ကန္ႛကၾက္မဲေပးေရး လံႁႚေဆာ္စာ႟ၾက္မဵား ပုဂံ-ေညာင္ဦးမႀာဴဖန္ႛေဝ

စစ္အစိုးရရဲ့ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ကန္ႛကၾက္မဲ ေပးဳကဖိုႛ လႁံႛေဆာ္တာေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက အမဵႂိးမဵိႂး ဖိႎႀိပ္ အေရးယူ ေနတဲ့ ဳကားက ကန္ႛကၾက္မဲထည့္ဖိုႛ ပိုစတာကပ္တာနဲႛ လက္ကမ္းစာေစာင္ဴဖန္ႛေဝတာေတၾကို မႎၩေလးတိုင္း ပုဂံေညာင္ဦး႓မိႂႚနယ္တဝိုက္မႀာ ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾက ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။
2008-04-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ ကန္ႛကၾက္မဲေပးဳကရန္ လႁံႛေဆာ္ လႁပ္ရႀားမႁမဵားကို ပံုစံမဵိႂးစံုဴဖင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ဴပႂလုပ္ေနရာ ဳကက္ေဴခခတ္ အမႀတ္အသားပၝ ေငၾစကၠႃတ႟ၾက္ကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ ကန္ႛကၾက္မဲေပးဳကရန္ လႁံႛေဆာ္ လႁပ္ရႀားမႁမဵားကို ပံုစံမဵိႂးစံုဴဖင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ဴပႂလုပ္ေနရာ ဳကက္ေဴခခတ္ အမႀတ္အသားပၝ ေငၾစကၠႃတ႟ၾက္ကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
RFA

ဒီမိုကေရစီလုိလားတဲ့ လူငယ္ ၄၀ ခန္ႛက ေညာင္ဦး႓မိႂႚနယ္မႀာရႀိတဲ့ ပုဂံ႓မိႂႚေဟာင္း၊ ႓မိႂႚသစ္နဲႛ နီးစပ္႟ၾာ ေကဵး႟ၾာ ၂၀ မႀာ တဴပိႂင္ထဲ တရက္တည္း ဴဖန္ႛခဲ့တာလိုႛ စံုစမ္းသိရပၝတယ္။ ပုဂံ႓မိႂႚေဟာင္း ႓မိႂႚသစ္က ႓မိႂႚအဝင္လမ္းဆံု၊ ေညာင္ဦးေစဵး လမ္းဆံုနဲႛ ေ႟ၿစည္းခံုဘုရားလမ္းဆံုေတၾမႀာ ဒီပိုစတာကပ္တဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို ဧ႓ပီလ ၂၂ ရက္ေနႛ မေနႛက မနက္ပိုင္းက ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကတာလိုႛ သိရပၝတယ္။

ပိုစတာေတၾမႀာ အဂႆလိပ္စကားလံုး NO နဲႛ ဳကက္ေဴခခတ္အမႀတ္သားေတၾပၝတယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရပၝတယ္။ ေစဵးအနားက ပိုစတာကိုေတာ့ ႎုိင္ငံဴခားသားခရီးသည္တခဵိႂနဲႛ ဴပည္သူေတၾက မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံုေတၾ ႟ိုက္ယူသၾားတာလည္းရႀိတယ္လိုႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ေညာင္ဦး႓မိႂႚက လက္ကမ္းစာေစာင္ဴဖန္ႛတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ လူငယ္တဦးက RFAကို ေဴပာဴပရာမႀာ ေစာင္ေရ ၄,၀၀၀ေကဵာ္ကို ညအခဵိန္မႀာ အိမ္ဝင္းေတၾထဲ လႀမ္းပစ္ထည့္တာ၊ အိမ္ေပၝက္၀မႀာ ခဵထားတာ၊ လမ္းဳကားလမ္းထိပ္ေတၾမႀာ ဴဖန္ႛကဵဲတာ စတဲ့နည္းေတၾနဲႛ ဴဖန္ႛေဝခဲ့တယ္လိုႛ ေဴပာဴပပၝတယ္၊

အခုလို ဴဖန္ႛရာမႀာ လံုဴခံႂေရးအရ ေႎႀာင့္ယႀက္တာ ဖမ္းဆီးတာမရႀိေအာင္ မနက္အေစာ႒ကီးမႀာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ တာလိုႛ သူကေဴပာပၝတယ္။ ပုဂံေညာင္ဦးတဝုိက္ဴဖန္ႛခဲ့တဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္မႀာ ပၝတဲ့ အခဵက္ေတၾကိုေတာ့ ေစာေစာက ကပဲ အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဴပည္သူတရပ္လံုးအေနနဲႛ ေတၾေဝတာ၊ ေဳကာက္႟ၾံႚတာေတၾကို ေဘးဖယ္ထား႓ပီးေတာ့ က႗ႎ္ုပ္တိုႛရဲ့ သားစဥ္ေဴမးဆက္ လူမဆန္၊ တရားမမ႖တဲ့ စစ္အစိုးရရဲ့ လက္ေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛ ေမ၁၀ရက္ေနႛ ဴပည္သူႛဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ကန္ႛကၾက္မဲကို ဴပတ္ဴပတ္သားသား ရဲရဲဝ့ံဝံ့ ထည့္ဳကပၝ၊

ဦးေဆာင္ လူငယ္။    ။ “လိုရင္းအႎႀစ္ခဵႂပ္ေဴပာရမယ္ဆိုရင္ စစ္အစိုးရရဲ့ အေဴခခံဥပေဒကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ေထာက္ခံလိုက္မယ္ဆိုရင္ က႗န္ေတာ္တိုႛ သားစဥ္ေဴမးဆက္ တေလ႖ာက္လံုး စစ္ဖိနပ္ေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ႎိုင္မႀာ မဟုတ္ဖူး။”

“သံဃာကိုသတ္တဲ့ သာသနာဖဵက္ေကာင္ေတၾရဲ့ အေဴခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံတာဟာ သာသနာ ဖဵက္ဆီးတာနဲႛလည္း တူတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ့ အေဴခခံဥပေဒဟာ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ကို ပံုစံတမဵိႂးနဲႛ အသက္သၾင္းထားတာ ဴဖစ္တယ္။ စစ္တပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္အသိုင္းအဝိုင္း ႒ကီးပၾားတိုးတက္ဖိုႛ ေရးဆၾဲထားတယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴပည္သူေတၾအတၾက္ ဘာမႀ မပၝရႀိဘူး။”

“ဴပည္သူတရပ္လံုးအေနနဲႛ ေတၾေဝတာ၊ ေဳကာက္႟ၾံႚတာေတၾကို ေဘးဖယ္ထား႓ပီးေတာ့ က႗ႎ္ုပ္တိုႛရဲ့ သားစဥ္ေဴမးဆက္ လူမဆန္၊ တရားမမ႖တဲ့ စစ္အစိုးရရဲ့ လက္ေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛ ေမ၁၀ရက္ေနႛ ဴပည္သူႛဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ကန္ႛကၾက္မဲကို ဴပတ္ဴပတ္သားသား ရဲရဲဝ့ံဝံ့ ထည့္ဳကပၝ၊ ဳကက္ေဴခခတ္ဳကပၝလိုႛ ေရးထားတဲ့ အဓိပၯာယ္မဵိႂး ဴဖစ္ပၝတယ္။”

ဒီလိုလက္ကမ္းစာေစာင္မႀာပဲ ဒီစာ႟ၾက္ကို လက္ဆင့္ကမ္း မိတၨႃ ကူဴဖန္ႛေဝဳကဖိုႛလည္း တိုက္တၾန္းထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အခုလို ဒီမိုကေရစီေရးလိုလားသူ လူငယ္ေတၾက ကန္ႛကၾက္မဲေပးဖိုႛ လက္ကမ္းစာဴဖန္ႛ စည္း႟ံုးတဲ့ ရက္မတိုင္ခင္ တရက္ဴဖစ္တဲ့ ဧ႓ပီလ ၂၁ ရက္ေနႛက အမႀတ္ ၁ စက္မႁဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက ေညာင္ဦး ေ႟ၿစည္းခံုဘုရား ေဝဇယႎၨာေစာင္းတန္းမႀာ ဳကံ့ခိုင္ေရးအဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ ဝန္ထမ္းေတၾကို မလာမေနရ ဆင့္ေခၞ႓ပီး ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ေထာက္ခံမဲေပးဳကဖိုႛ ႓ခိမ္းေဴခာက္တာေတၾ၊ မက္လံုးေပး အခၾင့္ေရးေပးမႀာေတၾကို ေဴပာဳကား စည္း႟ံုးသၾားတယ္ လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔