ကုလသမဂ္ဂ လုံူခံြရေးကောင်စီသိုႛ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီ အစီရင်ခံတင်ူပ


2008-03-19
Share

ူမန်မာိံိုင်ငံ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာ အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီ (ဝဲ) ူမန်မာိံိုင်ငံသိုႛ ရောက်ရြိစဉ် အဆင့်အူမင့်ဆုံး တြေႚဆုံခြင့်ရခဲ့သည့် ူမန်မာ အစိုးရအဖြဲႚဝင်မြာ ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဦးဉာဏ်ဝင်း (ယာ) ူဖစ်၍ မတ်လ ၈ရက်နေႛက ရန်ကုန်္ဘမိြႚတြင် တြေႚဆုံနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

ူမန်မာိံိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအတြင်းရေးမြြးခဵြပ်ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီဟာ သူႛရဲ့ ူမန်မာ့အရေး ဋ္ဌကိြးပမ်းဆောင်႟ြက်ခဵက်တေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး မတ်လ ၁၈ ရက်နေႛ ညနေပိုင်းက ကုလသမဂ္ဂ႟ုံးခဵြပ်မြာ လု္ဘံခံြရေးကောင်စီ အဖြဲႚဝငိံိုင်ငံတေကြို အစီရင်ခံတင်ူပသြားပၝတယ်။

မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက သူႛရဲ့နောက်ဆုံးခရီးစဉ်အတြင်း ူမန်မာအစိုးရရဲ့ ေူပာခြင့်ရအဖြဲႚနဲႛ ိံြစ်ဋ္ဌကိမ်တြေႚဆုံခဲ့သလို ဝန်ဋ္ဌကီးဌာနတြေ၊ ူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲကဵင်းပရေးကော်မရြင်၊ ဖြဲႚစည်းပုံမူုကမ်း ရေးဆြဲရေးကော်မရြင်၊ ဋ္ဌကံ့ခိုင်ဖြံႚ္ဘဖိြးရေးစတဲ့ အဖြဲႚတေနြဲႛ တြေႚဆုံခဲ့ေုကာင်း၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ ိံြစ်ဋ္ဌကိမ်တြေႚဆုံခဲ့္ဘပီး၊ NLD၊ တဆည စတဲ့ ိံိုင်ငံရေးပၝတီတေနြဲႛလည်း တြေႚခဲ့တဲ့အေုကာင်း၊ ဒီခရီးစဉ်အတြင်း သူႛအနေနဲႛ တြေႚဆုံဖိုႛတောင်းခံခဲ့တာ အမဵားစုကို ခြင့်ူပြပေးခဲ့တဲ့အတြက် ူမန်မာအာဏာပိုင်တေကြို ကေဵးဇူးတင်ေုကာင်း နိဒၝန်းခဵီ ေူပာသြားခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီနောက် မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက သူႛအနေနဲႛ စစ်အစိုးရခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ြ အပၝအဝင် တူခားိံိုင်ငံရေးပၝတီတြေ၊ ၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသားအဖြဲႚ၊ ၁၉၉၀ ခိုံြစ်ေ႟ြးကောက်ခံ လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ်တေနြဲႛ မတြေႚရတဲ့အတြက် စိတ်ပဵက်မိေုကာင်း မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီဲ ေူပာသြားခဲ့ပၝတယ်။

္ဘပီးခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်တေအြတြင်းကလို ူမင်သာတဲ့ ရလဒ်တြေ ခဵက်ခဵင်းမရခဲ့တဲ့အပေၞမြာစိတ်ပဵက်မိေုကာင်း၊ ဒၝပေမဲ့လည်း မေလမြာကဵင်းပဖိုႛရြိတဲ့ ူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲနဲႛ ၂၀၁၀ ခိုံြစ်မြာကဵင်းပဖိုႛရြိတဲ့ ေ႟ြးကောက်ပြဲနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး သူႛအနေနဲႛ ူမန်မာအစိုးရနဲႛ ပိုမိုနားလည်မရြအောင် အူမင်ခဵင်းဖလြယ်ဆြေးေိံြးိံိုင်ခဲ့တယ်လိုႛ သူက ေူပာပၝတယ်။ အစိုးရက ကဵင်းပဖိုႛရြိတဲ့ ဒီူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲ၊ ေ႟ြးကောက်ပြဲတိုႛနဲႛပတ်သက်လိုႛ ကေဵကေဵနပ်နပ်နဲႛ မြတ်တမ်းတငိံိုင်ခဲ့ေုကာင်း ဖြဲႚစည်းအုပ်ခဵြပ်ပုံအေူခခံ ဥပဒေအပေၞ အမဵားယုံုကည်မပြိုရြိလာရေးနဲႛ ေ႟ြးကောက်ပြဲလုပ်ငန်းစဉ်တေမြြာ နည်းပညာ အကူအညီပေးရေးတိုႛ အပၝအဝင် လိုအပ်တဲ့ အသေးစိတ်အဋ္ဌကံဉာဏ်တေကြိုလည်း ပေးခဲ့တယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။

ူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲ၊ ေ႟ြးကောက်ပြဲတိုႛနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး အဆင့်အလိုက်လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်မြတေမြြာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး သတင်းအခဵက်အလက်တြေ စောစောစီးစီး၊ ကဵယ်ကဵယ်ူပန်ႛူပန်ႛထုတ်ူပန်ရေးတိုႛ လုပ်ဆောင်သြားဖိုႛကိုလည်း တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး အစိုးရအနေနဲႛ လက်ရြိ လုပ်ဆောင်နေတဲ့လမ်းေုကာင်းအတိုင်း ဆက်လုပ်သြားဖိုႛ ဆ္ဋိံရြိနေေုကာင်း၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်အနေနဲႛလည်း အစိုးရနဲႛ ပူးပေၝင်းဆောင်႟ြက်ဖိုႛ ဆ္ဋိံရြိတယ်ဆိုတာ ဖော်ူပနေေုကာင်း၊ သူမအနေနဲႛ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဋ္ဌကိြးပမ်းမြတေကြိုလည်း မ္တေွာ်လင့်နေဆဲ ူဖစ်ေုကာင်း ေူပာသြားခဲ့ပၝတယ်။

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် လြတ်ေူမာက်မမြရြိပဲ ၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ဆြေးေိံြးဖက်အူဖစ် သဘောမထားပဲ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေး ူဖစ်ေူမာက်အောင် ဆောင်႟ြကိံိုင်မြာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အလေးထားေူပာဆိုခဲ့ေုကာင်း၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ တြေႚဆုံစဉ်မြာ သူမရဲ့ ကဵန်းမာရေးနဲႛ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းတိုႛမြာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရြိနေတာ တြေႚခဲ့ရေုကာင်း မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက ေူပာသြားခဲ့ပၝတယ်။

အခုနောက်ဆုံးခရီးစဉ်မြာ လတ်တလော ူမင်သာတဲ့ တိုးတက်မြတြေ မရြိခဲ့ပေမဲ့ လြန်ခဲ့တဲ့ိံြစိံြစ်အတြင်း ကုလသမဂ္ဂက ဆောင်႟ြက်နေတဲ့ ကဵယ်ူပန်ႛတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဘောင်အတြင်းမြာ ူဖည့်ဆည်းဆောင်႟ြကိံိုင်ခဲ့ေုကာင်း ေူပာပၝတယ်။ လြန်ခဲ့တဲ့ ိံြစိံြစ်အတြင်း ူမန်မာနဲႛ ကုလသမဂ္ဂုကားမြာ အဆင့်ူမင့်အရာရြိအဆင့် တြေႚဆုံဆြေးေိံြးမြတြေ မရြိခဲ့ေုကာင်း၊ အစိုးရနဲႛ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ုကားမြာလည်း တြေႚဆုံဆြေးေိံြးမြ ပေၞပေၝက်လာရေးအတြက် ကုလသမဂ္ဂက လြန်ခဲ့တဲ့ ၆လကစလုႛိ တည်ဆောက်ပေးိံိုင်ခဲ့ေုကာင်း စသူဖင့် မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက သူႛရဲ့ ဋ္ဌကိြးပမ်းခဵက်တြေ တိုးတက်မရြြိလာခဲ့တဲ့အေုကာင်း ေူပာသြားခဲ့ပၝတယ်။

ူမန်မာအစိုးရအနေနဲႛ သူႛရဲ့ လမ်းူပေူမပုံ ၇ခဵက်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်သြားဖိုႛ ရြင်းရြင်းလင်းလင်း သိံဍ္ဍှိူာန်ခဵထားေုကာင်း၊ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲႛ ယုံုကည်ရလောက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ူဖစ်ဖိုႛနဲႛ အဖြဲႚအစည်း စုံစုံညီညီပၝဝငိံိုင်ရေးတိုႛအတြက် ဆက်လက် တိုက်တြန်းလုပ်ဆောင်သြားမြာ ူဖစ်ေုကာင်း ေူပာသြားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့