ဴမန္မာအိမ္ေဖာ္မိန္းကေလးေတၾ စကႆာပူႎိုင္ငံမႀာ လူ႒ကိႂက္မဵား

2008-01-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

migrant_malaysia_200px.jpg
မေလးရႀားႎိုင္ငံတၾင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အင္ဒိုနီးရႀား အမဵိႂးသမီးမဵား အလုပ္နားခဵိန္မႀာ အေဆာင္တၾင္ အိပ္စက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာ၊ အိႎၬိယနဲႛ ထိုင္း အိမ္ေဖာ္ေတၾဟာ အင္ဒိုနီးရႀားနဲႛ ဖိလစ္ပိုင္ အိမ္ေဖာ္ေတၾထက္ သည္းညည္းခံတတ္႓ပီး အမူအကဵင့္ပိုေကာင္းတဲ့အတၾက္ စကႆာပူလူမဵိႂး အိမ္ရႀင္ေတၾဟာ အဲဒီိသံုးႎိုင္ငံက အိမ္ေဖာ္ေတၾကို ပိုမိုငႀားရမ္း လာတယ္လိုႛ ဇန္နဝၝရီလ ၆ ရက္ေနႛ စကႆာပူႎိုင္ငံထုတ္ The Sunday Times သတင္းစာမႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

စကႆာပူမႀာ အိမ္ေဖာ္ တသိန္းခုႎႀစ္ေသာင္းရႀိတဲ့ အနက္ ၆ရာခိုင္ႎႁန္းဟာ ဴမန္မာ၊ အိႎၬိယနဲႛ ထိုင္းသံုးႎိုင္ငံက အိမ္ေဖာ္ေတၾဴဖစ္႓ပီး ပိုတိုးမဵားလာတယ္လိုႛ အလုပ္အကိုင္ရႀာေဖၾေရး ေအဂဵင္စီေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

အိႎၬိယေဴမာက္ပိုင္းက အလုပ္သမားေတၾကို ေခၞေပးတဲ့ ေအဂဵင္စီကိုယ္စားလႀယ္ တဦးကေတာ့ သူရႀာေပးတဲ့ အိမ္ေဖာ္ေတၾဟာ အဂႆလိပ္စကားသၾက္သၾက္လက္လက္ ေဴပာႎိုင္႓ပီး အဂႆလိပ္စာဖတ္ႎိုင္ဳကတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာအိမ္ေဖာ္ေတၾကို စကႆာပူအိမ္ရႀင္ေတၾက အထူး႒ကိႂက္ႎႀစ္သက္ဳကတယ္လိုႛ အိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္း ေအဂဵင္စီတခုက ေ႓ပာပၝတယ္။ အိမ္ရႀင္ေတၾဆီက ဴပန္လည္ရရႀိတဲ့ သတင္းေတၾအရ ဴမန္မာအိမ္ေဖာ္ေတၾက ဴပႍနာနည္းတယ္လိုႛ United Channel Employment Agency အလုပ္အကိုင္ရႀာေဖၾေရး ေအဂဵင္စီ ပိုင္ရႀင္က ေဴပာတာပၝ။

ဴမန္မာအိမ္ေဖာ္ေတၾဟာ တကၠသိုလ္ဘၾဲႛရေတၾ ဴဖစ္ဳက႓ပီး အဂႆလိပ္စကားေကာင္းေကာင္း မေဴပာႎိုင္ေပမယ့္ အဂႆလိပ္စာဖတ္တတ္႓ပီး နားလည္ဳကတယ္လိုႛ ေအဂဵင္စီေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက အသက္ ၂၃ႎႀစ္အရၾယ္ရႀိတဲ့ နန္းခမ္းကဵိန္း ဆိုတဲ့ မိန္းကေလးကေတာ့ ဴပည္ပမႀာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခၾင့္ရတာကို သေဘာကဵတယ္လိုႛေဴပာပၝတယ္။ သူဟာ မိသားစု ေဴခာက္ဦးရႀိတဲ့အိမ္မႀာ အလုပ္လုပ္ေနသူပၝ။

အိမ္ေဖာ္တဦးအေနနဲႛ တလကို ပ႖မ္းမ႖အေမရိကန္ ႎႀစ္ရာ့ရႀစ္ေဒၞလာနဲႛ ညီမ႖တဲ့ စကႆာပူေဒၞလာ သံုးရာရရႀိဳကတယ္လိုႛ အလုပ္အကိုင္ရႀာေဖၾေရး ေအဂဵင္စီေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ယဥ္ေကဵးမႁခဵင္း မတူဳကလိုႛ အိမ္ရႀင္နဲႛ အိမ္ေဖာ္ တဖက္နဲႛတဖက္ ညႀိႎိႁင္းဳကရတဲ့ ကိစၤေတာ့ရႀိတယ္လိုႛ ေအဂဵင္စီေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾရဲႛ လူမႁဖူလံုေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရၾက္တဲ့ Transient Workers အဖၾဲႛကေတာ့ ဒီလို ယဥ္ေကဵးမႁခဵင္းမတူတဲ့ အိမ္ေဖာ္ေတၾအဖိုႛ ပိုမိုေခၝင္းပံုဴဖတ္ခံရတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔