မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ၏ခရီးကို ႓ဗိတိသ႖အဖၾဲႚ ဴပင္းထန္စၾာ ေဝဖန္

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဝဖန္သံေတၾ ညံေနခဵိန္မႀာ ႓ဗိတိန္အေဴခစိုက္ Burma Campaign UK ရဲ့ ေဝဖန္ခဵက္ကေတာ့ အေတာ္ေလး ဴပင္းထန္တယ္ဆိုရမႀာပၝ။
2008-08-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ယာ) ဳသဂုတ္လ ၁၈ရက္ေနႛက ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းကို ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ယာ) ဳသဂုတ္လ ၁၈ရက္ေနႛက ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းကို ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

မစၤတာဂမ္ဘာရီကို ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ခန္ႛအပ္လိုက္ကတည္းက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေပၝင္း ႎႀစ္ဆနီးပၝး ဴမင့္တက္သၾားခဲ့႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾဟာလည္း ေဇာက္ထိုးမိုးေမ႖ာ္ ကဵဆင္းသၾားခဲ့တယ္လိုႛ Burma Campaign UK ရဲ့ ဳသဂုတ္လ ၂၁ရက္ မေနႛက သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး စာမဵက္ႎႀာသစ္ ဖၾင့္လႀစ္လိုက္ပၝ႓ပီလိုႛ ႎိုင္ငံတကာကို ေဳကညာလိုက္တဲ့ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ေမလ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ပထမဆံုး ဴမန္မာႎိုင္ငံ ခရီးစဥ္ကတည္းက ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾ ေဴပာင္းဴပန္လန္သၾားခဲ့ရတာပၝလိုႛလည္း ေဝဖန္ ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။

႓ပီးေတာ့လည္း ကုလသမဂၢဟာ ဴမန္မာစစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾအေပၞ အလၾန္တရာ ေပဵာ့ေပဵာင္း ညင္သာလႀတဲ့ ခဵဥ္းကပ္ပံုခဵဥ္းကပ္နည္းကို စၾန္ႛလၿတ္သင့္႓ပီလိုႛလည္း Burma Campaign UKက ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။ ဘာဴဖစ္လိုႛ ကုလသမဂၢဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရေအပၞ ေပဵာ့ေပဵာင္းတဲ့နည္းကို သံုးစၾဲေနရတာပၝလဲလိုႛ RFAက ေမးဴမန္းတဲ့အခၝ Burma Campaign UK က Mr. Mark Farmaner က ကုလသမဂၢကေတာ့ သူႛအဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံရဲ့ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရး၊ စီးပၾားေရးစတဲ့ ကၸေတၾမႀာ ဒီလိုပဲ ပံုမႀန္ေဆာင္႟ၾက္တာပၝပဲ၊ ဒၝေပမဲ့ ကုလသမဂၢဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဘယ္လိုဆက္ဆံရမယ္ ဆိုတာ သိပံုမရဘူး၊ စစ္အစိုးရကေတာ့ ကုလသမဂၢအေဳကာင္း သိေနတယ္၊ ဒီေတာ့ သူလုပ္ခဵင္တာေတၾလုပ္လိုက္၊ ေတာင္းပန္သလိုလုပ္လိုက္၊ ဒီလိုနဲႛ စစ္အစိုးရဟာ အာဏာကလၾဲ႓ပီး ဘာကိုမႀ စိတ္မဝင္စားပဲ ေနလိုႛရေနတာပၝ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿတ္ေပးဖိုႛ ကုလသမဂၢက ေဴပာေနတာ ဘယ္ႎႀစ္႒ကိမ္ရႀိေန႓ပီလဲ၊ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို လၿတ္ေပးဖိုႛေဴပာေနတာ ဘယ္ႎႀစ္႒ကိမ္ရႀိေန႓ပီလဲ၊ ဘာတခုမႀ ဴဖစ္မလာပၝဘူးလိုႛ ေဴပာသၾားတာပၝ။ ဆက္လက္႓ပီး- အခုလို အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ဴဖစ္လာေန႓ပီဆိုရင္ေတာ့ ကုလသမဂၢဟာ သူႛရဲ့ခဵဥ္းကပ္ပံုခဵဥ္းကပ္နည္း မႀားယၾင္း ေန႓ပီဆိုတာ သေဘာေပၝက္ရေတာ့မႀာေပၝ့၊ ေနာက္တမဵိႂး ႒ကိႂးစားဳကည့္ဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္ရေတာ့မႀာေပၝ့၊ ဒီလိုမႀမဟုတ္ရင္ေတာ့ အေတာ္ကို ႟ူးမိုက္ရာ ကဵပၝလိမ့္မယ္လိုႛ Mr. Mark Farmaner က ဆိုပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾအတၾက္ လိမ္လိုႛအေကာင္းဆံုး ပုဂၢိႂလ္ကေတာ့ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီပၝပဲလိုႛလည္း သူကေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကေတာ့ လိမ္လိုႛအလၾယ္ဆံုးပၝပဲ၊ သူႛရဲ့ ငၝးရက္ဳကာခရီးစဥ္မႀာ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္နဲႛ မိနစ္ ၂၀ပဲ ေတၾႚဆံုႎိုင္ခဲ့ပၝတယ္၊ ကဵန္တဲ့အဖၾဲႚေတၾက စစ္အစိုးရရဲ့အေပၝင္းပၝ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾ၊ လူထုအဖၾဲႚအစည္း အတုအေယာင္ေတၾပၝ၊ ဒီေတာ့ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾက ကုလသမဂၢ အေပၞ ယံုဳကည္ေလးစားမႁ ေလဵာ့ပၝးလာတာ မဆန္းဘူးေပၝ့၊ ကုလသမဂၢအေနနဲႛ အခုလို ေပဵာ့ညံ့ေနသမ႖ စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾက အေရးစိုက္မႀာမဟုတ္ပၝဘူးလိုႛ Mr. Mark Farmaner က ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔