မုန္တိုင္းဒုကၡသည္မဵား၏ ခိုကိုးရာမဲ့ အေဴခအေန

ဧရာဝတီတိုင္း လပၾတၨာ႓မိႂႚ ဒုကၡသည္စခန္းက အတင္းဴပန္ ႎႀင္လၿတ္လိုႛ ေနရပ္ရင္းကို ဴပန္စရာေနရာ မရႀိပဲဴဖစ္ေနတာေဳကာင့္ ရန္ကုန္ ႓မိႂႚက ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾမႀာ လာေရာက္ ခိုလႁံေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾ အမဵားအဴပား ရႀိေနပၝတယ္။
2008-05-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ကဵိႂက္လတ္႓မိႂႚတၾင္ နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္း ကဵေရာက္႓ပီးေနာက္ ကယ္ဆယ္ေရး အစားအေသာက္ တန္းစီေနဳကေသာ ေလေဘးဒုကၡသည္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ကဵိႂက္လတ္႓မိႂႚတၾင္ နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္း ကဵေရာက္႓ပီးေနာက္ ကယ္ဆယ္ေရး အစားအေသာက္ တန္းစီေနဳကေသာ ေလေဘးဒုကၡသည္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ရန္ကုန္႓မိႂႚကို ထၾက္ေဴပးေရာက္ရႀိလာတဲ့ ေလေဘးဒုကၡသည္ အမဵိႂးသမီး တဦးက အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ေလေဘးဒုကၡသည္။     “အခု႟ၾာကိုဴပန္ဖိုႛကေတာႛ စိတ္ကူးမရႀိေတာႛပၝဘူး ႟ၾာမႀာကလဲ က႗န္မမႀာ အမဵိႂးတေယာက္မႀမရႀိေတာႛ ေနစရာလဲ မရႀိဘူးေလ၊  အလႀႃရႀင္ေကာင္းလိုႛ အသက္ရႀင္တာပၝ၊  အခုလဲ ရန္ကုန္အထိ ဦးဇင္းတိုႛ လိုက္ပိုႛလိုႛ ေရာက္တာပၝ ဒီေရာက္ေတာႛလဲ ဘယ္သၾားလိုႛသၾားရမႀန္းမသိဘူး ေယာင္းမေတၾနဲႛအတူေန႓ပီး ေနစရာမရႀိေတာႛ အခုဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းမႀာပဲ တည္း႓ပီး ဘုန္း႒ကီးရဲ့တပည့္ေတၾက လႀႃတယ္။ ဆန္အိတ္ေတၾ အဝတ္ေတၾလႀႃတယ၊္ အကုန္ေအာက္ေဴခသိမ္း ဖိနပ္ကပၝအစလႀႃတယ္။ က႗န္မတိုႛေတၾ အဲဒီဘုန္းဘုန္းတပည့္ေတၾ လႀႃတာနဲႛ ပဲစားခဲႛရတယ္။ ”

မိသားစုတစုလံုးေရထဲပၝသၾား႓ပီး ခိုကုိးရာမဲ့ဴဖစ္ေနတဲႛ ကိုယ္ဝန္ ၇လ လၾယ္ထားတဲ့ အမဵိႂးသမီးတဦးက ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတၾကို ဒုကၡသည္စခန္းမႀာ ေဆးကုသမႁမေပးတဲႛ အေ႒ကာင္းကိုလဲ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမဵိႂးသမီး။     ။ “က႗န္မ မိုးနဲႛေလနဲႛတိုက္တဲႛေနႛက နစ္ရက္တိတိ ဝမ္းထဲကကေလးက မတိုးဘူး ေနာက္ေနႛမႀ တိုးတယ္ ကိုယ္ဝန္က ခုနႀစ္လေကဵာ္သၾား႓ပီ က႗န္မက ဆရာကိုဴပမယ္ဆို႓ပီး အထက (၂ )ေကဵာင္းကိုလာေတာႛ ဆရာက အေပၞယံ အေရခၾံဴပားေပၞမႀာ ဴဖစ္ပဵက္တဲႛေရာဂၝကိုပဲ ကုႎိုင္မယ္တဲႛ က႗န္မက ကုိယ္ဝန္နဲႛကုိဴပဖိုႛကို ေဴပာပၝတယ္ သူတိုႛကမရဘူးတဲႛ ဒဏ္ရာဴပင္းရင္ ႓မိႂႚကိုပဲပိုႛတယ္လိုႛ ေဴပာလိုက္တယ္ အခုထက္ထိလဲ မဴပရေသးဘူး ။ က႗န္မက ဴပခဵင္တာေပၝႛေနာ္။ ဘယ္လိုအေနအထားမဵိႂးေတၾ ဴဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ။ က႗န္မေတာႛ လပၾတၨာမႀာ ေနသေ႟ၾႚ ဘာမႀမရခဲႛဘူး၊ ေရသန္ႛဘူးတဘူးေတာင္ မရခဲႛဘူး။”

သာမန္လူေတၾ အတၾက္ ေပးတဲ့ စားစရာ အကူအညီေတာင္မရတဲ့ အေဳကာင္း ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ က ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမဵိႂးသမီး။     ။ “သူမဵားေတၾ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္သည္မေတၾကို ေရသန္ႛဘူးေတၾ ယမ္ယမ္ေခၝက္ဆၾဲေတၾ ေဝတယ္႒ကားေတာႛ ဟိုေရာက္ေတာႛ တုိးလိုႛမရခဲႛပၝဘူး။ ေရာက္ေတာႛသူမဵားေတၾ ဆန္ဴပႂတ္တိုက္ေတာႛ ဆန္ဴပႂတ္ေသာက္ဖိုႛ တန္းစီေတာႛ ပန္းကန္ပၝမႀ ေသာက္ရမယ္ဆိုလိုႛ ကုိယ္ဖာသာေတာင္ ကိုယ္လၾတ္႟ုန္းေဴပးလာရတာ၊ ပန္းကန္မပၝလိုႛ တေနကုန္မေသာက္ခဲ့ရဘူး။ ဗိုက္ဆာေတာႛ ဆန္ဴပႂတ္မဵားေသာက္ရမလားလိုႛ တိုး႒ကည့္ေတာႛ ေနပူေတာထဲမႀာ ငုတ္တုတ္ထိုင္႓ပီး တိုးရတာေပၝႛ။ က႗န္မက လူသံုးေလးရာေလာက္ေနာက္မႀာ ေရာက္ေနေတာႛ မနက္ကတည္းက တန္းစီတာ ေနႛခင္းေလာက္မႀ ရႎိုင္မယ္ဆိုေတာႛ က႗န္မလဲ ေနပူထဲမႀာ မရပ္ႎုိင္လိုႛ ဴပန္လာခဲႛလိုက္တယ္။ စိတ္ထဲလဲမေကာင္းဘူး။ ေရပဲေသာက္ေနလိုက္တယ္။ ေယာက္ဵားလဲ ရႀာမရဘူး၊ ေသသလား ရႀင္သလားမသိဘူး။”

တာဝန္ကဵရဲေတၾက စက္ေလႀေတၾ မႀာ ႕ပတ္သိပ္ပၝလာတဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾကို မေခဵမငံဆက္ဆံတဲ့ အေဳကာင္းလဲ ဒုကၡသည္တဦးကေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒုကၡသည္တဦး။                   ။ “တလမ္းလံုး ေရလဲမေသာက္ရဘူး ။ က႗န္ေတာ္တိုႛက အမိုးေတၾေပၞကေန အကဵီခ႗တ္ေတၾနဲႛ လုိက္ရတယ္။ ဆိပ္ကမ္းကပ္ေတာႛလဲ ရဲေတၾက ယဥ္ယဥ္ေကဵးေကဵး ညၟာတာမူမရႀိဘူး ေထာင္သားေတၾလိုပဲ ေဟာက္လားဟိန္းလားနဲႛ လုပ္တယ္။ လပၾတၨာဆိပ္ကမ္းေရာက္ေတာႛလဲ ကယ္ဆယ္ေရးဆို႓ပီး ဒုကၡသည္ေတၾကို ကားနဲႛလဲမပိုႛဘူး။ ဒုကၡသည္ေတၾလဲ ေဴခဦးတည့္ရာသၾားေနရတယ္။ တခဵိႂႚကဵေတာႛလဲ အသိမရႀိေတာႛ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾႚ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းဝင္ေပၝႛ။ လပၾတၨာမႀ ဆက္ေနလိုႛမရေတာႛဘူူး။ ဆက္ေနရင္ ငတ္ေသ႟ံုပဲရႀိမယ္။ ကယ္ဆယ္ေရးလဲ ဘယ္မႀပိုႛတာမဟုတ္ဘူး။”

အာဏာပိုင္ေတၾက အခဵိန္တို္င္း ဟိန္းေဟာက္ ေအာ္ေငၝက္တာေတၾ လုပ္ေနတဲႛအတၾက္ ဒုကၡသည္ေတၾမႀာ စိတ္ပင္ပန္း ဆင္းရဲေန႒ကရပၝတယ္။ ဒုကၡသည္စခန္းအတၾင္းက အဴဖစ္အပဵက္ေတၾနဲႛ ခိုလႁံလာတဲႛ ဒုကၡသည္ေတၾအေပၞ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့လုပ္ရပ္ေတၾၾကို  သူကဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ဒုကၡသည္တဦး။                   ။ “အစားအေသာက္ကဵေတာႛ ေရပဲေသာက္ရတယ္ ေရနဲႛ ဆန္ဴပႂတ္ေပၝႛ အဲဒၝလဲ နပ္မမႀန္ဘူး ။ သူတိုႛစားေနတာ ေတၾႚေနတာေတာႛ ဒန္ေပၝက္ဗူးနဲႛ ရမ္ဴပားေတၾနဲႛ အရက္ေသာက္ေနတာေတာႛ ေတၾႚတယ္ ။ ရဲေတၾ သၾားလိုက္ရင္မူးေနတာပဲ ေတၾႚတာပဲ ဒန္ေပၝက္နဲႛ အရက္ေသာက္ေနတာ က႗န္ေတာ္တိုႛေရႀႚတင္ပဲ ေတၾႚဴမင္ေနရတယ္။ သူတိုႛဆီက သၾားမေတာငး္ရဲဘူး ဆာေပမယ္ႛ ဒီအတိုင္း ႓ငိမ္ေနလိုက္ရတယ္။ လပၾတၨာကိုေရာက္ေတာႛ ဘယ္သၾားလိုႛ ဘယ္လာရမႀန္းေတာင္ မသိဘူး။ မိုးလင္းေတာႛ ေလာက္ငေအာင္ မေက႗းေတာႛ ဗိုက္ဆာလိုႛငိုတဲႛသူကငို္။ ရန္ဴဖစ္တဲႛသူကရန္ဴဖစ္။ အဲဒီလပၾတၨာမႀာေလ။”

ဧရာဝတီတိုင္းတၾင္းက ဒုကၡသည္စခန္းတၾင္းေနထိုင္တဲႛ ေလေဘးဒုကၡသည္ေတၾကို စစ္တပ္က ထိန္းခဵႃပ္ထား႓ပီး ရဲေတၾနဲႛမီးသတ္ေတၾက လံုဴခံႂေရးယူထားတာပၝ။ ဒုကၡသည္ေတၾအေနနဲႛ စခန္းထဲမႀာ အခဵိန္နဲႛဝင္ရထၾက္ရတာဴဖစ္႓ပီး စည္းကမ္း တင္းကဵပ္ ထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ေလမုန္တိုင္း တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရ႓ပီး မအူပင္႓မိႂႚ စာသင္ေကဵာင္းေတၾနဲႛ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾက ဒုကၡသည္ စခန္းေတၾမႀာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾကို လဲ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၄၊  ၂၅၊  နႛဲ ၂၆ ရက္ေတၾမႀာ ကဵိႂက္လက္၊  ဖဵာပံု နဲႛ ဘိုကေလး႓မိႂႚနယ္က ေနရပ္ရင္းေတၾကို ဴပန္ပိုႛခဲ့ပၝတယ္။ အခုလို ေနရပ္ရင္းဴပန္ခိုင္းတာဟာ ဒုကၡသည္ေတၾ ယာယီေနထိုင္ေနတဲ့ စာသင္ေကဵာင္းေတၾကို မဳကာခင္ ရက္ပိုင္းအတၾင္း ေကဵာင္းဴပန္ဖၾင့္တဲ့ အခၝအသံုးဴပႂဖိုႛလိုအပ္တာေဳကာင့္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴပန္ပိုႛခံရတဲ့ ေလေဘးဒုကၡသည္ေတၾဟာ စားေရး ေသာက္ေရးနဲႛ ေနထိုင္စရာ အခက္အခဲေတၾ ႒ကံႂရလိုႛ ဆို႓ပီး ေမလ ၂၇ ရက္ေနႛမႀာ မအူပင္႓မိႂႚကို ဒုကၡသည္တခဵိႂႚ ဴပန္ေရာက္လာတယ္လိုႛ ႓မိႂႚခံ တဦးက အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

႓မိႂႚခံ တဦး။      ။ “ေဒးဒရဲတိုႛ မိန္းမလႀက႗န္းတိုႛ ၊ အဲဒီ ဆိပ္မဖက္ေတၾမႀာ ႟ၾာပဵက္သၾားတဲ့ေနရာေတၾ ဆိုရင္ေတာ့ ဘိုကေလး႓မိႂႚနယ္ အနီးတဝိုက္ကို ပိုႛတာ၊  မအူပင္႓မိႂႚနယ္မႀာဆိုရင္လည္း တခဵႂိႚေတာ့ ဒီမႀာရႀိေသးတယ္ေပၝ့၊  အကုန္လံုးေတာ့ ဴပန္လၾတ္တယ္ေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး၊  ဴပန္လၾတ္တဲ့လူေတၾက ဟိုမႀာ ဒုကၡေရာက္လိုႛ ေနဖိုႛ စားဖိုႛနဲႛ ေနဖိုႛ မရႀိတာနဲႛ ဴပန္လာဳကတဲ့လူေတၾ မဵားတယ္၊  ဟုိမႀာ အိမ္တအိမ္ကို အေဆာက္အဦး ဴပန္ေဆာက္ေပးရင္ တေသာင္းေပၝ့ေနာ္။ ေတာင္းတာ အဲဒီ ေတာင္းတဲ့ဥစၤာကို မေပးႎိုင္တဲ့လူေတၾက ၈၀၀ ေကဵာ္ေလာက္ ဒီကို မအူပင္႓မိႂႚနယ္ကို ဴပန္ေရာက္ေနတယ္။ ဴပန္ေရာက္တာကို သူတိုႛ ဴပန္ပိုႛမယ္လိုႛေဴပာတယ္။ အခုကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ အခု ထၾန္းေ႟ၿဝၝ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း ထဲမႀာပဲ သူတိုႛ ယာယီထားေသးတယ္။ ”

မအူပင္႓မိႂႚကေန ေလေဘးဒုကၡသည္ေတၾကို ကားေတၾ သေဘာႆေတၾနဲႛ ဴပန္ပိုႛခဲ့တာဴဖစ္႓ပီးေတာ့ ဴပန္ပိုႛခဵိန္မႀာလည္း တအိမ္ေထာင္ကို ဆန္တဴပည္ ေငၾငၝးေထာင္ ေရသန္ႛဘူး တဘူးစီေပးလိုက္ ပၝတယ္။ တခဵိႂႚကားနဲႛ ဴပန္ပိုႛခံရတဲ့ ေလေဘးဒုကၡသည္ေတၾဟာ လမ္းေဘးေတၾမႀာ ခဵ ေပးခဲ့တာပၝ။ ေလေဘးဒုကၡသည္ေတၾရဲ့ ေနရပ္ေဒသေတၾမႀာ အကူအညီေတၾ မရေသးတဲ့အတၾက္ ေနာက္ထပ္ဴပန္ပိုႛမည့္ ေလေဘးဒုကၡသည္ေတၾကို ဴပန္မပိုႛဖိုႛ ေကဵာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾကေနတဆင့္ စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾကို အသနားခံ႓ပီး ေနခၾင့္ေတာင္းထားရတယ္လိုႛ ႓မိႂႚခံ ေနာက္တဦးက အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

႓မိႂႚခံ။    ။ “ ႓မိႂႚလယ္ေကဵာင္းမႀာရႀိေနတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းကေလ အဲဒီက လူေတၾလည္းပဲ ပထမ ငၝးဆယ့္ေလးေယာက္ ဴပန္လၿတ္လိုက္တာကို ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းကေန ဘုန္း႒ကီးက ဘုန္း႒ကီးတပၝး ေနာက္ကလိုက္ သၾားတယ္၊  လိုက္သၾား႓ပီးေတာ့ အေဴခအေနဳကည့္ေတာ့ ဟိုေရာက္ေတာ့ ဘယ္ပိုႛမႀန္းလည္းမသိဘူး ရႀာလိုႛ မေတၾႚလိုႛတဲ့ ဘုန္း႒ကီးက ဴပန္လာတယ္ခင္ဗဵ၊  ဴပန္လာ႓ပီး ဖုန္းဆက္႓ပီးေတာ့ ေကဵာင္းကို ေကဵာင္းတိုက္ကို ဖုန္းလႀမ္းဆက္႓ပီးေတာ့မႀ ကဵန္တဲ့သူေတၾကို ဆက္မလၿတ္ဖိုႛ တားထားတယ္၊  သၾားတဲ့လူေတၾ အကုန္လံုး ဒုကၡေရာက္တယ္ေပၝ့ေလ၊  တခဵိႂႚ ဒီမဟာေဗာဓိ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းထဲမႀာ ထားတဲ့ လူေတၾဆိုလိုႛရႀိရင္ မဴပန္ခဵင္ဘူးေပၝ့၊  ဟိုမႀာ ဴပန္ေခၞသၾားတဲ့လူေတၾ ဒုကၡေရာက္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ဆို႓ပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ကို ဴပန္ေလ႖ာက္လိုႛတဲ့ ဆရာေတာ္က ေန႓ပီးေတာ့မႀ အသနားခံေပးလိုႛ သူတိုႛ ဒီမႀာပဲရႀိေနဳကေသးတယ္ တခဵိႂႚ။ ”

ဒၝ့အဴပင္ မအူပင္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ ေလေဘးဒုကၡသည္စခန္းေတၾမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾကေန႓ပီး အခေဳကးေငၾ မေပးပဲ ဆိုက္ကားေတၾကို ေခၞယူအသံုးဴပႂေနတာေဳကာင့္ ဆိုက္ကားသမားေတၾ အခက္အခဲေတၾႚေနဳကရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ပုသိမ္နဲႛ မအူပင္ဘက္က ဒုကၡသည္ေတၾကို ေနရပ္ကို အာဏာပို္င္ေတၾက အတင္းအကဵပ္ဴပန္ပိုႛအ႓ပီး ရက္ပိုင္းမႀာပဲ ဒီဒုကၡသည္ေတၾဟာ ႓မိႂႚေပၞက ဒုကၡသည္စခန္းေတၾကို ဴပန္ေရာက္လာဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ပုသိမ္္နဲႛ မအူပင္ဖက္က ကယ္ဆယ္ေရးအလုပ္ေတၾ လုပ္ေနတဲ့ လူႛအခၾင့္ေရး ကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္သူမဵားအဖၾဲႚ (ဴမန္မာႎုိင္ငံ) HRDB က ဦးဴမင့္ေအးကို ဒီကိစၤေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFAမႀ ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔