စစ္အစုိးရအေပၞ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ ကဵင့္သံုးရန္ ဥေရာပသမဂၢ တုိက္တၾန္း

2007-11-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

eu_asean_200px.jpg
ဥေရာပ သမဂၢ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား အာဆီယံ ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ ႎုိဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေနႚက စကႆာပူတၾင္ ေဆၾးေႎၾးေနစဥ္။ (Photo: AFP)

အီးယူ ဥေရာပႎုိင္ငံမဵားအဖၾဲႚက ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဒီမုိကေရစီ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး လုပ္လာေအာင္ ဖိအားေတၾ ဆက္ေပးသၾားမယ္လုိႚ ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိႚအေရးယူမႁ တခုတည္းလုပ္တာထက္ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁလည္းလုပ္၊ တဖက္ကလည္း မက္လံုးေတၾေပး႓ပီး ဒီမုိကေရစီဴပႂဴပင္ ေဴပာင္းလဲေရးလုပ္လာေအာင္ ဆက္လက္ဖိအားေပးသၾားမယ္လုိႚ အီးယူအဖၾဲႚ ဴပင္ပဆက္ဆံေရး ေကာ္မရႀင္မင္း႒ကီး မီးစ္ ဘန္နီတာ ဖာရဲရုိး ေဝၝ့ဒနာက ေဴပာဳကားလုိက္တာပၝ၊၊

အီးယူ ဥေရာပႎုိင္ငံမဵားအဖၾဲႛဟာ အခုသီတင္းပတ္အတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံက စီးပၾားေရး လုပ္ငန္းေပၝင္း ၁၂၀၀ ေကဵာ္ကုိ ပိတ္ပင္မႁအပၝအဝင္၊ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာ တုိးခဵဲႚပိတ္ပင္ေရး၊ ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲႚ ပုိင္ဆုိင္မႁေတၾ ပိတ္ပင္ေရးတုိႚ ပၝဝင္တဲ့ တုိးခဵဲႚဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁ တခုကုိ ဴပဌာန္းဖုိႚ ရႀိပၝတယ္၊၊ ဒီဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁကုိ ဘက္မ႖သၾားေအာင္ တဴခားတဖက္ကလည္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရနဲႚ ပူးေပၝင္းမႁေတၾ လုပ္ေဆာင္သၾားႎုိင္ဖၾယ္ရႀိတယ္လုိႚ မီးစ္ ဖာရဲရုိး ေဝၝ့ဒနာက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေပၞ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိႚမႁေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကုိ ထိခုိက္မႁရႀိႎုိင္တယ္ဆုိတာ အီးယူအဖၾဲႚက သေဘာေပၝက္ေဳကာင္း၊ ဒၝေပမယ့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾ ေဳကနပ္အားရစရာရႀိ႓ပီဆုိတာနဲႚ ဴပည္သူေတၾရဲႚ ဆင္းရဲမၾဲေတမႁေတၾကုိ တုိက္ဖဵက္ေပးသၾားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း သူမက ေဴပာသၾားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံပၝဝင္တဲ့ အာဆီယံအဖၾဲႚနဲႚ အီးယူ ဥေရာပႎုိင္ငံမဵားအဖၾဲႚတုိႚဳကား လၾတ္လပ္တဲ့ ကုန္သၾယ္ေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္ ခဵႂပ္ဆုိဖုိႚကိစၤမႀာ တုိးတက္မႁ အနည္းအကဵဥ္းရႀိခဲ့ေပမယ့္ လက္မႀတ္ေရးထုိးမယ့္ကိစၤကုိ ေမလအထိ ေရၿႚဆုိင္းထားလုိက္တယ္လုိႚ ဆုိပၝတယ္၊၊

အီးယူအဖၾဲႚဟာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ေဆာင္ရၾက္ေနတဲ့ စစ္အစုိးရနဲႚ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တုိႚဳကား ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ ဴဖစ္ထၾန္းေရးကိစၤကုိ ေထာက္ခံမႁရႀိေဳကာင္း၊ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ဒီေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ လုပ္ငန္းစဥ္အတၾက္ ဳကားခံေဆာင္ရၾက္ေပးေနသူဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အီးယူအဖၾဲႚအေနနဲႚကေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးအေပၞ ဆက္လက္ ဖိအားေပးသၾားမႀာဴဖစ္႓ပီး လာမယ့္ဳကာသပေတးေနႚမႀာလည္း အဴပန္အလႀန္ ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ရႀိလိမ့္မယ္လုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ထားေဳကာင္း အီးယူ ဴပင္ပဆက္ဆံေရး ေကာ္မရႀင္ မင္း႒ကီး မီးစ္ ဘန္နီတာ ဖာရဲရုိး ေဝၝ့ဒနာက မစၤတာ ဂမ္ဘာရီနဲႚ စကႆာပူႎုိင္ငံမႀာ ဗုဒၭဟူးေနႚညက ေတၾႛဆံုအ႓ပီး ေဴပာဳကားလုိက္တာပၝ၊၊

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔