စစ္အစိုးရ၏ အသံုးအႎႁန္းကို အပစ္ရပ္အဖၾဲႚအခဵိႂႚ ဘဝင္မကဵ

2006-10-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
national_convention_10-11-0.jpg
နအဖစစ္အစိုးရက ေအာက္တိုဘာ ၁၁ရက္ေနႛတၾင္ ဴပန္လည္ ကဵင္းပေနေသာ အမဵိႂးသား ညီလာခံသိုႚ တက္ေရာက္ေသာ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလႀယ္အခဵိႂႚကို ေတၾႚဴမင္ရပံု။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ (Photo: AFP)

လက္ရႀိ ေညာင္ႎႀစ္ပင္ အမဵိႂးသားညီလာခံ တက္ေနတဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႚေတၾကုိ ဥပေဒေဘာင္တၾင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႚေတၾလုိႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာပၝ အသုံးအႎႁန္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖၾဲႚ တခဵိႂႚက သေဘာမကဵ ဴဖစ္ေနတယ္လုိႛ အမည္မေဖာ္လုိတဲ့ ႎုိင္ငံေရး သမားတဦးက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ညီလာခံတက္ေနတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္နက္ကုိင္အဖၾဲႚေတၾကုိ ဥပေဒေဘာင္တၾင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႚေတၾလုိႛ သုံးႎႁန္းတာဟာ လက္နက္ခဵ႓ပီးသား အဖၾဲႚေတၾဆုိတဲ့ သေဘာ သက္ေရာက္ေနတယ္လုိႛ မၾန္အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ ဦးႎုိင္ေငၾသိန္းက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဦးႎုိင္ေငၾသိန္း။ ။ ဥပေဒေဘာင္ထဲဝင္တယ္ဆိုတာက အဓိပၯာယ္က ဘယ္လိုေပၝက္မလဲဆိုေတာ့ လက္နက္ခဵ႓ပီးသားအဖၾဲႚလိုႛ၊ လက္နက္ခဵတဲ့သေဘာပဲ အဲလိုသေဘာဴဖစ္တာေပၝ့၊ ဂုဏ္မရႀိေတာ့ဘူးေပၝ့၊ အဓိပၯာယ္ကေတာ့ အကုန္လံုး ဥပေဒထဲ ေရာက္လာ႓ပီဆိုေတာ့ သူတိုႛလက္ေအာက္ ေရာက္လာ႓ပီေပၝ့၊ နအဖဥပေဒအတိုင္း ဆက္လုပ္ပၝမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပၝ့၊ ဒၝပၝဘဲ။

မၾန္အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ ဦးႎုိင္ေငၾသိန္းဟာ ၁၉၉၄ ခုႎႀစ္မႀာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛ ကဵင္းပတုံးက သူႛကုိ ဖိတ္ဳကားခဲ့ေပမဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႎႀစ္ပတ္လည္လုိႛ မသုံးႎႁန္းတဲ့အတၾက္ မတက္ဘဲ သပိတ္ေမႀာက္ခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ အဖၾဲႚ ၁၇ဖၾဲႚ ၂၀၀၄ ေမလ အမဵိႂးသားညီလာခံ တက္တဲ့အခဵိန္မႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအဖၾဲႚေတၾလိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾက ေဖာ္ဴပခဲ့႓ပီး အလင္းဝင္ လက္နက္ခဵအဖၾဲႚေတၾကုိ လက္နက္နဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးလဲတဲ့ အဖၾဲႚေတၾလုိႛ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

၂၀၀၆ ခု ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ အမဵိႂးသားညီလာခံတက္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖၾဲႚေတၾကုိေတာ့ ဥပေဒေဘာင္တၾင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႚေတၾလုိႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾက ေနႛစဥ္ ေဴပာင္းလဲ သုံးႎႁန္းလာ႓ပီးတဲ့ေနာက္မႀာ အပစ္ရပ္စဲေရးအဖၾဲႚတခဵိႂႚက သေဘာမကဵဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္။ ခုလို ညီလာခံတက္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖၾဲႚေတၾအေပၞ အသုံးအႎႁန္း ေဴပာင္းလဲခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ညီလာခံတက္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖၾဲႚ ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾ ကန္ႛကၾက္ဖုိႛ ရႀိမရႀိဆုိတာေတာ့ အတိအကဵ မသိရေသးပၝဘူး။

၁၉၉၃ ခုႎႀစ္မႀာ တရားဝင္ရပ္တည္ေနတဲ့ ႎုိင္ငံေရးပၝတီ ၁၀ခုထဲက ၇ ခုသာ အမဵိႂးသား ညီလာခံတက္ခဲ့႓ပီး အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၊ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသားမဵား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္နဲႛ ရႀမ္းဴပည္ ကုိးကန္ႛ ဒီမိုကရက္တစ္ပၝတီတိုႛ သုံးပၝတီ မတက္ဘဲေနခဲ့ပၝတယ္။ လက္ရႀိ ထူးဴခားတဲ့အခဵက္က ၁၉၉၃ခုႎႀစ္ကေန ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ထိ နအဖ အမဵိႂးသားညီလာခံေတၾကုိ မတက္ဘဲ သပိတ္ေမႀာက္ခဲ့တဲ့ ရႀမ္းဴပည္ ကုိးကန္ႛ ဒီမိုကရက္တစ္ပၝတီဟာ လက္ရႀိ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ ေအာက္တုိဘာ ညီလာခံကုိ ဴပန္တက္ခဲ့တဲ့အေဳကာင္း ဴမန္မာသတင္းစာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔