လုံူခံြရေးကောင်စီမြာ ူမန်မာ့အရေး ဆြေးေိံြးရန် သမိုင်းတြင်မည့် ဆုံးူဖတ်ခဵက်


2006-09-15
Share

ူမန်မာ့အရေးကိင်္စ ကုလသမဂ္ဂ လု္ဘံခံြရေးကောင်စီမြာ တရားဝင်ဆြေးေိံြးိံိုင်ရေးအတြက် လု္ဘံခံြရေးကောင်စီအဖြဲႚဝငိံိုင်ငံတေကြ အောင်အောင်ူမင်ူမင် မဲခြဲဆုံးူဖတ်လိုက်တဲ့အပေၞ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် (NLD) အပၝအဝင် ူမန်မာဒီမိုကရေစီလြပ်ရြားမြ အဖြဲႚအစည်းတေကြ ထောက်ခံဋ္ဌကိဆြိုလိုက်ုကပၝတယ်၊၊

ကုလသမဂ္ဂလု္ဘံခံြရေးကောင်စီရဲ့ ဆုံးူဖတ်ခဵက်ကို NLD ပၝတီကလည်း ဝမ်းေူမာက်ဝမ်းသာ ဋ္ဌကိဆြိုလိုက်္ဘပီး နအဖအပေၞ ကမႝာက နောက်ထပ်ဆက်လက် ဖိအားပေးသြားဖိုႛကိုပၝ ပန်ဋ္ဌကားမေတ္ဇာရပ်ခံလိုက်ပၝတယ်၊၊ ဒီကိင်္စနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး NLD ေူပာခြင့်ရပုဂ္ဂိြလ် ဦးလြင်က RFA ကို ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံအရေးနဲႛပတ်သက်္ဘပီး တခုခုဆုံးူဖတ်ဖိုႛ အခုကစ္ဘပီး ဆြေးေိံြးဆောင်႟ြက်မြတြေ ူပလြုပ်လာတော့မြာမိုႛ တခုခုူဖစ်လာတော့မယ်ဆိုတာ NLD အနေနဲႛ မ္တေွာ်လင့်ခဵက်ရြိေုကာင်းကိုလည်း NLD ေူပာခြင့်ရပုဂ္ဂိြလ် ဦးလြင်က ဆက်လက်ေူပာုကားပၝတယ်၊၊

ဒီဆုံးူဖတ်ခဵက်ဟာ ိံိုင်ငံအတြင်း လတ်တလောခံစားနေရတဲ့ ိံိုင်ငံရေးအခက်အခဲတေကြို အေူဖရြာပေးိံိုင်လိမ့်မယ်လိုႛ မိမိတိုႛ မ္တေွာ်လင့်ေုကာင်း NLD ေူပာခြင့်ရ ပုဂ္ဂိြလ် ဦးဉာာဏ်ဝင်းကလည်း ေူပာုကားပၝတယ်၊၊

အခုလို ူမန်မာ့အရေးကို ကုလသမဂ္ဂ လုံူခံြရေးကောင်စီမြာ တင်သြင်းမယ့်ကိင်္စကို တူခား ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတေကြလည်း အသီးသီး ထောက်ခံ ဋ္ဌကိဆြိုလိုက်ုကပၝတယ်၊၊ အဝေးရောက် ႌြန်ႛပေၝင်းအစိုးရအဖြဲႚ (NCGUB)ကလည်း အခုလို လု္ဘံခံြရေးကောင်စီမြာ ူမန်မာအရေး ဆြေးေိံြးတော့မြာမိုႛ သမိုင်းတြင်မယ့် အောင်ူမင်မအြူဖစ် နအဖကို သတိပေးလိုက်သလို ူဖစ်ေုကာင်း၊ နအဖအနေနဲႛ ိံိုင်ငံတကာကို ဂ႟ုမစိုက်၊ ဖီလာူပ္ဘြပီး ဖိံြိပ်ခဵြပ်ခဵယ်နေတာတြေ၊ စာနာမကြင်းမဲ့စြာနဲႛ တိုင်းရင်းသားတေကြို ိံြိပ်ကြပ်နေတာတြေ၊ လူႛအခြင့်အရေး အဋ္ဌကီးအကဵယ် ခဵိြးဖောက်နေတာတေအြားလုံးကို ရပ်တန်းက ရပ်ပေးရတော့မြာ ူဖစ်ေုကာင်း NCGUB က ထုတ်ူပန်တဲ့ ေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်၊၊

အလားတူ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ဒီမိုကရေစီပေၞထြန်းရေးအတြက် တစိုက်မတ်မတ် ထောက်ခံ အားပေးနေတဲ့ အမေရိကန် အထက်လြတ်တော်အမတ် မစ်ခဵ် မတ်ကောနဲလ်ကလည်း ူမန်မာူပည်သူတြေ တိုက်ပြဲဝင်နေုကတဲ့ လြတ်လပ်ခြင့်နဲႛ ဒီမိုကရေစီ ရရြိရေး ႟ုန်းကန် လြပ်ရြားမြတေကြို အခု အသိအမြတ်ူပြူခင်းခံရတာ ူဖစ်ေုကာင်း၊ ဒီကိင်္စူဖစ်ေူမာက်ရေးအတြက် ဇောင်းပေးဆောင်႟ြက်ုကတဲ့ အမေရိကန် သမတဋ္ဌကီး မင်္စတာ ဘုြရ်နဲႛ ဇနီး မင်္စက်ဘုြရ် တိုႛကို လည်းကောင်း၊ အမေရိကန် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး မီးစ် ကြန်ဒိုလီဇာ႟ိုက်စ် နဲႛ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ဋ္ဌကီး မင်္စတာ ဂဋ္ဋန် ဘိုလ်တန်တိုႛကိုလည်းကောင်း၊ သူတိုႛရဲ့ ဋ္ဌကိြးပမ်းခဲ့တာတေကြို မိမိအနေနဲႛ ဋ္ဌကိဆြိုေုကာင်း၊ ဒီကိင်္စလု္ဘံခံြရေးကောင်စီမြာ ဆြေးေိံြးဖိုႛ ူမန်မာူပည်သူတေဖြက်က ရပ်တည်္ဘပီး မဲပေးထောက်ခံခဲ့တဲ့ လု္ဘံခံြရေးကောင်စီအဖြဲႚဝင် ၁ဝိံိုင်ငံကိုလည်း ဋ္ဌကိဆြိုတယ် ဆိုတဲ့အေုကာင်းတေကြိုပၝ မင်္စတာ မစ်ခဵ် မတ်ကောနဲလ်က ေူပာုကားပၝတယ်၊၊

ဒၝ့အူပင် ကုလသမဂ္ဂ လက်ထောက် အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီအနေနဲႛလည်း လု္ဘံခံြရေးကောင်စီက ဆုံးူဖတ်ခဵက်တရပ် ခဵမြတ်အရေးယူ ဆောင်႟ြက်္ဘပီးမြ ူမန်မာိံိုင်ငံကို သြားသင့်ေုကာင်း၊ ဒၝမလြည်း သူႛအနေနဲႛ ထိထိရောက်ရောက်နဲႛ အခိုင်အမာ ဆုံးူဖတ် ဆောင်႟ြကိံိုင်မြာ ူဖစ်ေုကာင်း သူက ေူပာုကားပၝတယ်၊၊

လု္ဘံခံြရေးကောင်စီမြာ ူမန်မာ့အရေးကိင်္စ အခေဵအတင်ဆြေးေိံြးမြတြေ ူပလြုပ်မြာကို မိမိအနေနဲႛ မ္တေွာ်လင့်ထားတဲ့အူပင် ူမန်မာိံိုင်ငံနဲႛပတ်သက်္ဘပီး ဆုံူဖတ်ခဵက်တခုခဵမြတ်ပေးဖိုႛကိုပၝ ထောက်ခံတိုက်တြန်းလဵက်ရြိတယ်လိုႛ အမေရိကန် အထက်လြတ်တော်အမတ် မစ်ခဵ် မတ်ကောနဲလ် ကေူပာပၝတယ်၊၊

ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေးူင်္ပံနာကို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အာဏာအရြိဆုံး လုံူခံြရေးကောင်စီရဲ့ အစီအစဉ်မြာ ထည့်သြင်းဆြေးေိံြးမယ့် ဆုံးူဖတ်ခဵက်နဲႚ ပတ်သက်္ဘပီး ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေး ခေၝင်းဆောင်မဵားရဲ့ သုံးသပ်ထင်ူမင်ခဵက် အယူအဆမဵားကို နားထောငိံိုင်ပၝတယ်။

ူပည်ပရောက် ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေး ခေၝင်းဆောင်မဵားရဲ့ သဘောထားအူမင်အနေနဲႛ ူပည်ထောင်စု ူမန်မာိံိုင်ငံ အမဵိြးသားႌြန်ႚပေၝင်းအစိုးရ (NCGUB) ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဒေၝက်တာစိန်ဝင်းနဲႛ ူမန်မာ့အရေး အမေရိကန် လြပ်ရြားမအြဖြဲႚ (USCB)ရဲ့ မူဝၝဒရေးရာ ႌြန်ုကားမြြး ဦးအောင်ဒင်တိုႚရဲ့ ေူပာုကားခဵက်မဵားကိုလည်း နားထောငိံိုင်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့