လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ႎႀစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးဴခင္းကို ဂမ္ဘာရီ ေဆၾးေႎၾးမည္

၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ခံ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ၂ ဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးညီပုနဲႛ ေဒၝက္တာ တင္မင္းထၾတ္တိုႛကို အာဏာပိုင္ေတၾက ဳသဂုတ္လ ၁၂ရက္ မေနႛက ဖမ္းဆီးလိုက္တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ အေနနဲႛ ဒီတေခၝက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံခရီးစဥ္မႀာ အေရးတယူ ေဆၾးေႎၾးလိမ့္မယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ တၾဲဖက္ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ Mr. Farhan Haq က ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။
2008-08-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းေရးအတၾက္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က အထူးကုိယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ခန္ႛအပ္ တာဝန္ေပးထားေသာ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းေရးအတၾက္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က အထူးကုိယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ခန္ႛအပ္ တာဝန္ေပးထားေသာ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ရခိုင္ဴပည္နယ္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ဂၾ႓မိႂႚနယ္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးညီပုနဲႛ ပန္းတေနာ္႓မိႂႚနယ္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာတင္မင္းထၾတ္တိုႛကို ဳသဂုတ္လ ၁၂ရက္ မေနႛက အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီးခဲ့ပၝတယ္။ ဒီပုဂၢိႂလ္ ႎႀစ္ဦးဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ ဒုတိယပတ္က ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ဆီကို စာေရးေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾထဲမႀာ ပၝဝင္ခဲ့သူ ႎႀစ္ဦးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီေပးစာမႀာ ၂၀၁၀ ဴပည့္ႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကို ကန္ႛကၾက္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး ကုလသမဂၢရဲ့ ရပ္တည္ခဵက္ကိုလည္း ေထာက္ဴပထားပၝတယ္။ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ မဳကာခင္ ရက္ပိုင္းမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို သၾားေရာက္ဖိုႛရႀိပၝတယ္။

အာဏာပိုင္ေတၾက ၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ခံ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ႎႀစ္ဦးကို အခုလို ဖမ္းဆီးလိုက္တာဟာ အမဵိႂးသားဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရး လမ္းေဳကာင္းကို ဆန္ႛကဵင္ရာ ေရာက္ေဳကာင္း၊  ဒၝ့ေဳကာင့္ မစၤတာဂမ္ဘာရီအေနနဲႛ ဒီတေခၝက္ခရီးစဥ္မႀာ ဒီအေရးကို မဴဖစ္မေန တိုက္တၾန္းသင့္တယ္လိုႛ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားဴပႂအဖၾဲႚ CRPP က တၾဲဖက္အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေအးသာေအာင္က ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔