စာနယ္ဇင္း ေဆာင္းပၝးမဵားကို ေလႀာင္ေဴပာင္သေရာ္သူ တရား႟ံုးတင္ခံရ

2007-03-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

U_Thein_Zan_150px.jpg
စာနယ္ဇင္း ေဆာင္းပၝးမဵားကို ေလႀာင္ေဴပာင္ သေရာ္သဴဖင့္ ဖမ္းဆီး တရားစၾဲဆိုဴခင္း ခံရေသာ ဦးသိန္းဇံ (အသက္ ၆၅ႎႀစ္)၏ တခဵိန္က ဓာတ္ပံု။ (Photo: RFA)

သတင္းစာ ဂဵာနယ္ေတၾမႀာပၝတဲ့ ေဆာင္းပၝးေတၾကို အိမ္ဴခံစည္း႟ိုးမႀာ ကပ္႓ပီး ေလႀာင္ေဴပာင္ ေရးသားသူ ဦးသိန္းဇံကို ဴပည္သူကို အထိတ္တလန္ႛဴဖစ္ေအာင္ လုပ္မႁ အစိုးရကို အဳကည္ညိႂ ပဵက္ေအာင္လုပ္တဲ့ အမႁေတၾနဲႛ မတ္လ ၈ရက္၊ ဳကာသပေတးေနႛက သကႆန္းက႗န္း႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးမႀာ ႟ံုးထုတ္ပၝတယ္၊

ဦးသိန္းဇံကို ပုဒ္မ ၅၀၅ခနဲႛ သကႆန္း႓မိႂႚနယ္ ရဲမႀႃးက တရားလိုလုပ္႓ပီး တရားစၾဲဆိုခ့ဲတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဦးသိန္းဇံဘက္က ေရႀႚေနအဴဖစ္္ လိုက္ပၝေဆာင္႟ၾက္သူ ဦးေအာင္သိန္းက ဦးသိန္းဇံရဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ ဴပည္သူကို အထိတ္တလန္ႛဴဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းမဵိႂး မဟုတ္ဖူးလိုႛ RFAကိုေဴပာပၝတယ္။

အမႁနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဴဖစ္ပဵက္ပံုကေတာ့ ဦးသိန္းဇံဟာ ဂဵာနယ္၊ စာနယ္ဇင္းေတၾမႀာ ပၝတဲ့ ေဆာင္းပၝးေတၾကို ကပ္ေဳကးနဲႛ ညၟပ္ကပ္႓ပီး၊ အဲဒၝေတၾကို ဴမားဴပရင္း ဟုတ္မႀလဲ လုပ္ပၝဦး ေမာင္ကာႉႂ ဆိုတာမဵိႂးေတၾ ေရးထားတယ္လိုႛ ေရႀႚေန ဦးေအာင္သိန္းက ေဴပာဴပပၝတယ္။ လ႖ပ္စစ္မီးမလာတဲ့ ကိစၤ၊ ကုန္ေစဵးႎႁန္း ႒ကီးတဲ့ကိစၤ အစရႀိတာေတၾကို ကိုင္တၾယ္ ေဆာင္႟ၾက္သင့္တယ္လိုႛ ေရး႓ပီး သူႛဴခံဝမႀာ ကပ္ထားတာကို ရယက (ရပ္ကၾက္ ေအးခဵမ္းသာယာေရး ေကာ္မတီ)က ဴမင္သၾား႓ပီး ရဲကို သတင္းေပးလိုက္လိုႛ ရဲက ဖမ္း႓ပီးး တရာစၾဲတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဦးေအာင္သိန္းက ေဴပာပၝတယ္။

U_Thein_Zan_case_200px.jpg
အမႁရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဦးသိန္းဇံ၏ မိသားစုကို အားေပးေနဳကသည့္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ လႁပ္ရႀားသူမဵား။ (ေနာက္တန္း ဝဲ မႀ ယာ) ကိုမင္းကိုႎိိုင္၊ ကိုကို႒ကီး၊ မစုစုေႎၾး။ (ကဵန္လူမဵား အမည္မသိပၝ။) (Photo: RFA)

ေရႀႚေန႒ကီး ဦးေအာင္သိန္းေဴပာဴပတာပၝ။ ဒီအမႁနဲႛပတ္သက္႓ပီး ထူးဴခားခဵက္ကေတာ့ အဲဒီေနႛ ႟ံုးေတာ္က ဳကားနားခဵက္ကို တရား႟ံုးအဴပည့္ လာေရာက္နားေထာင္တာဴဖစ္ပၝတယ္။ သကႆန္းက႗န္း ႓မိႂႚနယ္ရႀိဴပည္သူမဵား၊ ၈၈မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားမဵား၊ ဴမန္မာႎို္င္ငံက လုူႛအခၾင့္အေရးကိစၤမဵား ေဆာင္႟ၾက္သူ မစုစုေႎၾးအဴပင္ အဂႆၝေနႛတိုင္း ေ႟ၿတိဂံုဘုရားတက္႓ပီး ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းသူမဵား အဖၾဲႚေတၾ လာေရာက္ဳကေဳကာင္း စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

အမႁစစ္ေဆးေနစဥ္ တရားသူ႒ကီး နားေနခန္းထဲကေန ရဲေဘာင္းဘီနဲႛ စၾပ္ကဵယ္အကႈဵ ဝတ္ထားသူတဦး တရားခၾင္ကို ဓာတ္ပံု႟ိုက္တာေဳကာင့္ တရားခံေရႀႚေန ဦးေအာင္သိန္းက ကန္ႛကၾက္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

တရားခံေရႀႚေနႛက တရားလိုဴဖစ္သူ ႓မိႂႚနယ္ရဲတပ္ဖၾဲႚမႀႃးကို အဴပန္အလႀန္ ေမးခၾန္းထုတ္ရာမႀာ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္း လ႖ပ္စစ္မီးမလာတာကို သိရႀိပၝသလားလိုႛ ေမးဴမန္းရာမႀာ ကဵေနာ္မသိပၝဘူးလိုႛ ထၾက္ဆိုသၾားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အမႁမႀာ တရားလိုဴပသက္ေသအဴဖစ္ ရယက ႎႀစ္ဦးကို တင္ဴပထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အမႁကိ္ု လာမဲ့ မတ္လ၁၆ရက္ေနႛကို ဆက္လက္ ခဵိန္းဆိုေဳကာင္း သတင္းရရႀိပၝတယ္။

တရားခၾင္ကို ဓာတ္ပံု႟ိုက္တဲ့ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေ႟ႀႚေန ဦးေအာင္သိန္းနဲႛ တရား႟ံုးအေဴခအေနကို သၾားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သူ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႎို္င္တိုႛကို RFA ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔