဵတာေတၾကုိလည္း ကဵႃးလၾန္ေန႓ပီး၊ ဆုိး႟ၾားတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဴပည္သူေတၾဟာ ကမႝာေပၞမႀာ အဆုိး႟ၾားဆုံး ခံစားရသူေတၾ ဴဖစ္လာရတယ္လုိႛ ေဴပာဆုိပၝတယ္။ CSW အဖဲၾႚ႒ကီးအေနနဲႛ ဒီဴမန္မာဴပည္က ဴပႍနာေတၾ ေဴဖရႀင္း မ႓ပီးမခဵင္း သူႛရဲ့ ႒ကိႂးပမ္း လုပ္ေဆာင္ခဵက္ေတၾကုိ ရပ္နားမႀာမဟုတ္ဘူးလုိႛလည္း ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔