ဴမန္မာႎိုင္ငံမသၾားပဲ သပိတ္ေမႀာက္ရန္ ႓ဗိတိသ႖ အလုပ္သမားသမဂၢ တိုက္တၾန္း

2008-01-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

sule_tourist_150px.jpg
စက္တင္ဘာလတၾင္ သံဃာႎႀင့္ လူထု၏ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾင္းခဲ့သည့္ အဓိကေနရာတခု ဴဖစ္သည့္ ဆူးေလဘုရားတၾင္ ကမႝာလႀည့္ခရီးသည္မဵားကို ႎိုဝင္ဘာ ၉ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အလည္ပတ္ခရီးသၾားတာဟာ ရက္စက္တဲ့ စစ္အစိုးရကို ပံ့ပိုးေနရာေရာက္တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ခရီးသၾားလုပ္ငန္း လုပ္ေနတာေတၾကို ရပ္႓ပီး သပိတ္ေမႀာက္ဳကဖိုႛ ခရီးသၾား ဝန္ေဆာင္မႁ လုပ္ငန္းေတၾကို ဴဗိတိန္ႎိုင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ TUC က ဇန္နဝၝရီ ၁၆ရက္ ဒီကေနႛ တိုက္တၾန္း လိုက္ပၝတယ္။

ဇန္နဝၝရီ ၁၆ရက္ ဒီကေနႛေနႛစၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ဴဗိတိန္ အလုပ္သမားသမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (Trade Union Congress) နဲႛ ခရီးသၾားလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ လုူႛအခၾင့္အေရး အဖၾဲႚအစည္းတခုဴဖစ္တဲ့ Tourism Concern တိုႛက ပူးတၾဲ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ အခုလို ဴမန္မာႎုိင္ငံကို ခရီးမသၾားပဲ သပိတ္ေမႀာက္ဖိုႛ တိုက္တၾန္း လိုက္တာပၝ။

အလုပ္သမားသမဂၢအဖၾဲႚေတၾအေနနဲႛ အားလပ္ရက္ ခၾင့္ရက္ရႀည္ရဖိုႛ ဦးေဆာင္ တိုက္ပၾဲဝင္ေနသူေတၾဴဖစ္ေပမဲ့ ဒီအားလပ္ရက္ေတၾကို ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အသံုးမဴပႂဳကဖိုႛေတာ့ တိုက္တၾန္းလိုေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ခရီးသၾားလုပ္ငန္းကိစၤေတၾမႀာ အဓမၳခိုင္းေစမႁနဲႛ ကေလးစစ္သား အသံုးဴပႂတာေတၾ ရႀိေနတဲ့အတၾက္ ကမႝာလႀည့္ ခရီးသၾား ဝန္ေဆာင္မႁလုပ္ငန္းေတၾကိုလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံကို စာရင္းကေန ဖယ္ရႀားေပးဖိုႛ တိုက္တၾန္းေဳကာင္း TUC က ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဘရင္ဒန္ ဘာဘာက ေဴပာပၝတယ္။

TUC က ေဴပာခၾင့္ရအမဵိႂးသမီး ၊ မစၤလစ္ဇ္ခဵင္ခဵန္က TUC အေနနဲႛ ဴပည္သူေတၾကို ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႎႀိပ္အုပ္ခဵႂပ္ေန႓ပီး ဒီမိုကေရစီကို ခံစားခၾင့္မေပးတဲ့ အစိုးရကို ကန္ႛကၾက္တဲ့အေနနဲႛ စီးပၾားေရးအရ ပိတ္ဆိုႛတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁကို ပၝဝင္တာဴဖစ္တယ္လိုႛ RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

အေဳကာင္းရင္းကေတာ့ အလၾန္႟ိုးရႀင္းတဲ့အေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ခရီးသၾားတာဟာ လူေတၾက သူတိုႛ ဆႎၬအရ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေနထိုင္ေနဳကရတဲ့ စပိန္တိုႛ ဴပင္သစ္တိုႛလို ႎိုင္ငံမဵိႂး ေတၾကို ခရီးသၾားရတာနဲႛ လံုး၀ကၾာဴခားတဲ့အေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဴပည္သူေတၾကေတာ့ လၾတ္လပ္မႁ ကင္းမဲ့ေနေဳကာင္း၊ ဴဗိတိန္ႎုိင္ငံကဴဖစ္ဴဖစ္ တဴခားႎိုင္ငံေတၾကဴဖစ္ဴဖစ္ ကမႝာလႀည့္ခရီးသၾားေတၾ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို အလည္အပတ္သၾားရင္ ဴပည္သူေတၾကို ရက္ရက္စက္စက္အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရ ဘၸာကို ဴဖည့္ဆည္းေပးေနရာ ေရာက္ေဳကာင္း၊ မစၤလစ္ဇ္ခဵင္ခဵန္က ေဴပာသၾားတာပၝ။

ဒီလိုဘၸာေတၾရရင္ ဒီေငၾနဲႛပဲ အစိုးရက ဴပည္သူေတၾကို ဆက္ဖိႎႀိပ္ေနမႀာမိုႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ခရီးမသၾားပဲ တဴခားေနရာမႀာ အားလပ္ရက္ကို အသံုးဴပႂဳကဖိုႛ လံႁႛေဆာ္တာဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။

ခရီးသၾားဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚဴဖစ္တဲ့ Tourism Concern အဖၾဲႚက ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး မီးစ္ ထရစ္ရႀာ ဘားနက္ကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ခရီးသၾားတာဟာ စစ္အစိုးရကို တရားဝင္အသိမႀတ္ဴပႂရာ ေရာက္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛပတ္သက္႓ပီး ခရီးသၾားလုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ေနတာကို ရပ္ဆိုင္းဖိုႛ လႁပ္ရႀားရတဲ့ အေဳကာင္းကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ မဳကံႂဖူးေလာက္စရာ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္တာေတၾ ရႀိေနလိုႛ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း၊ အတင္းအကဵပ္ လုပ္အားေပးခိုင္းေစတာေတၾ ရႀိ႓ပီး စစ္အစိုးရကို ကမႝာလႀည့္ ခရီးသၾားလုပ္ငန္းက ေငၾေဳကးအမဵားအဴပား ေထာက္ပ့ံေနတာေတၾေဳကာင့္လည္း ပၝဝင္ေဳကာင္း၊ မီးစ္ ဘားနက္က ေဴပာသၾားတာပၝ။

ဴဗိတိန္ႎုိင္ငံ လန္ဒန္႓မိႂႚအေဴခစိုက္ လုပ္သမားသမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ TUC ဟာ အလုပ္သမားသမဂၢေပၝင္း ၅၈ ခုနဲႛ ဖၾဲႚစည္းထားတဲ့ အလုပ္သမားအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖၾဲႚအစည္းတခုဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔