လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာ့အေရး ေဆၾးေႎၾးရန္ သမိုင္းတၾင္မည့္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္

2006-09-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာ့အေရးကိစၤ ကုလသမဂၢ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီမႀာ တရားဝင္ေဆၾးေႎၾးႎုိင္ေရးအတၾက္ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီအဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾက ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္ မဲခၾဲဆံုးဴဖတ္လုိက္တဲ့အေပၞ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) အပၝအဝင္ ဴမန္မာဒီမုိကေရစီလႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက ေထာက္ခံ႒ကိႂဆုိလိုက္ဳကပၝတယ္၊၊

ကုလသမဂၢလံု႓ခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကုိ NLD ပၝတီကလည္း ဝမ္းေဴမာက္ဝမ္းသာ ႒ကိႂဆုိလုိက္႓ပီး နအဖအေပၞ ကမႝာက ေနာက္ထပ္ဆက္လက္ ဖိအားေပးသၾားဖုိႛကုိပၝ ပန္႒ကားေမတၨာရပ္ခံလုိက္ပၝတယ္၊၊ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး NLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးလၾင္က RFA ကို ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးနဲႛပတ္သက္႓ပီး တခုခုဆံုးဴဖတ္ဖုိႛ အခုကစ႓ပီး ေဆၾးေႎၾးေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾ ဴပႂလုပ္လာေတာ့မႀာမုိႛ တခုခုဴဖစ္လာေတာ့မယ္ဆုိတာ NLD အေနနဲႛ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ရႀိေဳကာင္းကုိလည္း NLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးလၾင္က ဆက္လက္ေဴပာဳကားပၝတယ္၊၊

ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္ဟာ ႎုိင္ငံအတၾင္း လတ္တေလာခံစားေနရတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအခက္အခဲေတၾကုိ အေဴဖရႀာေပးႎုိင္လိမ့္မယ္လုိႛ မိမိတုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း NLD ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာာဏ္ဝင္းကလည္း ေဴပာဳကားပၝတယ္၊၊

အခုလုိ ဴမန္မာ့အေရးကို ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ တင္သၾင္းမယ့္ကိစၤကုိ တဴခား ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတၾကလည္း အသီးသီး ေထာက္ခံ ႒ကိႂဆုိလုိက္ဳကပၝတယ္၊၊ အေဝးေရာက္ ႌၾန္ႛေပၝင္းအစုိးရအဖၾဲႚ (NCGUB)ကလည္း အခုလုိ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာအေရး ေဆၾးေႎၾးေတာ့မႀာမုိႛ သမုိင္းတၾင္မယ့္ ေအာင္ဴမင္မႁအဴဖစ္ နအဖကုိ သတိေပးလုိက္သလုိ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ နအဖအေနနဲႛ ႎုိင္ငံတကာကုိ ဂ႟ုမစုိက္၊ ဖီလာဴပႂ႓ပီး ဖိႎႀိပ္ခဵႂပ္ခဵယ္ေနတာေတၾ၊ စာနာမႁကင္းမဲ့စၾာနဲႛ တုိင္းရင္းသားေတၾကုိ ႎႀိပ္ကၾပ္ေနတာေတၾ၊ လူႛအခၾင့္အေရး အ႒ကီးအကဵယ္ ခဵိႂးေဖာက္ေနတာေတၾအားလံုးကုိ ရပ္တန္းက ရပ္ေပးရေတာ့မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း NCGUB က ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

အလားတူ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီေပၞထၾန္းေရးအတၾက္ တစုိက္မတ္မတ္ ေထာက္ခံ အားေပးေနတဲ့ အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစ္ခဵ္ မတ္ေကာနဲလ္ကလည္း ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ တုိက္ပၾဲဝင္ေနဳကတဲ့ လၾတ္လပ္ခၾင့္နဲႛ ဒီမုိကေရစီ ရရႀိေရး ႟ုန္းကန္ လႁပ္ရႀားမႁေတၾကုိ အခု အသိအမႀတ္ဴပႂဴခင္းခံရတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒီကိစၤဴဖစ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ေဇာင္းေပးေဆာင္႟ၾက္ဳကတဲ့ အေမရိကန္ သမတ႒ကီး မစၤတာ ဘုရႀ္နဲႛ ဇနီး မစၤက္ဘုရႀ္ တုိႛကုိ လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မီးစ္ ကၾန္ဒုိလီဇာ႟ုိက္စ္ နဲႛ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္႒ကီး မစၤတာ ဂ႗န္ ဘိုလ္တန္တုိႛကုိလည္းေကာင္း၊ သူတုိႛရဲ့ ႒ကိႂးပမ္းခဲ့တာေတၾကုိ မိမိအေနနဲႛ ႒ကိႂဆုိေဳကာင္း၊ ဒီကိစၤလံု႓ခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ေဆၾးေႎၾးဖုိႛ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဖက္က ရပ္တည္႓ပီး မဲေပးေထာက္ခံခဲ့တဲ့ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီအဖၾဲႚဝင္ ၁၀ႎုိင္ငံကုိလည္း ႒ကိႂဆုိတယ္ ဆုိတဲ့အေဳကာင္းေတၾကုိပၝ မစၤတာ မစ္ခဵ္ မတ္ေကာနဲလ္က ေဴပာဳကားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့အဴပင္ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီအေနနဲႛလည္း လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီက ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တရပ္ ခဵမႀတ္အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္႓ပီးမႀ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ သၾားသင့္ေဳကာင္း၊ ဒၝမႀလည္း သူႛအေနနဲႛ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲႛ အခုိင္အမာ ဆံုးဴဖတ္ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း သူက ေဴပာဳကားပၝတယ္၊၊

လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာ့အေရးကိစၤ အေခဵအတင္ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ဴပႂလုပ္မႀာကုိ မိမိအေနနဲႛ ေမ႖ာ္လင့္ထားတဲ့အဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဆံုဴဖတ္ခဵက္တခုခဵမႀတ္ေပးဖုိႛကုိပၝ ေထာက္ခံတုိက္တၾန္းလဵက္ရႀိတယ္လုိႛ အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစ္ခဵ္ မတ္ေကာနဲလ္ ကေဴပာပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာကို ကုလသမဂၢရဲ့ အာဏာအရႀိဆံုး လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ အစီအစဥ္မႀာ ထည့္သၾင္းေဆၾးေႎၾးမယ့္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္နဲႚ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး ေခၝင္းေဆာင္မဵားရဲ့ သံုးသပ္ထင္ဴမင္ခဵက္ အယူအဆမဵားကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး ေခၝင္းေဆာင္မဵားရဲ့ သေဘာထားအဴမင္အေနနဲႛ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသားႌၾန္ႚေပၝင္းအစိုးရ (NCGUB) ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာစိန္ဝင္းနဲႛ ဴမန္မာ့အေရး အေမရိကန္ လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚ (USCB)ရဲ့ မူဝၝဒေရးရာ ႌၿန္ဳကားမႀႃး ဦးေအာင္ဒင္တိုႚရဲ့ ေဴပာဳကားခဵက္မဵားကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔