ဘၾဲႛရ႓ပီး ဆရာဝန္သစ္ေတၾ ဆ-မ ရရႀိေရး ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ေလ႖ာက္လၿာသၾားတင္ရ

အရပ္ဘက္ေဆးတကၠသိုလ္ေတၾကို တက္ေရာက္ေအာင္ဴမင္လာတဲ့ ဆရာဝန္ေတၾဟာ အလုပ္မရမခဵင္း ဆ-မ လိုႛေခၞတဲ့ ဆရာဝန္မႀတ္ပံုတင္ခၾင့္မရရႀိသလို အမႀတ္စာရင္းကိုလည္း အလုပ္ရမႀ ထုတ္ေပးတဲ့အတၾက္ ေလာေလာဆယ္မႀာ အလုပ္သင္ ဆရာဝန္လုပ္႓ပီးတဲ့ ဆရာဝန္ ၄၀၀၀ ေလာက္ဟာ အလုပ္ရ-မရကလည္း မေသခဵာ၊ မရရင္ ဆ-မ မရႀိပဲ ေရႀႚဘာဆက္လုပ္ရမႀန္းမသိ ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ဆရာဝန္ အသိုင္းအဝိုင္းက ေဴပာပၝတယ္။
2008-08-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
လပၾတၨာ႓မိႂႚ ေလေဘး ဒုကၡသည္စခန္းတၾင္ ေမလ ၃၁ရက္ေနႛက ႎိုင္ငံဴခားသား ေဆးဝန္ထမ္းတဦး ဒဏ္ရာရထားေသာ လူနာတဦးကို ဳကည့္႟ႁ ကုသေပးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
လပၾတၨာ႓မိႂႚ ေလေဘး ဒုကၡသည္စခန္းတၾင္ ေမလ ၃၁ရက္ေနႛက ႎိုင္ငံဴခားသား ေဆးဝန္ထမ္းတဦး ဒဏ္ရာရထားေသာ လူနာတဦးကို ဳကည့္႟ႁ ကုသေပးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးဌာန လက္ေအာက္မႀာရႀိတဲ့ ေဆးရံုေတၾမႀာ အလုပ္လုပ္ဖိုႛ အလုပ္ေခၞတဲ့ေဳကာ္ဴငာစာကို သတင္းစာမႀာ မေဖာ္ဴပပဲ တဆင့္စကားအရ ဳကားသိရတဲ့အတၾက္ ေနဴပည္ေတာ္ကို ၁၀-ရက္အတၾင္း သၾားေရာက္႓ပီး အလုပ္ေလ႖ာက္လၿာ ယူတင္ဳကရတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

လက္ေထာက္ဆရာဝန္အဴဖစ္ ခန္ႛအပ္မယ့္ လုပ္ငန္းခၾင္ဝင္ အရည္အခဵင္းစစ္ စာေမးပၾဲကို ရန္ကုန္က ဆရာဝန္ေတၾကေတာ့ ရန္ကုန္ ႎိုင္ငံတကာေကဵာင္းမႀာ ေဴဖဆိုဳကရမယ္လိုႛ ကဵန္းမာေရး ဝန္႒ကီးဌာနနဲႛ နီးစပ္တဲ့အသိုင္းအဝိုင္းက ေဴပာပၝတယ္။ ေဴဖဆိုသူ ဘယ္ေလာက္ရႀိရႀိ ဆရာဝန္ ၆၀၀ ေလာက္ပဲ အလုပ္ရဳကဖိုႛရႀိတယ္လိုႛလည္း ခန္ႛမႀန္းေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။

တခဵိႂႛဟာ ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးဌာနလက္ေအာက္မႀာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဵင္တဲ့ ဆႎၬရႀိတဲ့အတၾက္ မဟုတ္ပဲ ဆ-မ လိုင္စင္ ရယူခဵင္တာမိုႛ အလုပ္စာေမးပၾဲ ဝင္ေရာက္ေဴဖဆိုရမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေလ့လာသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

တကၠသိုလ္မႀန္သမ႖ စာေမးပၾဲေအာင္သၾားရင္ အမႀတ္စာရင္း ထုတ္ေပးေလ့ရႀိေပမယ့္ ေဆးတကၠသိုလ္ကေတာ့ ထုတ္မေပးပၝဘူး။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ ေဆးတကၠသိုလ္ သင္ဳကားေရးပိုင္းမႀာ အလုပ္ဝင္ေရာက္ေလ႖ာက္ထားလိုသူေတၾဟာ ဘယ္ဘာသာရပ္မႀာ အမႀတ္ဘယ္ေလာက္ ရမႀန္းမသိတဲ့အတၾက္ ဘာသာရပ္ကို အတိအကဵေဖာ္ဴပ႓ပီး အလုပ္ ေလ႖ာက္ထားလိုႛ မရဴပန္ဘူးလိုႛဆိုပၝတယ္။

သင္ဳကားေရးဘက္ဝင္လိုတဲ့ ဆရာဝန္ေတၾဟာ ေဆးတကၠသိုလ္ေတၾမႀာ အလုပ္ေလ႖ာက္ထားရ႓ပီး၊ အမႀတ္မသိပဲ မႀန္းဆေလ႖ာက္ရတဲ့အတၾက္ အလုပ္ရမရ မေသခဵာတာမိုႛ ကုသေရးပိုင္းမႀာပၝ အလုပ္ေလ႖ာက္လၿာတင္ဖိုႛ ႌၿန္ဳကားတာလည္း ရႀိတယ္လိုႛ ေဴပာဳကပၝတယ္။

အရပ္ဘက္ ေဆးတကၠသိုလ္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ ၁၊ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ ၂၊ မႎၨေလး ေဆးတကၠသိုလ္၊ မေကၾးေဆးတကၠသိုလ္တိုႛကေန တႎႀစ္ကို ဆရာဝန္ ၂၀၀၀ ေလာက္ ေမၾးထုတ္ေပးေနတာပၝ။

၂၀၀၆ခုမႀာ ေဆးတကၠသိုလ္ကေန ဘၾဲႚရ႓ပီး၊ ၂၀၀၇ခုမႀာ အလုပ္သင္ ဆရာဝန္လုပ္ကာ အလုပ္ေခၞခဵိန္ကို ေစာင့္ေနရတာလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ၂၀၀ရခုမႀာ စာေမးပၾဲေအာင္႓ပီး ၂၀၀၈ ႎႀစ္ဦးပိုင္းေလာက္မႀာ အလုပ္သင္ ဆရာဝန္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္႓ပီးသူ ၂၀၀၀နဲႛ ေပၝင္းလိုက္တဲ့အတၾက္ ဆရာဝန္ ၄၀၀၀ ရႀိသၾားတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔