ႎိုင္ငံေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္း ၅၀ေကဵာ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ေတာင္းဆို

2007-05-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

suu_kyi_poster_150px.jpg
အီတလီႎိုင္ငံ၊ ေရာမ ႓မိႂႚေတာ္ဝန္က ေဒၞေအာင္ဆန္း စုဳကည္အတၾက္ ေမၾးေနႛဆုေတာင္းႎႀင့္ လၾတ္ေဴမာက္ပၝေစေဳကာင္း ပိုစတာ႒ကီးကို ယမန္ႎႀစ္ ဇၾန္လ ၁၉ရက္ ေဒၞေအာင္ဆန္ းစုဳကည္၏ ေမၾးေနႛမႀာ ဖၾင့္လႀစ္ေပးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ႎိုင္ငံ ေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္းမဵား၏ စာတၾင္ ကမႝာ့ ဴပည္သူအမဵားက ေဒၞေအာင္ဆန္း စုဳကည္ကို ေလးစား ဳကည္ညိႂေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ကမႝာ့ ႎိုင္ငံ အမဵားအဴပားက ႎိုင္ငံေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္း ၅၀ ေကဵာ္က ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကေန လၿတ္ေပးဖိုႛ ဴမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆိုတဲ့ စာတေစာင္ကို ေမလ ၁၄ရက္ ဒီကေနႛမႀာ လက္မႀတ္ေရးထိုး ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။

ကမႝာေပၞမႀာ အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎိုဘယ္လ္ဆုရႀင္ရယ္လိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ တဦးတည္းသာရႀိ႓ပီး သူႛကို ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ကေန ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ကမႝာ့ႎိုင္ငံအသီးသီးက ေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္း ၅၀ ေကဵာ္ကေန ဒီစာကို လက္မႀတ္ေရးထိုး ထုတ္ဴပန္တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဇန္ဝၝရီလ ၈ ရက္ေနႛစၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းရဲ့ ေတာင္းဆိုခဵက္ကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အေနနဲႛ ေလးစားလိုက္နာဖိုႛလည္း ဒီေပးစာမႀာ ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။

ဒီစာကို အရင္ ေနာ္ေဝႎိုင္ငံ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘၾန္ဒဲဗစ္က ဦးေဆာင္႓ပီး စုစည္းထုတ္ဴပန္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ အတၾက္သာမဟုတ္ပဲ မိမိနဲႛ ကမႝာေပၞက မေရမတၾက္ႎိုင္တဲ့ ဴပည္သူအမဵားရဲ့ ဳကည္ညိႂေလးစားရတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ဴဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကမၱည္းေမာ္ကၾန္း တင္လိုက္တာလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ေနာ္ေဝ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း မစၤတာ ဘၾန္ဒၝေဗက ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံ၊ အရင္ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္၊ အာဆီယံ၊ အီးယူနဲႛ အင္ဒိုနီးရႀား၊ မေလးရႀား၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ဂဵပန္စတဲ့ ႎိုင္ငံအဖၾဲႚအစည္းေတၾအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုခဲ့႓ပီး ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း၊ မိမိတိုႛအေနနဲႛ ကုလသမဂၢနဲႛ ႎိုင္ငံတကာအစိုးရေတၾရဲ့ ေတာင္းဆိုခဵက္ကို လိုက္နာ႓ပီး ေမလ ၂၇ ရက္ေနႛမတိုင္ခင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္ေပး႓ပီး ႓ငိမ္းခဵမ္း႓ပီး အေထၾေထၾညီလာခံက ခဵမႀတ္ေပးတဲ့ သံုးပၾင့္ဆိုင္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးေရး ကဵင္းပဖိုႛ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုပၝေဳကာင္း ဒီစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီေတာင္းဆိုတဲ့ ေပးစာကို ကမကထဴပႂထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ ေနာ္ေဝႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအဖၾဲႚ Oslo Center ကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းရာမႀာ တာဝန္ရႀိသူတဦးဴဖစ္တဲ့ မစၤတာ အိုစတိန္း ဴမာရမ္က RFAကို အခုလို ဴပန္ေဴဖပၝတယ္။

မစၤတာ အိုစတိန္း ဴမာရမ္။ ။ ဒီစာဟာ မဳကံႂစဖူး ထူးဴခားမႁရႀိတဲ့ ေပးစာလိုႛ ထင္ပၝတယ္။ သမတေဟာင္းနဲႛ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္းေတၾ ဒီေလာက္ အမဵား႒ကီးက စုေပၝင္း႓ပီး လက္မႀတ္ေရးထိုးေတာင္းတဲ့ ဒီစာဟာ သမိုင္းမႀာလည္း မရႀိခဲ့ဘူးပၝဘူး။ ဒီလို ကမႝာတဝန္းက တခဲနက္ေထာက္ခံမႁ ရတဲ့ စာ၊ အထူးသဴဖင့္ အာရႀ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾပၝ ပၝဝင္ လက္မႀတ္ေရးထုိးေတာင္းတဲ့ စာမဵိႂး အရင္ မရႀိခဲ့ဘူးပၝဘူး။

ဒီစာကို လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ႎိုင္င့့ံအ႒ကီးအကဲေဟာင္း ၅၀ ေကဵာ္ထဲမႀာ ေနာ္ေဝ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္းအပၝအဝင္ အေမရိကန္ သမတေဟာင္းေတၾဴဖစ္တဲ့ မစၤတာ ဘီလ္ ကလင္တန္၊ မစၤတာ ေဂဵာ့ ဘုရႀ္၊ ဂဵပန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ခိုအိဇုမိ၊ ဖိလစ္ပိုင္ သမတေဟာင္း မိစ္ ကိုရာဇန္ အကီၾႎိုနဲႛ မစၤတာ ဖီဒဲလ္ ရာမိုစ့္၊ ထိုင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ခ႗မ္လိပိုင္၊ မေလးရႀား ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း မဟာသီယာ မိုဟာမက္စတဲ့ ပုဂၢိႂလ္႒ကီး ေတၾပၝဝင္ပၝတယ္။ ဒီစာကို ကမကထဴပႂ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ Oslo Center အဖၾဲႚဟာ ေနာ္ေဝႎိုင္ငံက ႎိုင္ငံ့ေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္းေတၾက ဦးေဆာင္႓ပီး ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္မႀာ စတင္ဖၾဲႚစည္းခဲ့တဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအဖၾဲႚအစည္းတခုဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ကေန ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုတဲ့စာအတၾက္ ဦးေဆာင္႒ကိႂးပမ္းခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ RFAက ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းက ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း မစၤတာ ဘၾန္ဒဲဗစ္ကို သီးသန္ႛဆက္သၾယ္႓ပီး ေမးဴမန္းတင္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔