စစ္အစိုးရႎႀင့္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေဴဖရႀင္းမရဆို႓ပီး ရႀမ္းအဖၾဲႚ လက္နက္ဴပန္ကိုင္

2007-07-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

SSA_soldiers_200px.jpg
တိုက္ခိုက္ေရး လက္နက္မဵား ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ရႀမ္းတပ္ဖၾဲႚတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အမဵိႂးသားညီလာခံတက္ေနတဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးယူထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚတဖၾဲႚ ႓ပီးခဲ့တဲ့လတုန္းက ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ ကရင္နီနယ္ေဴမထဲကို လက္နက္္ဴပန္ကိုင္႓ပီး ခုိဝင္သၾားတယ္။ဆိုတဲ့ သတင္းကို RFAက သတင္းထုတ္ဴပန္ခဲ့႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။။

ရလလဖ ရႀမ္းဴပည္လူမဵိႂးေပၝင္းစုံ ဴပည္သူႛလၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႚ (SSNPLO) ခၾဲထၾက္အဖၾဲႚအေနနဲႛ အမဵိႂးသားညီလာခံ အေဴခခံမူမႀာ ဴပဌာန္းထားတဲ့ အနာဂတ္ ကာကၾယ္ေရး ဦးစီးခဵႂပ္ရဲ့ အခန္းကၸကုိ မေကဵနပ္တဲ့အတၾက္ ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ကုိ ထၾက္လာတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ SSNPLO ခၾဲထၾက္အဖၾဲႚ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ကုိေရာက္ရႀိေနတဲ့ SSNPLO ခၾဲထၾက္အဖၾဲႚ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ခၾန္သူရိန္က အနာဂတ္ ကာကၾယ္ေရး ဦးစီးခဵႂပ္ရဲ့ အခန္းကၸကုိ မေကဵနပ္တဲ့အေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံဟာ အတုအေယာင္ညီလာခံဴဖစ္သလုိ ႎုိင္ငံေရးဴပႍနာကုိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေဴဖရႀင္းလိုႛမရတဲ့အတၾက္ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လႀန္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဇူလုိင္ ၂ ရက္ေနႛထုတ္ဴပန္တဲ့ SSNPLO ဗဟုိေကာ္မီတီရဲ့ ထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။။

ရလလဖလုိႛ အတုိေကာက္ေခၞတဲ့ ရႀမ္းဴပည္လူမဵိႂးေပၝင္းစုံ ဴပည္သူႛလၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႚ ဒုဥကၠႉ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ခၾန္တီးေဆာင္ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ ခၾဲထၾက္အဖၾဲႚဟာ လက္နက္အဴပည့္အစုံနဲႛအတူ မဳကာခင္ကမႀ ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ကုိ ခၾဲထၾက္လာတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒုဥကၠႉ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ခၾန္တီးေဆာင္ဟာ အမဵိႂးသားညီလာခံတက္ေနတဲ့ ရႀမ္းဴပည္လူမဵိႂးေပၝင္းစုံ ဴပည္သူႛလၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႚ ကုိယ္စားလႀယ္လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ခုလို ရႀမ္းဴပည္လူမဵိႂးေပၝင္းစုံ ဴပည္သူႛလၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႚ ခၾဲထၾက္လာတဲ့ကိစၤကုိ SSA ေတာင္ပုိင္းအဖၾဲႚ အပၝအဝင္ တဴခား အတုိက္အခံအဖၾဲႚတခဵိႂႚက ႒ကိႂဆုိခဲ့ပၝတယ္။ SSAက ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ေယာက္ဆပ္ကေတာ့ ခုလို ရလလဖအဖၾဲႚကို KNPPအဖၾဲႚက ေႎၾးေႎၾးေထၾးေထၾး ေနရာေပးခဲ့တဲ့အတၾက္ ဝမ္းေဴမာက္ဝမ္းသာ ဴဖစ္ရပၝေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုပၝတယ္။။

ရလလဖအဖၾဲႚဟာ ၁၉၉၄ ခုႎႀစ္မႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ ပအုိႛနီ အဖၾဲႚဴဖစ္႓ပီး ရႀမ္းဴပည္ ေနာင္ေတာ္ေဒသမႀာ အေဴခစုိက္ပၝတယ္။ ဥကၠႉက ဦးတာကလယ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ရႀမ္းဴပည္လူမဵိႂးေပၝင္းစုံ ဴပည္သူႛလၾတ္ေဴမာက္ေရး ခၾဲထၾက္အဖၾဲႚ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ခၾန္သူရိန္ကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုေဇာ္ေဇာ္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔