စစ္အစိုးရသည္ ဆိုင္ကလံုးနာဂစ္ထက္ ပိုဆိုးဝၝးဟု ဖိလစ္ပိုင္အမတ္ေဴပာဳကား

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾဟာ ဆိုင္ကလံုး နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္းထက္ ပို႓ပီး တုိင္းဴပည္ပဵက္စီးေစပၝတယ္လိုႛ ဖိလစ္ပိုင္ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္နဲႛ ႎိုင္ငံတကာ ပၝလီမန္အမတ္မဵား သမဂၢ IPU ရဲ့ ဥကၠႉဴဖစ္တဲ့ Mr. Aquilino Pimentel က ဇန္နဝၝရီ ၂၁ ရက္ မေနႛက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။
2010-01-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ (စစ္စိမ္းယူနီေဖာင္းဝတ္ ဝဲမႀ တတိယ) သည္ နာဂစ္စ္ ေလမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္႓ပီး ရက္သတၨ ႎႀစ္ပတ္အဳကာ ေမလ ၁၈ရက္တၾင္ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဆင္ေဴခဖံုးရႀိ ေလေဘး ဒုကၡသည္ စခန္းတခုကို သၾားေရာက္ ဳကည့္႟ႁေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ (စစ္စိမ္းယူနီေဖာင္းဝတ္ ဝဲမႀ တတိယ) သည္ နာဂစ္စ္ ေလမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္႓ပီး ရက္သတၨ ႎႀစ္ပတ္အဳကာ ေမလ ၁၈ရက္တၾင္ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဆင္ေဴခဖံုးရႀိ ေလေဘး ဒုကၡသည္ စခန္းတခုကို သၾားေရာက္ ဳကည့္႟ႁေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

၂၀၀၈ ခုႎႀစ္က ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဆိုင္ကလံုး နာဂစ္ကပ္ဆိုး႒ကီး ကဵေရာက္ခဲ့တဲ့အေဳကာင္း၊ ဒီမုန္တိုင္းဟာ ဴပင္းအား႒ကီးတဲ့အတၾက္ တိုင္းဴပည္အေပၞ အမဵား႒ကီး ထိခိုက္ခဲ့တဲ့အတၾက္ လူေတၾက ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အဆိုးဝၝးဆံုး ကပ္ဆိုး႒ကီးလိုႛ အထင္ေရာက္ခဲ့ေဳကာင္း၊ အမႀန္တကယ္က အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရေဳကာင့္ ဴပည္သူေတၾ လူႛအခၾင့္အေရး ကင္းမဲ့ေနတဲ့ ဘဝက ပို႓ပီးဆိုးဝၝးေဳကာင္း Mr. Pimentel က ေဴပာပၝတယ္။

သူက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဖမ္းဆီးေထာင္ခဵခံေနရတဲ့ အကဵဥ္းက ေ႟ၾးေကာက္ခံ ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ၁၃ ဦးကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛလည္း ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီ ေဴပာင္းလဲေရးအတၾက္ ဘာတခုမႀ တိုးတက္လာတယ္ဆိုတာ မေတၾႚရဘူးလိုႛလည္း ေဴပာဆိုထားပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတကာ ပၝလီမန္အမတ္မဵား သမဂၢ IPU အေနနဲႛ ဴမန္မာ့အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾဴဖစ္တဲ့ အိႎၬိယ၊ တ႟ုတ္နဲႛ အာဆီယံ ႎိုင္ငံေတၾကိုလည္း လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾ ဴပန္လၿတ္ေပးေရး ေထာက္ခံ ဖိအားေပးဖိုႛလည္း ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔