ဖမ္းဆီးသည့္ဳကားမႀ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဆုေတာင္းပၾဲမဵား ဆက္လက္ ဴပႂလုပ္

2007-05-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fish_release_150px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္ ပံုစံမဵိႂးစံုဴဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႟ၾက္ေနဳကပၝသည္။ ပံုမႀာ ဴမန္မာႎႀစ္ဆန္း ၁ရက္က ၈၈ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ေသာ (အေဝးဆံုးမႀစ၍) ကိုအံ့ဘၾယ္ေကဵာ္၊ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုေဌး႔ကယ္တိုႛ ဦးေဆာင္ကာ အင္းယားကန္တၾင္ ငၝးလၿတ္ ဆုေတာင္းပၾဲ ဴပႂလုပ္ေနဴခင္း ဴဖစ္သည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဘုရားတက္ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲေတၾကို ရန္ကုန္နဲႛ ပဲခူး႓မိႂႚေတၾမႀာ ေမလ ၂၂ရက္ ဒီကေနႛ ဆက္လက္ ဴပႂလုပ္ဳကပၝတယ္။ ခုတေလာ အဖမ္းအဆီးေတၾ ရႀိေနတဲ့ဳကားထဲက ဆုေတာင္းပၾဲေတၾ ဆက္လုပ္ဳကတာပၝ။ ဒီကေနႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ ကဵႂိကၠဆံဘုရားနဲႛ ေ႟ၿတိဂံုဘုရားေတၾမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဆုေတာင္းပၾဲေတၾမႀာ ပၝဝင္ခဲ့သူတဦးကေတာ့ စစ္အစိုးရက ၅ ႒ကိမ္တိုင္တိုင္ ဖမ္းဆီးဴခင္း ခံခဲ့ရသူ၊ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ကိုထၾန္းထၾန္းပၝ။ ကဵိႂကၠဆံဘုရားမႀာေတာ့ သဃႆန္းက႗န္း႓မိႂႚနယ္၊ NLD အဖၾဲႚဝင္ ၄၀ ေလာက္နဲႛ မနက္ ၉ နာရီေလာက္မႀာ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းခဲ့တယ္လိုႛ ကိုထၾန္းထၾန္းက ေဴပာပၝတယ္။

ကဵိႂကၠဆံဘုရားကေန႓ပီး ေ႟ၿတိဂံုေစတီကို ဆက္သၾားတဲ့အခၝမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ႟ုပ္ပံုပၝတဲ့ တီရႀပ္ကို ဝတ္ထားတဲ့ ကုိထၾန္းထၾန္းကို ဘုရားမႀာရႀိတဲ့ လံုဴခံႂေရးအရာရႀိေတၾက သူတိုႛကို အထက္က ခိုင္းတဲ့လူေတၾေဳကာင့္ လုပ္ေနရတာမိုႛ အဲဒီအကႈဵကို ခ႗တ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုလာတဲ့အတၾက္ အကႈဵေတၾ ခ႗တ္ေပးခဲ့႓ပီး ေ႟ၿတိဂံု ေစတီေတာ္ေပၞမႀာ လူအင္အား ၅၀ေလာက္နဲႛ ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းခဲ့ဳကတယ္လိုႛ ကိုထၾန္းထၾန္းက RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

အလားတူ ပဲခူး႓မိႂႚ၊ ေ႟ၿေမာ္ေဓာဘုရားမႀာလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဘုရားတက္ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲ ဒီကေနႛမနက္က ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ လူ ၂၀ ေလာက္က ဘုရားမႀာ ငၝးပၝးသီလ ခံယူ၊ ပရိတ္႟ၾတ္၊ ေမတၨာပိုႛခဲ့ဳကပၝတယ္။ လံုဴခံႂေရးေတၾက အနီးအနားမႀာ ေစာင့္ဳကပ္၊ ဳကည့္႟ႁေနေပမဲ့၊ ပဋိပကၡ မဴဖစ္ခဲ့ပၝဘူး။ ဒီ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲေတၾကို မပဵက္မကၾက္ ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမယ္လိုႛ ပဲခူး႓မိႂႚ၊ NLD အဖၾဲႚဝင္တဦး ဴဖစ္သူ ေဒၞခင္ႌၾန္ႛမူက ေဴပာပၝတယ္။

လူထုေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဦးတင္ဦးတိုႛဟာ ၂၀၀၃ခုႎႀစ္ ေမလ ၃၀ရက္မႀာ အဳကမ္းဖက္ခံရ႓ပီး တရားမ႖တစၾာ ေဴဖရႀင္းမေပးတဲ့အဴပင္ မတရား ထိန္းသိမ္းခံထားရတာ ဴဖစ္တယ္၊ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ က႗န္မတိုႛဟာ လူထုေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ မလၾတ္မခဵင္း ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းတာေတၾကို ဆက္လက္ ဴပႂလုပ္သၾားမယ္လိုႛ ပဲခူး႓မိႂႚ၊ NLD အဖၾဲႚဝင္တဦး ဴဖစ္သူ ေဒၞခင္ႌၾန္ႛမူက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔