ဴမန္မာစစ္အစိုးရအား ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလႀယ္ ေဝဖန္ဴပစ္တင္

2007-09-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gambari_than_shwe_200px.jpg
ယမန္ႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၁၁ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ(ယာ)ႎႀင့္ ထိုစဥ္က ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ(ဝဲ)တိုႛ ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ကုလမသဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီက လတ္တေလာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾအေပၞ ေဝဖန္ဴပစ္တင္လိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံထဲ က အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾလၿတ္ေပးဖိုႛနဲႛ လက္တေလာ ေလာင္စာဆီေစဵးဴမင့္မားမႁေဳကာင့္ ဆႎၬဴပသူေတၾ ဖမ္းဆီးထားတာကို လဲလၿတ္ေပးဖိုႛ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံထဲ လက္တေလာ ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾဟာ ဒီမိုကေရစီေပၞထၾန္းေရးနဲႛ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ဘယ္ေလာက္အထိ ကတိတည္သလဲဆိုတဲ့အေပၞ ေမးခၾန္းထုတ္စရာဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ သူက ေဝဖန္ထားပၝတယ္။ ႎုိင္ငံေရး၊ လူႛအခၾင့္အေရး၊ လူသားခဵင္းစာနာေထာက္ထားတဲ့ အကူအညီ၊ လူမႁေရးနဲႛ စီးပၾားေရး ကိစၤေတၾအတၾက္ ႎုိင္ငံတကာရဲ့ အကူအညီလိုအပ္ေနခဵိန္မႀာ အခုလက္ရႀိ ဆႎၬဴပသူေတၾအေပၞ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾေဳကာင့္ ႎုိင္ငံတကာ ရဲ့ ေထာက္ခံအားေပးမႁရေအာင္ ဆက္ထိန္းတားဖိုႛ ပို႓ပီးခက္ခဲလာတယ္လိုႛလည္း ေဴပာဆိုပၝတယ္။ လတ္တေလာ ႓ပီးစီးသၾားတဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံအေပၞမႀာလည္း မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ေဝဖန္ထားပၝတယ္။ နအဖစစ္အစိုးရက ႎုိင္ငံေရးလမ္းႌၿန္ အစီအစဥ္ထဲက ပထမဆံုးအဆင့္ဴဖစ္တဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံကေန ထၾက္ေပၞလာတဲ့ ရလဒ္ေတၾအေပၞ အဴပစ္တင္ထားပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ကုလသမဂၢ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ေဴပာဳကားထားတာကေတာ့ ဒီအမဵိႂးသားညီလာခံ ႓ပီးဆံုးသၾား႓ပီဆိုတာမႀန္ေပမဲ့ ဒီေနႛထက္ထိ ဒီညီလာခံမႀာ ႎုိင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုး မပၝဝင္ေသးတဲ့အေပၞ စိတ္ပူမိတဲ့အေဳကာင္းနဲႛ ဒီအမဵိႂးသားညီလာခံမႀာ သတ္မႀတ္ဴပဌာန္းခဵက္ေတၾဟာ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီေပၞထၾန္းေရး ရည္႟ၾယ္ခဵက္ေတၾနဲႛ မကိုက္ညီဴဖစ္ေနတဲ့ ကိစၤေတၾကိုလည္း ပူပန္မိတယ္လိုႛ ေဴပာဆိုထားပၝတယ္။

အေဴခခံဥပေဒဆိုတာ ႎုိင္ငံတခုအတၾက္ ႎႀစ္ေပၝင္း ရာနဲႛခဵီ႓ပီး ေရႀႚေဆာင္လမ္းဴပ အထိန္းအကၾပ္ေပးသင့္တဲ့ ဴပဌာန္းခဵက္ေတၾ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ ဒီလုိဴပဌာန္းခဵက္ေတၾ ဴပႂစုေရးသားတဲ့ ေနရာမႀာ ဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ မိမိရဲ့ ဆႎၬေတၾကို ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပႎုိင္ဖိုႛ အခၾင့္အေရး ရႀိသင့္တယ္လိုႛလည္း ေဴပာဳကားထားပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ တနလႆာေနႛက ႓ပီးဆံုးသၾားခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရရဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံဟာ အတုအေယာင္အမဵိႂးသားညီလာခံပဲလိုႛ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုကေတာ့ ေဝဖန္ထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔