လူ႟ၿင္ေတာ္ဇာဂနာကို အႎုပညာဴဖင့္ အသက္ေမၾးခၾင့္ ပိတ္ပင္

2006-05-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
moustache_bros_200px.jpg
အ႓ငိမ့္ပၾဲ ဴပက္လံုးေဳကာင့္ ၁၉၉၆ခုႎႀစ္တၾင္ ညီအစ္ကို ႎႀစ္ဦး ေထာင္၇ႎႀစ္ အဴပစ္ေပးခံခဲ့ရေသာ ႎႁတ္ခမ္းေမၾး ညီေနာင္မဵားသည္ ေထာင္မႀလၾတ္လာ႓ပီးေနာက္ ႎိုင္ငံဴခားသားမဵားကို ေဖဵာ္ေဴဖ၍ အသက္ေမၾးခဲ့ဳကရပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

နာမည္႒ကီး လူ႟ၿင္ေတာ္ သ႟ုပ္ေဆာင္ တဦးလည္းဴဖစ္ ၊ ႟ုပ္ရႀင္နဲႛ ဗီဒီယို ဒၝ႟ုိက္တာနႛဲ ဇာတ္ေဆာင္တေယာက္ဴဖစ္တဲ့ ဇာဂနာ ေခၞ ကိုသူရကို နအဖ အာဏာပိုင္ေတၾက သူႛရဲ့ အႎုပညာနဲႛ အသက္ေမၾးဝမ္းေကဵာင္းခၾင့္ေတၾ အားလံုးကို ရက္အကန္ႛအသတ္မရႀိ ပိတ္ပင္လိုက္တယ္လိုႛ လူ႟ၿင္ေတာ္ ဇာဂနာက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

လၾန္ခဲ့တဲ့ ဧ႓ပီလ ၁၅ရက္ေနႛက BBC ဴမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္ကေန အတာသဳကႆန္နဲႛ ဴမန္မာ့ရိုးရာ ယဥ္ေကဵးမႁဆိုင္ရာ ေဆၾးေႎၾး စကားဝိုင္းတခုကို စာေရးဆရာ ခဵစ္ဦးညိႂ၊ ဟစ္ပ္ေဟာ့ပ္ အဆိုေတာ္ ဘာဘူနဲႛအတူ လူ႟ၿင္ေတာ္ ဇာဂနာနဲႛ ဴပႂလုပ္ခဲ့ရာမႀာ ဇာဂနာရဲ့ ေဴပာဆိုခဵက္ေတၾဟာ ႎိုင္ငံေတာ္ကို ထိပၝးတဲ့အေဳကာင္း၊ တခၝ ဇာဂနာ႟ုိက္ကူး႓ပီး ဴမန္မာ့အသံ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားက တင္ဆက္တဲ့ စက္မႁ (၁) ဝန္႒ကီးဌာနရဲ့ ေဳကာ္ဴငာတခုမႀာ ထိုင္ဝမ္အမည္နဲႛ ေဴမပံုကို ထည့္သၾင္း ေဖာ္ဴပတာဟာ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံရဲ့ တဴပည္ေထာင္စနစ္ကို ေထာက္ခံတဲ့ နအဖရဲ့ ႎိုင္ငံဴခားေရး မူဝၝဒကို ခဵိႂးေဖာက္သလို ဴဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းဴပခဵက္ေတၾနဲႛ အခုလို အေရးယူခံရတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ လူ႟ၿင္ေတာ္ ဇာဂနာက ေဴပာပၝတယ္။

နအဖ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီးဌာနက သူႚကို အခုလို အေရးယူတာဟာ ေဳကာင္းကဵိႂး ခိုင္လံုမႁ မရႀိတဲ့အေဳကာင္း၊ အရင္ကလည္း အလားတူ လံုေလာက္တဲ့ အေဳကာင္းဴပခဵက္မရႀိပဲ အေရးယူ ခံခဲ့ရတာေတၾ ရႀိခဲ့တဲ့ အေဳကာင္း သူႛအေနနဲႛ အာဏာပိုင္ေတၾက ဘာေဳကာင့္ ဒီလို အေရးယူတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာ စံုစမ္းသၾားမယ္လိုႛ လူ႟ၿင္ေတာ္ ဇာဂနာက RFA ကို ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဇာဂနာဟာ မဆလေခတ္ သၾားဖက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားဘဝ ကတည္းက တကၠသိုလ္ အဴငိမ့္ေတၾကေန အဲဒီေခတ္ လူေနမႁ ဘဝေေတၾနဲႛ အုပ္ခဵႂပ္မႁ ကေမာက္ကမ အေဴခအေနေတၾကို ဴပက္လံုးထုတ္ခဲ့လိုႛ ဴပည္သူအမဵားရဲ့ အားေပးမႁေတၾ ရခဲ့ဖူးပၝတယ္။

၈၈ ဒီမိုကေရစီ လႁပ္ရႀားမႁအ႓ပီး တက္လာတဲ့ နဝတစစ္အစိုးရက ဇာဂနာရဲ့ ႎိုင္ငံေရး ဴပက္လံုးေတၾကို မႎႀစ္ဴမိႂႚတာေဳကာင့္ ၈၈ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလကေန ၈၉ခုႎႀစ္ ဧ႓ပီလအထိ တဳကိမ္၊ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္ကေန ၉၄ ခုႎႀစ္အထိ တဳကိမ္ ေထာင္ခဵခဲ့ပၝတယ္။ ၉၄ခုႎႀစ္ မတ္လ မႀာ ေထာင္က လၾတ္လာ႓ပီးေနာက္ ၊ ႟ုပ္ရႀင္ဇာတ္ညၿန္း၊ ေဳကာ္ဴငာသီခဵင္းေတၾနဲႛ ဗီဒီယို ႟ုပ္ရႀင္ေတၾ ႟ုိက္ကူးခဲ့ရာမႀာ ၆ကားေလာက္႟ုိက္အ႓ပီး သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ အထိ ဴပန္အပိတ္ခံရပၝတယ္။

အဲဒီေနာက္ မဂၢဇင္းတခိဵႂႚမႀာ ဝတၪႂေရး႓ပီး ႟ုပ္ရႀင္နဲႛ ဗီဒီယို ကားေတၾ ၂၀နီးပၝး ႟ုိက္ကူးေနရင္း ၆ႎႀစ္အဳကာမႀာ အခုလို ထပ္မံ႓ပီး သူႛရဲ့ အႎုပညာနဲႛ အသက္ေမၾးဝမ္းေကဵာင္းမႁကို ဴပန္လည္ အပိတ္ခံရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဇာဂနာရဲ့ ဖခင္ စာေရးဆရာ႒ကီး နန္းႌၾန္ႛေဆၾလည္း လၾန္ခဲ့တဲ့ ၆ႎႀစ္ေကဵာ္ ကတည္းက ဒီေနႛ အထိ ႎႀစ္အကန္ႛအသတ္မရႀိ သူႛရဲ့ ကေလာင္နာမည္နဲႛ စာေရးခၾင့္ ပိတ္ခံထားရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔