အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပၝင္းစု ညီလာခံကဵင္းပ

တိုင္းရင္းသားနယ္ေဴမေတၾမႀာ စစ္အစိုးရက ထိုးစစ္ဆင္ေနတာ၊ အပစ္ရပ္အဖၾဲႚေတၾကို စစ္ေရးအရ ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနတာေတၾကို ခဵက္ခဵင္းရပ္ဆိုင္းဖိုႛ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီတပ္ေပၝင္းစု (မဒတ) က ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2010-04-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေတာနယ္ေဒသတခုတြင္ တိုက္ကင္းလွည့္ေနေသာ စစ္အစိုးရတပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္
ေတာနယ္ေဒသတခုတြင္ တိုက္ကင္းလွည့္ေနေသာ စစ္အစိုးရတပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္
Photo: AFP

လၾတ္ေဴမာက္ေဴမ တေနရာမႀာ ဧ႓ပီလ ၂၃ နဲႛ ၂၄ ရက္ေနႛေတၾက ကဵင္းပခဲ့တဲ့ မဒတ ဗဟိုသဘာပတိ အစည္းအေဝးအ႓ပီး ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ အဲဒီလို ေတာင္းဆိုထားတာပၝ။

အေဴမာ္အဴမင္ကင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾေဳကာင့္ ဴဖစ္ေပၞလာတဲ့ ဆိုးကဵိႂးအားလံုးဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ တာဝန္သာ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊ မဒတတပ္ေပၝင္းစု အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး မိုင္းဖုန္းေကဵာ္က အဖၾဲႚရဲ့ သေဘာထားေတၾကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

“ကေနႛ လက္ရႀိ နအဖ လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္က ဴပည္သူလူထုတရပ္လံုးကို စစ္ေဘးဒဏ္သင့္ေအာင္ ဒုကၡတၾင္းထဲေရာက္ေအာင္ တၾန္းပိုႛေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾ ဴဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ ဒၝေတၾကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴပည္သူလူထု တရပ္လံုး လက္ခံႎိုင္စရာအေဳကာင္း မရႀိဘူး။ ဴပည္သူလူထု တရပ္လံုးက အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ကို ဝိုင္းရံဖိုႛ လိုတယ္။ တိုင္းရင္းသား ဴပည္သူတရပ္လံုးက တိုင္းရင္းသား အဖၾဲႚအစည္းေတၾကို ဝိုင္းရံဖိုႛ လိုတယ္။ နအဖ စစ္အာဏာရႀင္ေတၾကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ဝိုင္းဝန္း တၾန္းလႀန္ဖိုႛ လိုတယ္။ တပ္ေပၝင္းစုအေနနဲႛ အဖၾဲႚဝင္ အဖၾဲႚအစည္းေတၾ၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးေတၾ၊ အားလံုး တက္ညီလက္ညီ နအဖ စစ္အာဏာရႀင္ကို ဝိုင္းဝန္း တိုက္ခိုက္သၾားမယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဴပာဳကားခဵင္ပၝတယ္ခင္ဗဵ။”

စစ္အစိုးရအဆိုဴပႂတဲ့ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ အသၾင္ေဴပာင္းေရးကို အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖၾဲႚ႒ကီးေတၾက လက္မခံတဲ့ ရပ္တည္ခဵက္ကို မဒတ တပ္ေပၝင္းစုက ဆက္လက္ ေထာက္ခံ ဝိုင္းရံသၾားမယ္sလိုႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ စစ္အစိုးရက ဖိအားေပးေနတာေတၾကို နည္းလမ္းအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ စုစုစည္းစည္း ညီညီႌၾတ္ႌၾတ္ တံုႛဴပန္ ရပ္တည္ဖိုႛလည္း အပစ္ရပ္အဖၾဲႚေတၾကို တိုက္တၾန္းပၝတယ္။

အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့ နည္းလမ္းနဲႛ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပၾဲဝင္ေနတာကို မဒတတပ္ေပၝင္းစုက ေထာက္ခံေဳကာင္းလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔