အင္ဒိုနီးရႀားသမတႎႀင့္ ဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာ့အေရးေဆၾးေႎၾး

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ အင္ဒိုနီးရႀား သမတ႒ကီး မစၤတာ ယုဒိုယိုႎိုကို ဳသဂုတ္လ ၂၇ရက္ ဗုဒၡဟူးေနႛက သၾားေရာက္ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတယ္။ ၄၅ မိနစ္ ဳကာဴမင့္တဲ့ အဲဒီ ေတၾႚဆံုပၾဲမႀာ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက သူႛရဲ့ ခရီးစဥ္ နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အင္ဒိုနီးရႀား သမတကို ရႀင္းလင္း ေဴပာဳကားခဲ့ေဳကာင္း အင္ဒိုနီးရႀားသမတ ရဲ့ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ဒီႎိုဂဵာလားက ေဴပာဆိုပၝတယ္။
2008-08-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ဴပန္လာ႓ပီး အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံသိုႛ ဝင္လာေသာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ဝဲ) ႎႀင့္ အင္ဒိုနီးရႀား သမတ စူစီလို ဘမ္ဘန္ ယုဒိုယိုႎို (ယာ) တိုႛ ဂဵာကာတာ႓မိႂႚရႀိ သမတနန္းေတာ္တၾင္ ဳသဂုတ္လ ၂၇ရက္ေနႛက ႎႁတ္ဆက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ဴပန္လာ႓ပီး အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံသိုႛ ဝင္လာေသာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ဝဲ) ႎႀင့္ အင္ဒိုနီးရႀား သမတ စူစီလို ဘမ္ဘန္ ယုဒိုယိုႎို (ယာ) တိုႛ ဂဵာကာတာ႓မိႂႚရႀိ သမတနန္းေတာ္တၾင္ ဳသဂုတ္လ ၂၇ရက္ေနႛက ႎႁတ္ဆက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အင္ဒိုနီးရႀား သမတ ယုဒိုယိုႎိုက မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲ့ တင္ဴပခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တံုႛဴပန္ေဆၾးေႎၾး အဳကံေပးခဲ့တယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။ အင္ဒိုနီးရႀား သမတ ယုဒိုယိုႎိုက ဇန္နဝၝရီလကတည္းက ရပ္ဆိုင္းေနတဲ့ စစ္အစိုးရနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႛအဳကား စကားေဴပာဆိုမႁကို ဴပန္လည္ဴပႂလုပ္လိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္မႀာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဴပႂလုပ္မဲ့ အေနအထားကို ေထာက္႟ႁ႓ပီး မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို ပိုမိုသၾားေရာက္လိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္းသာ အင္ဒိုနီးရႀား သမတ႒ကီး ယုဒိုယိုႎိုက ေဴပာဳကားခဲ့တယ္လိုႛ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ဒီႎိုဂဵာလားက ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ စာအဆက္အသၾယ္ ဆက္လက္ထားရႀိဖုိႛလည္း သမတ ယုဒိုယိုႎို က ကတိေပး ေဴပာဳကားပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက သူႛရဲ့ ခရီးစဥ္ နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အီတလီ ႎုိင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းကို အရင္သတင္းပိုႛရမယ္လိုႛ အေဳကာင္းဴပကာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အေသးစိတ္ ေဴပာဆိုဖိုႛ ဴငင္းဆန္ခဲ့တယ္လိုႛလည္း အင္ဒိုနီးရႀားသမတ ရဲ့ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ရဲ့ ေဴပာဳကားခဵက္ကို Jakata Post သတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း AIPMC ေခၞ ဴမန္မာ့အေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အာဆီယံ ပၝလီမန္ အမတ္မဵား အစုအဖၾဲႚရဲ့ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ Mr Roshan Jason က ဧရာဝတီ သတင္းဌာနကို ေဴပာဳကားရာမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အေနနဲႛ အစာစားဖိုႛ ဴငင္းဆန္တယ္ဆိုရင္ အေဳကာင္းအမဵိုႂးမဵိႂးေဳကာင့္ ဴဖစ္ႎုိင္ေဳကာင္း ဘယ္သူမႀ ေသေသခဵာခဵာ မသိႎုိင္ေဳကာင္း ၊  ကန္ႛကၾက္ဆႎၬဴပတဲ့ သေဘာနဲႛ ဴပႂလုပ္တာဴဖစ္ႎုိင္သလို အဴခားအေဳကာင္းေဳကာင့္လည္း ဴဖစ္ႎုိင္ေဳကာင္း ၊  ဒၝေပမဲ့ မိမိတိုႛ အေနနႛဲ သိႎုိင္စၾမ္းမရႀိေဳကာင္း ေဴပာဆိုပၝတယ္။ ဗုဒၡဟူးေနႛ ေနႛစၾဲ နဲႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ AIPMC ရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာေတာ့ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္း နဲႛ အာဆီယံ အဖၾဲႚ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ Surin Pitsuwan တိုႛကို ဴမန္မာႎုိင္ငံကို အဴမန္ဆံုး သၾားေရာက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုဖိုႛ တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ရဲ့ ကဵန္းမာေရး အေဴခအေန နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေသေသခဵာခဵာ ဂဃနဏ စိစစ္ဖိုႛလည္း ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔