ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ပံ့ပိုးေပးဖိုႛ ခဵက္သမတေဟာင္း တိုက္တၾန္းႎိႁးေဆာ္

ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဝိုင္းဝန္း ပံ့ပိုးေပးဳကဖိုႛ ခဵက္သမတေဟာင္း ဗက္ဆလပ္ဟာဗဲက ဦးေဆာင္႓ပီး ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ တိုက္တၾန္း လိုက္ပၝတယ္။
2008-05-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နာဂစ္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္တိုင္းႎႀင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတိုႚတၾင္ ဖၾဲႚစည္းပံုမူဳကမ္း မဲေပးပၾဲကို ေမ ၂၄ ရက္ေနႚႛတၾင္ ကဵင္းပခဲ့ပၝသည္။ ပံုမႀာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ လိႁင္သာယာ႓မိႂႚနယ္တၾင္ မဲေပးေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
နာဂစ္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္တိုင္းႎႀင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတိုႚတၾင္ ဖၾဲႚစည္းပံုမူဳကမ္း မဲေပးပၾဲကို ေမ ၂၄ ရက္ေနႚႛတၾင္ ကဵင္းပခဲ့ပၝသည္။ ပံုမႀာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ လိႁင္သာယာ႓မိႂႚနယ္တၾင္ မဲေပးေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ေမလ ၂၇ရက္ မေနႛက အဂႆၝေနႛညေနပိုင္းက ခဵက္ႎိုင္ငံ ပရပ္႓မိႂႚေတာ္ကေန ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ အဲဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ဴမန္မာ့အမဵိႂးသားေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဝိုင္းဝန္းကူပ့ံေပးဳကဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို တိုက္တၾန္းလိုက္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရက လက္ရႀိ ဆႎၬခံယူပၾဲနဲႛ အတည္ဴပႂဖိုႛ စီစဥ္ေနတဲ့ အေဴခခံဥပေဒကို ဝိုင္းဝန္း ကန္ႛကၾက္ ဆန္ႛကဵင္ဳကဖိုႛ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကို တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

စစ္အစိုးရ႒ကီးဳကပ္တဲ့ ဆႎၬခံယူပၾဲဟာ ဒီမိုကေရစီကို ေဆာင္ဳကဥ္းႎိုင္မႀာ မဟုတ္ပၝဘူး၊ အာဏာရႀင္ အစိုးရဒဏ္ကိုသာမက သဘာဝ ေဘးအႎၩရာယ္ဒဏ္ကိုပၝ ခံစားေနဳကရတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကို ကယ္တင္ႎိုင္မႀာလည္း မဟုတ္ပၝဘူး၊ လူႛအခၾင့္အေရးကိုအားမေပးပဲ စစ္တပ္ရဲ့ ႎိုင္ငံေရးကၸကို တည္႓မဲေစမဲ့ အေဴခခံဥပေဒကို လူထုနဲႛအတူ ကန္ႛကၾက္ဆန္ႛကဵင္ဖိုႛ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲ့ ေဆာ္ဳသမႁကို အေလးအနက္ ေထာက္ခံပၝတယ္လိုႛ ေဳကညာခဵက္မႀာေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အဲဒၝအဴပင္ ကုလသမဂၢ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ဘက္ေပၝင္းစံုကေန လက္နက္အေရာင္းအ၀ယ္ ပိတ္ဆိုႛဖိုႛ နဲႛ ဥေရာပသမဂၢႎိုင္ငံအဖၾဲႚ အီးယူအေနနဲႛလည္း စစ္အစိုးရနဲႛအေပၝင္းပၝေတၾရဲ့ ဘဏ္စာရင္းေတၾကို ပိတ္ဆိုႛဖိုႛ ထပ္မံတိုက္တၾန္းလိုက္႓ပီး အခုေလာေလာဆယ္ မုန္တိုင္း ေဘးဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၤည္းေတၾနဲႛ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားေတၾကို တားဆီးထားတဲ့ စစ္အစိုးရအေပၞ ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵ႟ံုသာမက တားဆီးတာေတၾ ရပ္တန္ႛသၾားေအာင္ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ဳကဖိုႛ တိုက္တၾန္းထားပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္ကို ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎိုဘယ္ဆုရႀင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ ခဵက္သမတေဟာင္း ဗက္ဆလပ္ ဟာဗဲ၊ ေတာင္အာဖရိကဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမၾန္တူးတူးနဲႛ ေတာင္အာဖရိက သမတေဟာင္း ဖရက္ဒရစ္ ဒီကလပ္တိုႛအပၝအဝင္ ကမႝာ့ထင္ရႀားသူေတၾ ပၝဝင္ လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့ဳကပၝတယ္။

အလားတူပဲ Burma Campaign UK, Human Rights Watch, AI အဖၾၾဲႚ ေတၾကလဲ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္းတုိးလုိက္တာ နဲႛ ပတ္သက္ဴပႆး ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵလုိက္ပၝတယ္။ တုိင္းရင္းသားလူမဵႂိးမဵားေကာင္စီ ENC ကလဲ ကန္ႛကၾက္႟ႁတ္ခဵေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးဘေအာင္ရဲ့ စုစည္းတင္ဴပခဵက္ကုိ ဆက္လက္ နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

စုစည္းတင္ဴပခဵက္
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔