ဂမ္ဘာရီ၏ခရီးအေပၞ ႓ဗိတိသ႖သံအမတ္႒ကီး စိတ္ပဵက္

ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ အခုေနာက္ဆံုး ဴမန္မာႎိုင္ငံ ခရီးစဥ္ဟာ စိတ္ပဵက္စရာပၝလိုႛ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ဴဗိတိန္ႎုိင္ငံ သံအမတ္႒ကီးက ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။
2008-08-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းေရးအတၾက္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က အထူးကုိယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ခန္ႛအပ္ တာဝန္ေပးထားေသာ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းေရးအတၾက္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က အထူးကုိယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ခန္ႛအပ္ တာဝန္ေပးထားေသာ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဳသဂုတ္လ ၂၆ရက္ မေနႛက ညေနခင္းက ဴပႂလုပ္တဲ့ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္႓မိႂႚ ကုလသမဂၢ႟ံုးခဵႂပ္ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးတခုအ႓ပီး သတင္းေထာက္ေတၾက ေမးဴမန္းရာမႀာ ဴဗိတိန္ႎုိင္ငံ သံအမတ္႒ကီး Mr. John Sawers က သူႛအေနနဲႛ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဴပာရာမႀာ ဘာေတၾ ဴဖစ္လာမလဲဆိုတာ ေစာင့္ဳကည့္ရမႀာ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း ဴပန္႓ပီးေဴပာပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္က မ႓ပီးေသးပၝဘူး။ ဒီကိစၤဘာဴဖစ္မလဲဆိုတာ မသိရေသးပၝဘူး။ ဒီတခၝ ခရီးစဥ္ကေတာ့ စိတ္ပဵက္စရာပၝပဲ။ ဒၝေပမဲ့ သူဘာေတၾ လုပ္ႎိုင္ခဲ့သလဲဆိုတာ ေစာင့္ဳကည့္ရမႀာပၝ။ သူဘာေတၾ အစီရင္ခံမယ္ဆိုတာ ေစာင့္႓ပီး နားေထာင္ရဦးမႀာပၝ။ ဒီကေနမႀ သူႛသံတမန္ေရးခရီးစဥ္ အနာဂတ္ကို ဴပန္႓ပီး သံုးသပ္ရမႀာပၝလိုႛ ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ ဴဗိတိသ႖သံအမတ္႒ကီးက ေဴပာသၾားတာပၝ။

မေနႛက ညေနခင္းက ဴပႂလုပ္တဲ့ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ဴပန္ဳကားေရးအရာရႀိ သတင္းစာ ရႀင္းလင္းပၾဲမႀာေတာ့ ခရီးစဥ္အဴပန္မႀာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီကို မစၤတာဂမ္ဘာရီအေနနဲႛ အစီရင္ခံေလ့ ရႀိပၝတယ္လိုႛ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က ေဴပာပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ဳသဂုတ္လ ၂၇ရက္ ဒီကေနႛမႀာ အင္ဒိုနီးရႀားႎုိင္ငံကိုေရာက္ရႀိေန႓ပီး သမတ ယုဒိုယိုႎိုနဲႛ ဴမန္မာ့အေရး ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္။ ေတၾႚဆံုပၾဲအ႓ပီး အင္ဒိုနီးရႀားသမတရဲ့ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္မႀာ အင္ဒိုနီးရႀား ႎုိင္ငံအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ မေအာင္မဴမင္ ဴဖစ္သၾားတယ္လိုႛ ေဴပာလိုႛ မရေသးတဲ့အေဳကာင္း၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿအဳကား ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး ဴပန္႓ပီးလုပ္ႎုိင္လိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္လည္း ဴမန္မာအေရးကိစၤ ေဴပလည္ႎုိင္ဖိုႛ အင္ဒိုနီးရႀား သမတအေနနဲႛ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ ဆက္ဆံေရး ဆက္ထားရႀိမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း သမတရဲ့ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔