ကုလသမဂၢ သတင္းစာရႀင္းပၾဲမႀာ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီခရီးအေဳကာင္း ေမးဴမန္း

ဳသဂုတ္လ ၂၁ရက္ ဳကာသပေတးေနႛက နယူးေယာက္႓မိႂႚ ကုလသမဂၢ႟ံုး သတင္းစာ ရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေမးဴမန္းခဲ့ဳကပၝတယ္။
2008-08-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းေရးအတၾက္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္း (ယာ) က လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ဝဲ) အား အထူးသံတမန္အဴဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ထားပၝသည္။ (မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု) (Photo: AFP)
ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းေရးအတၾက္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္း (ယာ) က လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ဝဲ) အား အထူးသံတမန္အဴဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ထားပၝသည္။ (မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု) (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ပထမဆံုး မစၤတာဂမ္ဘာရီအေနနဲႛေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အခုထိမေတၾႚရေသးတဲ့အတၾက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတၾဳကား စိုးရိမ္မႁေတၾ တိုးပၾားလာေနတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေမးဴမန္းရာမႀာ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ Ms. Marie Okabe က မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ မ႓ပီးဆံုးေသးပၝဘူးလိုႛ ဴပန္လည္ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝဆိုရင္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚရတဲ့အထိ ေစာင့္မႀာပၝလား လိုႛ ေမးဴမန္းရာမႀာေတာ့ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ အရင္အေခၝက္ေတၾတုန္းက ေတၾႚဆံုခဲ့သူေတၾ အပၝအဝင္ ဴမန္မာ့အေရးနဲႛ ပတ္သက္သူေတၾအားလံုးနဲႛ ေတၾႚဆံု႓ပီး ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး ဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞဖိုႛ ေဆာင္႟ၾက္ေနပၝတယ္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဖိုႛ ဆက္ေစာင့္မေစာင့္ မေဴပာႎိုင္ေသးပၝဘူး လိုႛ ေဴဖဆိုခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ သူႛရဲ့ ငၝးရက္ဳကာခရီးစဥ္မႀာ ဴပည္သူႛကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ အမဵားဆံုးပၝဝင္တဲ့ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္နဲႛ မိနစ္(၂၀)ပဲ ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ေတၾႚသင့္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကိုယ္စားဴပႂသူေတၾ အမဵား႒ကီးရႀိတယ္ မဟုတ္ပၝလားလိုႛ ေမးဴမန္းရာမႀာ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီအေနနဲႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတၾအေပၞ အေဴခဴပႂ႓ပီး တိုးတက္မႁေတၾရရႀိေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္႟ၾက္ေနပၝတယ္၊ အရင္အေခၝက္ေတၾက ေတၾႚဆံုခဲ့သူေတၾအပၝအဝင္ ေတၾႚသင့္သူေတၾနဲႛ ေတၾႚေနပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့အေခၝက္က ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တယ္၊ စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛလည္း ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတယ္၊ လူတိုင္းနဲႛေတၾႚဆံု႓ပီး သူတိုႛ ရဲ့ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ေတၾ၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႁေတၾကို နားေထာင္၊ အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးနဲႛ အေဴခခံ လူႛအခၾင့္ အေရးေတၾကို ေလးစားေရးဆိုတဲ့ ရည္မႀန္းခဵက္ေတၾ တိုးတက္ဴဖစ္ေပၞလာေအာင္ သူတိုႛကို အားေပးေနပၝတယ္၊ ႓ပီးေတာ့ ဒီရည္မႀန္းခဵက္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ဖိုႛ ဴမန္မာအစိုးရနဲႛ ဴပည္သူေတၾကို ကုလသမဂၢက ဘယ္လိုကူညီႎိုင္မလဲဆိုတာ ရႀာေဖၾေနပၝတယ္၊ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾဟာ ယံုဳကည္စိတ္ခဵရ႓ပီးအမဵားပၝဝင္တဲ့ ႎိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲႛ ႎႀစ္ဖက္ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး လိုအပ္ခဵက္အေပၞ စူးစိုက္ထားတာပၝလိုႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ Ms. Marie Okabe က ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔