ကိုထင္ေကဵာ္အမႁ တရား႟ံုးသိုႛ ေရႀႚေနေရာ မိသားစုပၝ ဝင္ခၾင့္မရ

2008-01-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Htin_Kyaw_150px.jpg
ကုန္ေဈးႎႁန္းကဵဆင္းေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဦးေဆာင္ ဴပႂလုပ္ခဲ့ေသာ ကိုထင္ေကဵာ္ (အသက္ ၄၄ႎႀစ္) ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရး ကိစၤေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဆႎၬဴပမႁႁနဲႛ အဖမ္းဆီးခံေနရတဲ့ ကိုထင္ေကဵာ္ကို ဒီကေနႛ၊ ဇန္နဝၝရီလ ၉ ရက္ေနႛမႀာ ႟ံုးထုတ္မယ္ ဆိုေပမဲ့၊ ေရႀႚေနရာ၊ မိသားစုပၝ တရား႟ံုးကို ဝင္ခၾင့္မရခဲ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီကေနႛ၊ ဇန္နဝၝရီလ ၉ ရက္ေနႛမႀာ ကုိထင္ေကဵာ္ကို အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း တရား႟ံုးမႀာ ထုတ္မယ္လိုႛ သိရတဲ့အတၾက္ ဇနီးဴဖစ္သူေရာ၊ ေရႀႚေနဴဖစ္သူပၝ အင္းစိန္ေထာင္ကို သၾားခဲ့ဳကတာပၝ။ ေထာင္ဗူးဝမႀာ ၂ နာရီေကဵာ္ဳကာ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ေပမဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတၾက ေထာင္တၾင္း တရား႟ံုးထဲကို ဝင္ေရာက္ခၾင့္ မဴပႂခဲ့ပၝဘူး။ ဒီလို ဝင္ခၾင့္ မရေပမဲ့၊ ကိုထင္ေကဵာ္ကို တကယ္တမ္း ႟ံုးထုတ္၊ မထုတ္ ဆိုတာေလာက္ကို ေဴပာဴပဖိုႛ ေမတၨာရပ္ခံေပမဲ့လည္း တံုႛဴပန္အေဴဖေပးဴခင္း မရႀိဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ခုလို အင္းစိန္ေထာင္အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ေထာင္တၾင္း တရား႟ံုးရဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ဟာ တရား႟ံုးထံုးတမ္းစဥ္လာေတၾနဲႛ ကုိက္ညီမႁ မရႀိဘူးလိုႛ ရန္ကုန္ ေရႀႚေန အသိုင္းအဝိုင္းက သံုးသပ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရး လိုလားသူမဵားအဖၾဲႚက ကိုထင္ေကဵာ္ကို ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရးအတၾက္ ဆႎၬဴပခဲ့မႁနဲႛ မႎႀစ္က ဳသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေနႛကတည္းက ဖမ္းဆီးခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရး လႁပ္ရႀားမႁ၊ စက္တင္ဘာ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁနဲႛ ဆက္စပ္ ဖမ္းဆီးထားသူေတၾကို တရားဥပေဒနဲႛအညီ ႟ံုးထုတ္စစ္ေဆးတာမဵိႂး မရႀိတဲ့ကိစၤ၊ ႟ံုးထုတ္မယ္ ေဴပာ႓ပီးမႀ ႟ံုးမထုတ္တဲ့ ကိစၤေတၾဟာ မလိုလားအပ္တဲ့ကိစၤေတၾ၊ ဥပေဒနဲႛ မညီညၾတ္တဲ့လုပ္ရပ္ေတၾလိုႛ ေရႀႚေနအသိုင္းအဝိုင္းက ယူဆဳကပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဘယ္တရား႟ံုးမႀာ ထုတ္မယ္လိုႛ တရားဝင္ အသိေပးခဲ့ေပမဲ့၊ တကယ္တမ္းကဵေတာ့ အဲဒီတရား႟ံုးကို မထုတ္ပဲ၊ တဴခားတရား႟ံုးကို ႟ုတ္တရက္ ေဴပာင္းထုတ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾလည္း ရႀိေနတယ္လိုႛ မစုစုေႎၾးနဲႛအတူ အဖမ္းခံရသူ ကိုဘိုဘိုဝင္းလႁိင္ရဲ့ မိခင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတၾေဳကာင့္ မူလ အသိေပးထားတဲ့ တရား႟ံုးမႀာ သၾားေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းေနဳကတဲ့ ေရႀႚေနေတၾေရာ၊ မိသားစုေတၾပၝ၊ ႟ုတ္တရက္ ေဴပာင္းသၾားတဲ့ ႟ံုးေနာက္ကို အေဴပးအလၿားလိုက္ဳကရလိုႛ စိတ္ပဵက္လက္ပဵက္ ဴဖစ္ေနဳကပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔