ပထမဆံုး ေဴမာက္ကိုရီးယား သံအမတ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ခန္ႚလိုက္႓ပီ

2007-12-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

than_shwe_north_korea_150.jpg
ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေနႚက ေဴမာက္ကုိရီးယား သံအမတ္ မစၤတာ ကင္မ္ေဆာ့ခဵာလ္ သံအမတ္ခန္ႚအပ္လၿာကုိ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿအား ေပးအပ္ေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ေဴမာက္ကိုရီးယားႎုိင္ငံနဲႚ ဴမန္မာႎိုင္ငံတိုႛဟာ ၂၄ ႎႀစ္ဳကာ သံတမန္ အဆက္သၾယ္ ဴဖတ္ေတာက္ထားခဲ့ရာက မေနႚက စ႓ပီး သံအမတ္အသစ္ ရန္ကုန္မႀာ ခန္ႚအပ္႓ပီး ဆက္ဆံေရး ဴပန္ထူေထာင္လိုက္ဳကပၝတယ္။

ေဴမာက္ကိုရီးယားရဲႚ ပထမဆံုး သံအမတ္ကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက လက္ခံအတည္ဴပႂတဲ့ အေဳကာင္း မေနႚက စစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။ ဒီလိုလက္ခံလိုက္တာဟာ အဖက္ဖက္က ယိုယၾင္းေနတဲ့ ႎိုင္ငံ ၂ ခုအဳကား ၂၄ ႎႀစ္အတၾင္း ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ေတၾအတၾင္း ေဴမာက္ကိုရီးယားဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို လက္နက္ ေရာင္းခဵတဲ့ ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံ ဴဖစ္လာအ႓ပီး ၂ ႎိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ေႎၾးေထၾးလာခဲ့ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဧ႓ပီလက ေဴမာက္ကိုရီးယား ဒုတိယ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ကင္ေယာင္အီ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို လာေရာက္လည္ပတ္အ႓ပီး ဒီလို သံတမန္အဆက္သၾယ္ ဴပန္စဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဖက္က သေဘာတူခဲ့ပၝတယ္။

၁၉၈၃ ခုႎႀစ္ ေတာင္ကိုရီးယား သမတ ခဵန္ဒူးဝမ္နဲႛ ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ ရန္ကုန္ အာဇာနည္ဗိမာန္ကို အေလးဴပႂဖိုႚ ေရာက္လာခိုက္ ေဴမာက္ကိုရီးယား သူလ႖ိႂေတၾက ဗံုးခၾဲတိုက္ခိုက္ခဲ့အ႓ပီး ဴမန္မာနဲႚ ေဴမာက္ကိုရီးယား ၂ ႎိုင္ငံဟာ သံတမန္အဆက္သၾယ္ ဴဖတ္ေတာက္ခဲ့ပၝတယ္။

အစိုးရ ၂ ခုစလံုးက အလ႖ိႂႚဝႀက္ဆံုး အစိုးရေတၾဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႚ ေဴမာက္ကိုရီးယား အစိုးရတိုႚရဲႚ ဆက္ဆံေရးအေသးစိတ္ကို ဘယ္သူကမႀ တိတိကဵကဵ မသိႎိုင္ပၝဘူး။ ေလ့လာသူေတၾအဆိုအရ ဆင္းရဲမၾဲေတလႀတဲ့ ေဴမာက္ကိုရီးယားႎိုင္ငံဟာ လက္နက္မေရာင္းခဵဖိုႚ အေနာက္ႎိုင္ငံေတၾက ပိတ္ပင္ထားတာခံရတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအတၾက္ ေနာက္ဆံုး လက္နက္ဝယ္ ရႎိုင္တဲ့ ႎိုင္ငံဴဖစ္စရာရႀိတယ္လိုႚ ဆိုဳကပၝတယ္။

ဆၾီဒင္ႎုိင္ငံက စေတာ့ဟုမ္း ႎိုင္ငံတကာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး သုေတသနသိပၯံအဖၾဲႚ လက္နက္ေရာင္းခဵေရး စီမံကိန္းရဲႚ အဆုိအရ ၁၉၉၉ ခုႎႀစ္က ေဴမာက္ကိုရီးယားဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို လက္နက္႒ကီး ၁၆ မဵိႂးကို ေရာင္းခဵခဲ့တယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။ တဴခား လ႖ိႂႚဝႀက္ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရး အစီရင္ခံစာေတၾမႀာလည္း ဴမန္မာ ေဴမာက္ကိုရီးယား ဆက္ဆံေရးဟာ ဒီထက္ပိုလိမ့္မယ္လိုႚ ခန္ႚမႀန္းထားဳကပၝတယ္။ တခဵိႂႚက ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေဴမာက္ကိုရီးယားဆီက ေရငုပ္စစ္သေဘႆာေတၾပၝ ဝယ္ထားတယ္လိုႚ ဆိုဳကပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔