ဴမန္မာ့လယ္ေဴမ ဧက ၅၀,၀၀၀ကို ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ငႀားရမ္းစိုက္ပဵိႂးမည္

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ႎုိင္ငံ ဒၝကာ႓မိႂႚမႀာ လာမဲ့ ေအာက္တိုဘာလမႀာ ကဵင္းပမဲ့ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္- ဴမန္မာ ႎႀစ္ႎုိင္ငံ သေဘာတူထားခဲ့တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေဴမငႀား႓ပီး စိုက္ပဵိႂးေရးလုပ္ဴခင္းနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ စာခဵုႂပ္ ခဵႂပ္ဆိုဖိုႛ အတၾက္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး ေမာင္ေအး ဦးေဆာင္တဲ့ ဴမန္မာအစိုးရ ထိပ္တန္း ကိုယ္စားလႀယ္ အဖၾဲႚကို ေစလၿတ္ဖိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ရတယ္လိုႛ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာန အတၾင္းဝန္ Md Touhid Hossain က ေဴပာပၝတယ္။
2008-08-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေရသြင္း လယ္ကြင္းတခုတြင္ ပ်ဳိးပင္မ်ား စိုက္ေနေသာ လယ္သူမမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ေရသြင္း လယ္ကြင္းတခုတြင္ ပ်ဳိးပင္မ်ား စိုက္ေနေသာ လယ္သူမမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴမန္မာႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနဟာ အခုထက္ထိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဒုတိယ ေခၝင္းေဆာင္ရဲ့ ခရီးစဥ္ အေသးစိတ္ကို အ႓ပီးသတ္ မေရးဆၾဲရေသးပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး ေမာင္ေအးဟာ သူႛရဲ့ အဲဒီ ခရီးစဥ္အတၾင္း ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ႎိုင္ငံဴခားေရး အဳကံေပးအရာရႀိ Ahmed Chowdhury နဲႛ ေတၾႚဆံုလိမ့္မႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ႎို္င္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာန အရာရႀိေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးပၾဲ ရဲ့ အဓိက ရည္႟ၾယ္ခဵက္ တခုက ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္နဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရတိုႛ အရင္က သေဘာတူထားခဵက္ကို အတည္ဴဖစ္ေစဖိုႛ အတၾက္ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ဴဖစ္ေဳကာင္း Mr Hossain က ေဴပာပၝတယ္၊

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ စီးပၾားေရး လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾ ကို အနည္းဆံုး ေဴမ ဧက ၅ ေသာင္း ငႀားရမ္းမယ္လိုႛ အရင္က ကတိဴပႂခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီ ေဴမေတၾေပၞမႀာ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾဟာ စပၝး၊ ဳကက္သၾန္နဲႛ အဴခား လယ္ယာ ထၾက္ကုန္ပစၤည္းေတၾ စိုက္ပဵိႂး႓ပီး ထၾက္လာတဲ့ စားကုန္ေတၾကို ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ႎို္င္ငံမႀာ ဴပန္႓ပီး ေရာင္းခဵမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲဒီ ေဴမေတၾေပၞမႀာ ထၾန္ယက္စိုက္ပဵိႂးဖိုႛ အတၾက္ ဴမန္မာလယ္သမားေတၾကို ငႀားရမ္းမႀာဴဖစ္႓ပီး တကယ္လိုႛ က႗မ္းကဵင္တဲ့ ဴမန္မာလယ္သမားေတၾ ငႀားလိုႛ မရႎိုင္ဘူးဆိုမႀ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ လယ္သမားေတၾကို တာဝန္ေပးမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္နဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံတိုႛဟာ လယ္ယာစိုက္ပဵိႂးေရး ကၸေတၾမႀာ ႎႀစ္ႎုိင္ငံ ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္ဳကဖိုႛ အေဴခခံမူေတၾကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ေတၾက ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝတယ္။ Mr Hossain ဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ ဧ႓ပီလက ရန္ကုန္႓မိႂႚကို အလည္အပတ္ ေရာက္လာခဲ့႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံက လယ္ေဴမေတၾကို ငႀားရမ္းကာ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ အစိုးရ ကို အဆိုဴပႂ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ Mr Hossain ရဲ့ အဆိုဴပႂခဵက္ကို အတည္ဴပႂတဲ့ အေနနဲႛ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန လက္ေထာက္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးေကဵာ္သူ ဦးေဆာင္တဲ့ ဴမန္မာကိုယ္စားလႀယ္ ၄ ဦးကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ ဇူလိုင္လက ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ႎုိင္ငံ ႓မိႂႚေတာ္ ဒၝကာ႓မိႂႚကို ေစလၿတ္ခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔