ကုလအထူးကိုယ္စားလႀယ္ ဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးႎႀင့္ ေတၾႚဆံု

ဴမန္မာႎုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီဟာ ဳသဂုတ္လ ၁၈ရက္ တနလႆာေနႛက ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ခရီးေရာက္မဆိုက္မႀာပဲ ဦးဥာဏ္ဝင္းနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တယ္လိုႛ ဴမန္မာ မီဒီယာေတၾက ဆိုပၝတယ္။
2008-08-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
ရွယ္ပါ
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ယာ) ဳသဂုတ္လ ၁၈ရက္ေနႛက ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းကို ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ယာ) ဳသဂုတ္လ ၁၈ရက္ေနႛက ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းကို ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴမန္မာ့ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားကေတာ့ ဒီကိစၤကို အေသးစိတ္ ေဴပာဳကားဴခင္း မရႀိပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ႎုိင္ငံဴခားသံတမန္ေတၾ၊ (ICRC) ႎိုင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚက ပုဂၢိႂလ္ေတၾနဲႛ နာဂစ္မုန္တိုင္း အကူအညီ ေထာက္ပံ့ေရးေတၾကို ႒ကီးဳကပ္ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အဖၾဲႚေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တယ္လုိႛ ဆိုပၝတယ္။ မစၤတာဂမ္ဘာရီနဲႛ စကားေဴပာဆိုခဲ့တဲ့ အေနာက္တိုင္း သံတမန္တဦးကေတာ့ သူႛရဲ့မစ္ရႀင္ဟာ စစ္အစိုးရနဲႛ အတိုက္အခံေတၾဳကား စကားေဴပာဆို ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ဴဖစ္ေပၞေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖိုႛအတၾက္ ရည္႟ၾယ္တယ္ဆိုတာ သိသာထင္ရႀားေဳကာင္း ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

နာဂစ္ မုန္တိုင္းကဵအ႓ပီးေနာက္ပိုင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံကို ကုလသမဂၢ အရာရႀိ႒ကီးမဵား ဝင္ေရာက္ သၾားလာခဲ့ဳကရာမႀာ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ လူသားခဵင္းစာနာမႁ အကူအညီေပးေရး ကိစၤေတၾမႀာ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္လုိစိတ္ လုိလုိလားလားရႀိတာကို မစၤတာ ဂမ္ဘာရီအေနနဲႛ သတိမူခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒီပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁကို သဘာဝေဘး ဒုကၡဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး နယ္ပယ္ကေန ႎိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အထိ တုိးခဵဲႛလိုစိတ္ သူႛမႀာရႀိေဳကာင္း အဆိုပၝ သံတမန္က ေဴပာပၝတယ္။

ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးအ႓ပီး အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဖိအားကို ေလ႖ာ့ခဵလုိတဲ့အေနနဲႛ ဆက္ဆံေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ေဟာင္း ေအာင္ဳကည္ကို ခန္ႛအပ္ခဲ့ေပမဲ့ သူဟာ ဇန္နဝၝရီလကပဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ေနာက္ဆံုးေတၾႚဆံုခဲ့တာပၝ။

႓ပီးခဲ့တဲ့မတ္လက ဴမန္မာႎုိင္ငံကို လာေရာက္႓ပီးေနာက္ပိုင္း သူႛရဲ့ခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ လုပ္ရာမႀာ မစၤတာဂမ္ဘာရီက အလၾန္စိတ္ပဵက္မိေဳကာင္း ေဴပာဆုိခဲ့ ပၝတယ္။ အဲဒီတုန္းက စစ္အစိုးရဟာ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲ့ အဆိုဴပႂခဵက္ေတၾကို တခုမႀ လိုက္ေလဵာဴခင္းမရႀိခဲ့ပၝဘူး။

ဆႎၬခံယူပၾဲအ႓ပီး ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ပိုမိုယံုဳကည္စိတ္ခဵလာတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရထံကေန အေလ႖ာ့ေပးမႁ တစံုတရာ ရရႀိဖုိႛကေတာ့ လၾယ္မယ္မထင္ေဳကာင္း အဲဒီသံတမန္က ခန္ႛမႀန္း ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ကုလသမဂၢ အရာရႀိေတၾကေတာ့ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္အေသးစိတ္ကို တစံုတရာ ထုတ္ဴပန္ဴခင္းမရႀိပၝဘူး။

ဒၝေပမဲ့ ဳသဂုတ္လ ၁၉ရက္ အဂႆၝေနႛမႀာေတာ့ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရတဲ့ ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞကို ခရီးထၾက္ခၾာလိမ့္မယ္လုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ရပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့အေခၝက္ေတၾတုန္းက မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ႎႀစ္႒ကိမ္ ေတၾႚဆံုခၾင့္ရရႀိခဲ့ေပမဲ့ ဒီတေခၝက္မႀာ ေတၾႚခၾင့္ရမယ္ မရဘူးဆိုတာနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္အေနနဲႛလည္း ဘာမႀမသိရဘူးလုိႛ ဆိုပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
  • ပံုႏွိပ္ပါ
  • ရွယ္ပါ
  • အီးေမးလ္
ဆိုက္တခုလံုးသို႔