ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အတၾက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႁမဵား ထုတ္ဴပန္ေဴပာဆို

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အစားအစာ လက္မခံပဲ ဆႎၬဴပေနတယ္လုိႛ သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞေနတဲ့အေပၞ ထုိင္းဴမန္မာ နယ္စပ္အေဴခစုိက္ အဖဲၾႚအစည္း ေတၾကလည္း စုိးရိမ္မကင္း ဴဖစ္ေနဳကပၝတယ္။
2008-08-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ (ဝဲမႀဒုတိယ)ကို ယခုႎႀစ္ မတ္လ ၈ရက္ေနႛတၾင္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ယာမႀ ဒုတိယ)ႎႀင့္ ေနာက္ဆံုး ေတၾႚဆံုစဥ္က ႟ိုက္ကူးထားေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ (ဝဲမႀဒုတိယ)ကို ယခုႎႀစ္ မတ္လ ၈ရက္ေနႛတၾင္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ယာမႀ ဒုတိယ)ႎႀင့္ ေနာက္ဆံုး ေတၾႚဆံုစဥ္က ႟ိုက္ကူးထားေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ NLD-LA ကေန ဒီအေဴခအေနအေပၞ စုိးရိမ္မိေဳကာင္းနဲႛ ႎုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းအေနနဲႛ ကူညီေဴဖရႀင္းေပးဖုိႛ ေတာင္းဆုိတဲ့ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ကုိ ဳသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေနႛ ေနႛစဲၾနဲႛ ထုတ္ဴပန္ထားပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အတၾက္ တပတ္တခၝ အစားအစာ ေပးပုိႛေနတာဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေနႛက ေနာက္ဆုံးလက္ခံ႓ပီးေနာက္၊  ဳသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေနႛမႀာ ေနာက္တပတ္စာ သၾားေရာက္ ေပးပုိႛတာကုိေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က လက္မခံေတာ့ဘူးလုိႛ သိရႀိထားရေဳကာင္း NLD-LA ရဲ့ ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဦးညိႂအုန္းဴမင့္။           “က႗န္ေတာ္တိုႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ကဵန္းမာေရး အေဴခအေနကို က႗န္ေတာ္တိုႛ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ) အေနနဲႛ တအား စိုးရိမ္ေနတယ္။ ေနာက္တခၝ၊ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာကေန႓ပီးေတာ့ ဒီဗမာဴပည္ရဲ့ အမဵိႂးသား ရင္ဳကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းေတၾက ေအာင္ဴမင္မႁ မရႀိဘူး၊ ဒီအေပၞမႀာ ဴပည္သူေတၾအတၾက္ အကဵိႂးရလဒ္ တစံုတရာ မရႀိဘူးဆိုတဲ့အေပၞမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛက အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာကို ေတာင္းဆိုထားဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။”

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က အခုလုိ အစားအစာေတၾကုိ ဴငင္းပယ္တာတဲ့ကိစၤ နဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ထင္ဴမင္ယူဆခဵက္ကုိေတာ့ ဦးညိႂအုန္းဴမင့္ပဲ အခုလိုဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ဦးညိႂအုန္းဴမင့္။           ကုလသမဂၢရဲ့ ဳကားဝင္မႁအေဴခအေနဟာ တိုးတက္မႁ တစံုတရာ မရႀိတဲ့ အေပၞမႀာ ေပၞေပၝက္လာတယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ယံုဳကည္ပၝတယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကုလသမဂၢက ႎႀစ္ဖက္စၾန္းေရာက္ေနတာမႀာ နအဖနဲႛ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္က ညၟိႎိႁင္းေဆာင္႟ၾက္ရတဲ့ အေပၞမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛ ေကဵနပ္မႁ တစံုတရာ မရႀိတဲ့အေပၞကေန႓ပီး ဴဖစ္လာတယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္ ဴမင္ပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛ နအဖရဲ့ ဒီႎိုင္ငံေရး လႀည့္ကၾက္ကို ဆန္ႛကဵင္တယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္ ထင္ပၝတယ္။ ဒီအခဵိန္ေပၞမႀာ နအဖကေန႓ပီးေတာ့ ကုလသမဂၢရဲ့ ဒီ ေဆာင္႟ၾက္ေပးေနတဲ့ ဟာကို အသံုးခဵ႓ပီးေတာ့ ႎိုင္ငံေရး အဴမတ္ထုတ္တဲ့အေပၞမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဆႎၬဴပတယ္လိုႛ ထင္ပၝတယ္။”

ဒၝ့အဴပင္� ထုိင္းဴမန္မာ နယ္စပ္အေဴခစုိက္ လူႛေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပၝတီက လည္း စုိးရိမ္မကင္းဴဖစ္မိတယ္လုိႛ ပၝတီရဲ့ေဴပာခၾင့္ရ တဲၾဖက္ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေငၾလင္းကလည္း အခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေငၾလင္း။      “ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က အစားအစာ လက္မခံဘူး၊ hunger strike အဆင့္ထိ စေန႓ပီ စသည္ဴဖင့္၊ က႗န္ေတာ္တိုႛလည္း ဒီသတင္းေတၾကို ဳကားေနရတယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛလည္း အင္မတန္ စိုးရိမ္ပၝတယ္။ အဲဒီလိုမဵိႂးသာ ဴဖစ္ရင္ေတာ့၊ သူႛကဵန္းမာေရးအရ အင္မတန္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴမင္တယ္။ ဒီလိုဴဖစ္ရတဲ့ အရင္းခံ အေဳကာင္းက ဘာလဲဆိုတာ က႗န္ေတာ္ စဥ္းစားဳကည့္တဲ့အခဵိန္မႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴမင္တာေတာ့ ႎႀစ္ခု ဴဖစ္ႎိုင္မယ္လိုႛ ထင္တယ္။”

“တခုကေတာ့ နအဖ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ဒီ ၂၀၁၀အတၾက္ ဴပင္ဆင္ေနတဲ့ အခဵက္ေတၾ အပၝအဝင္ ကေနႛ ဂမ္ဘာရီကို လက္ခံလိုက္တဲ့ ပံုသၸာန္ေတၾအပၝအဝင္ အဲဒၝေတၾကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က လံုးလံုး လက္မခံႎိုင္ဘူးဆိုတာကို ဴပလိုက္တာလိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴမင္တယ္။”

“ေနာက္တခုကဵေတာ့လည္း၊ အခု ဒီ ဂမ္ဘာရီ ကိုယ္တိုင္ကလည္းပဲ သူႛ မစ္ရႀင္ေတၾကိုေပၝ့ဗဵာ တိတိကဵကဵ မေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္သလို ဴဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့အခဵက္၊ ေနာက္ဆံုး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တုန္းက တိုက္တၾန္းေဴပာဆိုလိုက္တဲ့၊ အဳကံဴပႂ ေဴပာဆိုလိုက္တဲ့ ကိစၤေတၾကလည္းပဲ ဘာမႀ အထေဴမာက္မလာဘူးဆိုတဲ့ အခဵက္ေတၾအားလံုးကို ဆန္ႛကဵင္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ တခုခု ေဆာင္႟ၾက္ေနသလားလိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ သံသယဴဖစ္တယ္။”

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛ ဴပင္ပ ကမၲာနဲႛ ဆက္သၾယ္ခၾင့္မရႀိတာေဳကာင့္ တိကဵတဲ့ သတင္းအခဵက္လက္ေတၾကုိ မရရႀိေပမဲ့လည္း လက္ရႀိ အစားအစာ လက္မခံဘူးဆုိတဲ့ အေဴခအေနအေပၞမႀာ မဵားစၾာမႀ စုိးရိမ္ပူပန္မိေဳကာင္းကုိ ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ အဖဲၾႚအစည္းေတၾနဲႛ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ေနသူေတၾကလည္း စုိးရိမ္မိေဳကာင္း ေဴပာဆုိဳကပၝတယ္။
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔