ဖဵာပံု ေရလုပ္ငန္းရႀင္အမဵားစု အ႟ႁံးေပၞေန

နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္း ဖဵာပံု႓မိႂႚနယ္အတၾင္းက ပင္လယ္ဴပင္ ငၝးဖမ္းထၾက္တဲ့ အ႒ကီးစား ေရလုပ္ငန္းရႀင္အမဵားစုဟာ လုပ္ငန္းေတၾ စတင္လုပ္ကိုင္ လာႎိုင္ဳကေပမဲ့ ေရထၾက္ပစၤည္း ေစဵးႎႁန္းေတၾ ကဵဆင္းေနတာေဳကာင့္ အ႟ႁံးေပၞေနဳကရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-01-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္း ကဵေရာက္႓ပီးေနာက္ ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသ ဖဵာပံု႓မိႂႚတၾင္ ပဵက္စီးေနေသာ ေလႀတစင္းကို ၂၀၀၈ ေမလ ၂၀ ရက္ေနႛက ဴပင္ဆင္ေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္း ကဵေရာက္႓ပီးေနာက္ ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသ ဖဵာပံု႓မိႂႚတၾင္ ပဵက္စီးေနေသာ ေလႀတစင္းကို ၂၀၀၈ ေမလ ၂၀ ရက္ေနႛက ဴပင္ဆင္ေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဖဵာပံု႓မိႂႚနယ္က ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူတဦး ေဴပာဴပတာကေတာ့ “ဒီမႀာက ေရလုပ္ငန္းက ပင္လယ္ကို ထၾက္႓ပီးေတာ့ စက္ေလႀနဲႛ ထၾက္႓ပီး ငၝးဖမ္းလုပ္ငန္းရႀိတယ္၊ ပင္လယ္ထဲမႀာ ရပ္႓ပီးေတာ့ ဖမ္းတဲ့ ကဵားပိုက္ဆိုတဲ့ ငၝးဖမ္းလုပ္ငန္းရႀိတယ္၊ စက္ေလႀနဲႛ ဖမ္းတဲ့လုပ္ငန္းကေတာ့ ဒီႎႀစ္ ေတာ္ ေတာ္မဵားမဵားကေတာ့ အရင္းေလာက္ပဲ ရဳကတယ္၊ ပင္လယ္ထဲမႀာသၾား႓ပီး ေစာင့္႓ပီးဖမ္းရတဲ့ ကဵားငၝးဖမ္း လုပ္ ငန္းကေတာ့ ႟ႁံးဳကတယ္ ဒီႎႀစ္၊ ငၝးရမႁ ေတာ္ေတာ္ကို နည္းဳကတယ္၊ ငၝးမႀ မရႀိေတာ့ပဲေလ၊ ငၝးက အခဵိန္ဴပည့္ ဖမ္းေနဳကေတာ့ ငၝးမရႀိေတာ့ဘူး၊ ရတဲ့ငၝးေစဵးကလည္း သိပ္႓ပီးေတာ့ ဒီေလာက္ တက္မလာဘူး၊ ေစဵးကလည္း တက္မလာတဲ့အခၝကဵေတာ့ ႟ႁံးတာေပၝ့၊ ငၝးတဖက္က အရနည္း႓ပီးေတာ့ ထၾက္လာတဲ့ ကုန္ေတၾ ေစဵးႎႁန္းမဵား မဵားရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ နည္းနည္းကာမိတာေပၝ့၊ သိပ္အေကာင္း႒ကီး မရလာေတာ့ ႟ႁံးတာေပၝ့။

လၾန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေမလက တုိက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ နာဂစ္ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ ခံရ႓ပီး ေနာက္ပိုင္း ဖဵာပံု႓မိႂႚနယ္ အတၾင္း ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူေတၾဟာ ပင္လယ္ဴပင္ငၝးဖမ္းလုပ္ငန္းေတၾ ဴပန္မစႎိုင္ခဲ့ပဲ ရႀိခဲ့ပၝတယ္။ ပင္လယ္ကေန ဖမ္းလိုႛ ရလာတဲ့ ငၝးေတၾကိုလည္း သိုေလႀာင္ထားဖိုႛ လိုအပ္တဲ့ ေရခဲစက္ အေအးခန္းနဲႛ ငၝးထုတ္ပိုးတဲ့ ေနရာေတၾ မူလကလို လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရႀိပဲ ဴဖစ္ေနခဲ့ပၝတယ္။

အဲ့ဒီ့ ေနရာေတၾဟာ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ခဵိန္မႀာ ပဵက္စီးသၾားခဲ့႓ပီး၊ အဲ့လို ပဵက္စီးကုန္တဲ့ေနရာေတၾကိုလည္း ငၝးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတၾအေနနဲႛ ေငၾေဳကးအဆင္မေဴပတာေတၾေဳကာင့္ ဴပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ႎိုင္ဖိုႛ အခက္ အခဲေတၾ ႒ကံႂေတၾႚေနရဆဲလိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းအ႓ပီး စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾက ကဵပ္ေငၾ ၁ သိန္းခၾဲနဲႛ စက္တပ္ထားတဲ့ စက္ေလႀ အငယ္စားေလးေတၾကို ဖဵာပံု႓မိႂႚနယ္အတၾင္း ေဝငႀေရာင္းခဵေပးခဲ့တာေတၾ ရႀိခဲ့ပၝတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ ဒီစက္ေလႀ အငယ္စားေလးေတၾဟာလည္း ႓မိႂႚနယ္အတၾင္း မိသားစု တႎိုင္တပိုင္း စားဝတ္ေနေရး ဖူလံု႟ံုေလာက္ပဲရႀိ႓ပီး ကမ္းေဝး ငၝးဖမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသူေတၾကေတာ့ အခုခဵိန္ထိ မေဴပလည္ႎိုင္ပဲ ဴဖစ္ေနဳကတယ္လိုႛ ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ေရလုပ္ငန္းရႀင္။                   ။ “သူတိုႛ ပံ့ပိုးတယ္ဆိုတာက အဲ့ဒီ ခုနက အေသးအဖၾဲ ေခဵာင္းထဲ ေဴမာင္းထဲမႀာ တႎိုင္တပိုင္ မိသားစု စားဝတ္ေနေရး ေဴဖရႀင္းေနတဲ့ လူေတၾအတၾက္ကို ေပးတာ အဲ့ဒၝမဵိႂးေတၾပၝ၊ ဒီလုပ္ငန္းက တကယ့္ ပင္လယ္ထဲမႀာ ရက္အဳကာ႒ကီးနဲႛ သိန္းေပၝင္းမဵားစၾာ ရင္းႎႀီး႓ပီးေတာ့ လုပ္ရတဲ့ ငၝးဖမ္းလုပ္ငန္း႒ကီးေတၾ အဓိကကေတာ့ အိတ္စပိုႛ ေပၝ့ေလ၊ ဒၝေပမဲ့ အရင္တုန္းက ႎႀစ္စင္းထၾက္မယ္ဆိုရင္ အခုက တစင္းပဲ ထၾက္ႎိုင္တယ္ေပၝ့ဗဵား၊ အခုက ဒီက ကုန္ေခဵာကလည္း ေငၾပို႓ပီး ထၾက္မလာဘူး၊ ထၾက္မလာေတာ့ အရင္းကိုက ေတာ္ေတာ္ေလး လုပ္ယူေနရတယ္၊ မေဴပလည္ဳကဘူးေပၝ့။”

မုန္တိုင္းဒဏ္ေဳကာင့္ ႎႀစ္ဴမႂပ္ေနခဲ့တဲ့ ငၝးဖမ္းစက္ေလႀ အ႒ကီးစားေတၾ ဴပန္လည္ ေဖာ္ႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ ဆို႓ပီး စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾက ကဵပ္ေငၾသိန္း ၅၀ နဲႛ ေငၾတိုးေပး႓ပီး ေခဵးငႀားေပးခဲ့စဥ္ကလည္း လုပ္ငန္းရႀင္တိုင္း မရခဲ့ဳကသလို ရတဲ့သူေတၾအဖိုႛလည္း လုပ္ငန္းအတၾက္ သံုးဖိုႛ မလံုေလာက္ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔