လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵား အ႟ိုက္ခံရသည့္ကိစၤ ကုလသမဂၢသိုႛ တိုင္စာပိုႛ

2007-04-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

attack_victim_200px.jpg
ဟသႆာတ႓မိႂႚနယ္၊ အုတ္ပံု႟ၾာတၾင္ ဝိုင္းဝန္း႟ိုက္ႎႀက္ခံရ၍ ဒဏ္ရာ ဴပင္းထန္စၾာ ရရႀိကာ သတိလစ္ ေမ့ေမဵာေနေသာ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ ကိုဴမင့္ႎိုင္ႎႀင့္ ကိုေမာင္ေမာင္ေလးတိုႛကို အခင္းဴဖစ္ပၾားေသာေနႛက ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)

လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဟာေဴပာ လုပ္ေဆာင္မႁေတၾေဳကာင့္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဧ႓ပီလ ၁၈ ရက္ေနႛက ဧရာဝတီတိုင္း အုတ္ပံု႟ၾာမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္သူမဵားအဖၾဲႚက ဦးဴမင့္ႎိုင္နဲႛ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးတိုႛ ဝိုင္းဝန္း႟ိုက္ႎႀက္ခံရတဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံ၊ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရး အဖၾဲႚ (AAPP) က ကုလသမဂၢကို တိုင္ဳကား စာတေစာင္ ေပးပိုႛတင္ဴပလိုက္ပၝတယ္။

ဦးဴမင့္ႎိုင္နဲႛ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးတိုႛကို အုတ္ပံု႟ၾာမႀာ ႟ိုက္ႎႀက္ခံခဲ့ရတဲ့ အမႁနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ဆီကို ဧ႓ပီ ၂၃ရက္ ဒီကေနႛ ေနႛစၾဲနဲႛ ေပးပိုႛတင္ဴပလိုက္ပၝတယ္။

ဦးဴမင့္ႎိုင္တိုႛကို ႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့မႁမႀာ ႒ကိႂတင္ ဳကံစည္မႁနဲႛ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ ပၝဝင္ပတ္သက္မႁ ရႀိေနတယ္ဆိုတာ ထင္ရႀားေဳကာင္း၊ တိုက္ခိုက္သူေတၾဟာ အစိုးရက ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ ဳကံ့ခိုင္ေရးအဖၾဲႚဝင္ေတၾ အပၝအဝင္ အရပ္ဝတ္ရဲနဲႛ လံုဴခံႂေရး အဖၾဲႚဝင္ေတၾဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာဆိုစၾပ္စၾဲတာေတၾ ရႀိေဳကာင္းလည္း ဒီတင္ဴပတဲ့ စာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိ္ုႛ AAPP ရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂိၢႂလ္က ဦးဘိုဳကည္က အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီက ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ကတဆင့္ ခန္ႛအပ္ထားတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္သူမဵားရဲ့ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ဆိုတာ ရႀိတယ္လိုႛ ဦးဘိုဳကည္က ေဴပာပၝတယ္။ အဲဒီ အထူးကိုယ္စားလႀယ္က တကမႝာလံုးမႀာ ရႀိတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားေနသူေတၾကို ကာကၾယ္ေပးဖိုႛ ဖၾဲႚစည္းထားတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဦးဴမင့္ေအးတိုႛအဖၾဲႚရဲ့ ကိုဴမင့္ႎိုင္၊ ကိုေမာင္ေမာင္ေလးတိုႛ အ႟ိုက္ခံရတာဟာ ဒီကိစၤနဲႛ အကဵံႂးဝင္ေဳကာင္း သူက ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္သူေတၾဟာ အခုလိုမဵိႂး အ႒ကီးအကဵယ္ ႟ိုက္ႎႀက္သတ္ဴဖတ္ဴခင္းခံရမဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ေန႓ပီဴဖစ္လိုႛ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အပူတဴပင္း ေဆာင္႟ၾက္ေပးဖိုႛ ေမတၨာရပ္ခံစာ တင္တာဴဖစ္ေဳကာင္း AAPP အဖၾဲႚက ေဴပာခၾင့္ရႀိသူ ဦးဘိုဳကည္ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဦးဴမင့္ေအးနဲႛ အဖၾဲႚဟာ ဟသႆာ႓မိႂႚနယ္ တလုပ္ေထာ္ေကဵး႟ၾာကို ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္နဲႛအသၾား လမ္းမႀာ လူ ၅၀ေလာက္က ဝိုင္းဝန္း႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့ဳကတာဴဖစ္႓ပီး ေနာက္ကပၝလာတဲ့ ဒုတိ္ယ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေပၞက ဦးဴမင့္ႎိုင္နဲႛ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးတိုႛဟာ ဴပင္းထန္စၾာ အ႟ုိက္ခံခဲ့ရပၝတယ္။ ဒီလို႟ိုက္နႀက္တာဟာ အဲဒီေကဵး႟ၾာအနီးက ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္းက သံဃာေတာ္ေတၾ ကားတစီးနဲႛ ေရာက္လာတဲ့အခၝမႀ ႓ပီးဆံုးသၾားခဲ့ပၝတယ္။

အ႟ုိက္ခံရတဲ့ ဦးဴမင့္ႎိုင္ဟာ ေခၝင္းမႀာ ၆ခဵက္ ခဵႂပ္ထားရ႓ပီး ဦးေမာင္ေမာင္ေလးကေတာ့ ေခၝင္းမႀာ ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္ ရထားတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံသားေတၾအေနနဲႛ သူတိုႛရဲ့ ရပိုင္ခၾင့္ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾအတၾက္ ေတာင္းဆိုရာမႀာ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီး အေနနဲႛ ဝင္ေရာက္အကာအကၾယ္ ေဆာင္႟ၾက္ေပးဖိုႛ ၊ ဒၝမႀသာ အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ဳကံ့ခိုင္ေရးအဖၾဲႚဝင္ေတၾရဲ့ မတရားဖိႎိႀပ္ရက္စက္တာေတၾက လၾတ္ကင္းႎိုင္မႀာ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း AAPP ရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အလားတူပဲ ဒီအုတ္ပံုေကဵး႟ၾာ အဳကမ္းဖက္မႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႚကလည္း ေဳကညာခဵက္တရပ္ ထုတ္ဴပန္ ပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ အဳကမ္းဖက္မႁဴဖစ္ခဵိန္က ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပို္င္ေတၾနဲႛ လံုဴခံႂေရးအဖၾဲႚေတၾ ရႀိေနလဵက္က လက္နက္ကိုင္ လူစုလူေဝးခၾင့္၊ ႟ိုက္ႎႀက္ အႎိုင္ကဵင့္ခၾင့္ေတၾ ရႀိေနခဲ့တာဟာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႁမရႀိတာကို ထင္ထင္ရႀားရႀား ဴပသေနတဲ့အေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔