ကုလသမဂၢႎႀင့္ အာဆီယံတိုႛ ကတိမဵား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖိုႛ စာေရးသားတိုက္တၾန္း

ကေမႝာဒီးယား လၿတ္ေတာ္ ႎုိင္ငံဴခားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠႉ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဆၾန္ေခဵးက ကုလသမဂၢနဲႛ အာဆီယံအဖဲၾႚေတၾရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ေပးထားတဲ့ ကတိေတၾကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးဳကဖုိႛ တုိက္တၾန္းလုိက္ပၝတယ္။
2008-08-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ျမန္မာနိုင္ငံ အေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အာဆီယံ ပါလီမန္ အမတ္မ်ား အဖဲြ႔ (AIPMC) ၏ ကေမႝာဒီးယား အဖဲြ႔ခဲြ ၂ဝဝ၆ခုနွစ္ ျသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေန႔ ဖြင့္လွစ္ပဲြ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕တန္း အလယ္မွာ AIPMC ဥကၠဌ ဇာအစ္ အီဘရာဟင္၊ ေရွ႕တန္း ဝဲမွ စတုတၴမွာ ကေမႝာဒီးယား အဖဲြ႔ခဲြ  ဥကၠဌ ဆြန္ေခ်း၊ ေရွ႕တန္း ယာမွ ဒုတိယမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႔နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚစန္းစန္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ျမန္မာနိုင္ငံ အေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အာဆီယံ ပါလီမန္ အမတ္မ်ား အဖဲြ႔ (AIPMC) ၏ ကေမႝာဒီးယား အဖဲြ႔ခဲြ ၂ဝဝ၆ခုနွစ္ ျသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေန႔ ဖြင့္လွစ္ပဲြ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕တန္း အလယ္မွာ AIPMC ဥကၠဌ ဇာအစ္ အီဘရာဟင္၊ ေရွ႕တန္း ဝဲမွ စတုတၴမွာ ကေမႝာဒီးယား အဖဲြ႔ခဲြ ဥကၠဌ ဆြန္ေခ်း၊ ေရွ႕တန္း ယာမွ ဒုတိယမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႔နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚစန္းစန္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

မစၤတာ ဆၾန္ေခဵးက ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္နဲႛ အာဆီယံအဖဲၾႚ႒ကီးထံကုိ သီးဴခားစီ စာေရးသား တုိက္တၾန္းခဲ့တာပၝ။

ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့အေရးကုိ ဳကည့္႟ႁဖုိႛနဲႛ ဴမန္မာဴပည္ရဲ့ ဴပႍနာကုိ ကူညီေဴဖရႀင္းေပးဖုိႛ ကမႝာ့ ကုလသမဂၢေရာ၊ အာဆီယံ အဖဲၾႚ႒ကီးကပၝ ကတိကဝတ္ေတၾ ဴပႂထားဳကေပမဲ့ ဒီကေနႛအထိ ဒီကတိေတၾကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တယ္ဆုိတဲ့ အေထာက္အထားတခုမႀ မေတၾႚရ ေသးဘူးလုိႛ မစၤတာ ဆၾန္ေခဵးက အိႎၬိယ အေဴခစုိက္ မဇၤိဵမသတင္းဌာနကုိ ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အေနနဲႛ အစားအစာ လက္မခံဘူးဆုိတဲ့ သတင္းဟာ ႎုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းအတၾက္ အလၾန္ကုိပဲ စုိးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ ကိစၤတခုဴဖစ္ပၝတယ္လုိႛ မစၤတာ ဆၾန္ေခဵးက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛ ဳသဂုတ္လ အလယ္ေလာက္ကတည္းက အစားအစာ လက္မခံဘူးဆုိတဲ့ သတင္းေတၾထၾက္ေပၞလာခဲ့႓ပီး၊ ဘာအတၾက္ ေဳကာင့္ အစားအစာ လက္မခံဘူးဆုိတာကိုိေတာ့ တိတိကဵကဵ မသိရေသးပၝဘူး။

အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းကေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဆက္သၾယ္ခၾင့္မရတဲ့အတၾက္ ဒီကိစၤကုိ အတည္ဴပႂ ေဴပာဆုိႎုိင္ဴခင္းမရႀိဘူးလုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ကုသလမဂၢက ခဵမႀတ္ထားတဲ့ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရး ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းေရး နည္းလမ္းေတၾကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႟ၾက္ေနဴခင္းမရႀိပဲ သူတုိႛ အာဏာ ပုိမုိခုိင္႓မဲေရးကုိပဲ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆုိတာ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္း သိသင့္တယ္လုိႛ မစၤတာ ဆၾန္ေခဵးက ေထာက္ဴပပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ အ႒ကိမ္႒ကိမ္သၾားခဲ့ေပမဲ့၊ ဘာမႀ ထူးဴခားတဲ့ ရလဒ္ ထၾက္ေပၞလာဴခင္း မရႀိေဳကာင္း၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ အေခၝက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္စဥ္က မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က လက္ခံ ေတၾႚဆုံဴခင္းမရႀိတာကုိ သူႛအေနနဲႛ သေဘာတူတယ္လုိႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကုလသမဂၢက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ သင့္ေဳကာင္း၊ ဥပမာအားဴဖင့္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္အေနနဲႛ ေနာက္ အဴခားတေယာက္ေယာက္ ေဴပာင္းလဲခန္ႛထားတာမဵိႂး လုပ္သင့္တယ္လုိႛ ကေမႝာဒီယား လၿတ္ေတာ္ ႎုိင္ငံဴခားေရးေကာ္မတီ ဥကၠႉ လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစၤတာ ဆၾန္ေခဵးက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔