မေလးရႀားမႀာ ဒုကၡသည္ေတၾကူညီေရး နည္းလမ္း ရႀာေဖၾေဆၾးေႎၾး

မေလးရႀားႎုိင္ငံက နုိင္ငံဴခားသား ဒုကၡသည္ေတၾအေရးနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ UNHCR ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးရံုး၊ NGO နဲႛ တဴခား လူမႁအဖၾဲႛအစည္းေတၾ ပူးေပၝင္း႓ပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီ ေဆာင္ရၾက္သၾားႎုိင္ဖုိႛ ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႛမႀာ ဒီကေနႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲတရပ္ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။
2010-06-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
ရွယ္ပါ
ပံုႏွိပ္ပါ
မေလးရႀားႎိုင္ငံ ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႚတၾင္ ရဲလာေခၞ အရပ္သား လံုဴခံႂေရး တပ္ဖၾဲႚဝင္မဵားက ညသန္းေခၝင္ေကဵာ္ စစ္ဆင္ေရးဴဖင့္ တရားမဝင္ ႎိုင္ငံဴခား အလုပ္သမားမဵားကို ဖမ္းဆီးထားေသာ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
မေလးရႀားႎိုင္ငံ ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႚတၾင္ ရဲလာေခၞ အရပ္သား လံုဴခံႂေရး တပ္ဖၾဲႚဝင္မဵားက ညသန္းေခၝင္ေကဵာ္ စစ္ဆင္ေရးဴဖင့္ တရားမဝင္ ႎိုင္ငံဴခား အလုပ္သမားမဵားကို ဖမ္းဆီးထားေသာ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ မေလးရႀား ေရႀႛေနမဵားေကာင္စီ ရံုးခဵႂပ္မႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး သက္ဆုိင္ရာ အဖၾဲႛအစည္းအသီးသီးက ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးနဲႛ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အခၾင့္အေရးေတၾ ပံ့ပုိးကူညီ ေဆာင္ရၾက္သၾားႎုိင္ဖုိႛ မေလးရႀား ေရႀႛေနမဵားေကာင္စီက တင္ဴပတဲ့ အဳကံဴပႂခဵက္ေတၾကုိအေလးထား ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဒီအ႒ကံဴပႂခဵက္ေတၾကုိ လာမယ့္ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အတၾင္း သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဝန္႒ကီးဌာနေတၾကုိ ဴဖန္ႛေဝသၾားမယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

မေလးရႀားႎုိင္ငံဟာ ကုလသမဂၢရဲႛ ၁၉၅၁ ခုႎႀစ္ ဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္နဲႛ ၁၉၆၇ ခုႎႀစ္ ဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာ ႎုိင္ငံတကာကဵင့္ထံုးတုိႛကုိ လက္မႀတ္ ေရးထုိးမထားသလုိ၊ ဒုကၡသည္ေတၾနဲႛပတ္သက္လုိႛ ဘယ္လုိ ကုိင္တၾယ္ေဆာင္ရၾက္ရမယ္ဆုိတဲ့ အေသးစိတ္ လမ္းႌၾန္ခဵက္ေတၾလည္း ဴပႉာန္းထားတာ မရႀိပၝဘူး။

ပတ္တလင္း ဂဵာယာ႓မိႂႛ အုပ္ခဵႂပ္ေရးေကာင္စီဝင္ Latheefa Koya ကေတာ့ မေလးရႀားအစုိးရဟာ UNHCR အဖၾဲႛနဲႛ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္မႁေတၾ ရႀိေနတယ္ဆုိေပမယ့္ ဒုကၡသည္ေတၾဟာ တရားမဝင္ ေနထုိင္သူေတၾအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ခံထားရသလုိ၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမႀာ စုိးရိမ္ထိတ္လန္ႛစိတ္နဲႛ ေနထုိင္ေနဳကရတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

မေလးရႀားက ဒုကၡသည္ေတၾဟာ တရားဥပေဒ အခၾင့္အေရးမရႀိတာ၊ ဘာသာစကား အခက္အခဲ ရႀိတာေတၾေဳကာင့္လည္း ဖမ္းဆီးခံရမႀာ အဴမဲ စုိးရိမ္ေနဳကရသလုိ အေဴခခံ ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁ၊ ပညာေရးနဲႛ အလုပ္အကုိင္ေတၾမႀာလည္း အခၾင့္အေရး အနည္းအကဵဥ္းေလာက္သာ ရရႀိေနဳကပၝတယ္။ ဒၝ့ေဳကာင့္ ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ စီမံအုပ္ခဵႂပ္ေရးစနစ္တရပ္နဲႛ တရားဥပေဒ အခၾင့္အလမ္းေတၾ ရရႀိေအာင္ မေလးရႀား ေရႀႛေနမဵားေကာင္စီက အခုလုိ ႒ကိႂးပမ္းလာတာဟာ ႒ကိႂဆုိရမယ့္ ကိစၤဴဖစ္တယ္လုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံသား ဒုကၡသည္ေတၾအေရး ကူညီေဆာင္ရၾက္ေပးေနတဲ့ NLD လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ မေလးရႀားအဖၾဲႛခၾဲရဲႛ ဥကၠႉ ဦးေကဵာ္ေကဵာ္က ေဴပာပၝတယ္။

မေလးရႀားႎုိင္ငံမႀာ တရားဝင္ မႀတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ဒုကၡသည္ ၈ ေသာင္း ၂ ေထာင့္ ၄ ရာ ရႀိ႓ပီး အဲဒီထဲက ၉၂ ရာခုိင္ႎႁန္းဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ကဵန္တဲ့ ဒုကၡသည္ ၈ ရာခုိင္ႎႁန္းကေတာ့ သီရိလကႆာ၊ ဆုိမာလီယာ၊ အီရတ္၊ အာဖဂန္နစၤတန္နဲႛ ပၝလက္စတုိင္းက ဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
  • ပံုႏွိပ္ပါ
  • ရွယ္ပါ
  • အီးေမးလ္
ဆိုက္တခုလံုးသို႔