ကုလအထူးသံတမန္ ဂမ္ဘာရီ အိႎၬိယေခၝင္းေဆာင္မဵားကို တိုက္တၾန္းမည္

2008-01-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

nyan_win_singh_200px.jpg
ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း (ဝဲ) အိႎၬိယႎိုင္ငံသိုႛ လာေရာက္႓ပီး ဇန္နဝၝရီ ၂ရက္ေနႛက နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ အိႎၬိယ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မန္မိုဟန္ ဆင္း (ယာ)ႎႀင့္ ေတၾႚဆံုစဥ္ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး အေဴပာင္းအလဲ ဴဖစ္စဥ္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးစုမဵားႎႀင့္တကၾ ဆက္ႎၾယ္ ပတ္သက္သူ အားလံုး ပၝဝင္သင့္ေဳကာင္း အိႎၬိယ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က အေလးေပး ေဴပာဆိုခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးအေဴပာင္းအလဲအတၾက္ ေဒသတၾင္း ေထာက္ခံမႁေတၾရရႀိေအာင္ ဆက္လက္ အားထုတ္တဲ့အေနနဲႛ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ အိႎၬိယႎိုင္ငံကို ေနာက္တေခၝက္ ခရီးစဥ္အဴဖစ္ ဇန္နဝၝရီ ၂၉ရက္ အဂႆၝေနႛက ထပ္မံေရာက္ရႀိလာတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ဘရပ္ဆဲ႓မိႂႚမႀာ ဥေရာပသမဂၢ ႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႚ အီးယူေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့အ႓ပီး အခုလို အိႎၬိယႎိုင္ငံကို သၾားဖိုႛစီစဥ္ခဲ့တာပၝ။

ဒီခရီးစဥ္နဲႛပတ္သက္႓ပီး ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္႟ံုး တၾဲဖက္ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မီးစၤ ဆၾန္အာခ႗ိႂင္းက မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးနဲႛ တဴခားကိစၤေတၾကို အိႎၬိယအစိုးရနဲႛ အလၾတ္သေဘာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဖၾယ္ရႀိ႓ပီး အိႎၬိယမႀာ သံုးရက္ဳကာေနထိုင္မႀာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာသၾားတာပၝ။ နယူးေဒလီက ကုလသမဂၢ အရာရႀိတဦးကလည္း မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ အိႎၬိယအစိုးရနဲႛ ေတၾႚဆံု႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတၾဳကား ထိေရာက္တဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ ဴဖစ္ေပၞလာေအာင္ တၾန္းအားေပးဖိုႛ အိႎၬိယေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို တိုက္တၾန္းမႀာဴဖစ္႓ပီး၊ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး အားထုတ္မႁ ေဴခလႀမ္းေတၾအတၾက္ အိႎၬိယရဲ့ ေထာက္ခံမႁ ရရႀိေရးကို အထူးအေလးေပး ေဆၾးေႎၾးလိမ့္မယ္လိုႛ ေဴပာဆိုေဳကာင္း မဇ႙ိမသတင္းဌာနက ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကိစၤအတၾက္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ေအာက္တိုဘာလက နယူးေဒလီကို လာေရာက္ခဲ့႓ပီး အိႎၬိယအစိုးရနဲႛ ဴမန္မာ့အေရး ေဆၾးေႎၾးခဲ့ရာမႀာ ေကဵနပ္အားရမႁရႀိတယ္ လိုႛ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အေဴပာင္းအလဲေတၾ လုပ္ေဆာင္လာေအာင္ အိႎၬိယအေနနဲႛ အခုထက္ပို႓ပီး အားစိုက္ေပးဖိုႛ တိုက္တၾန္းခဲ့ပၝတယ္။ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ အိႎၬိယ ခရီးစဥ္႓ပီးရင္ တ႟ုတ္ဴပည္ကိုလည္း သၾားဦးမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဒီလထဲမႀာ လာေရာက္ဖိုႛ ေတာင္းဆိုထားေပမဲ့ စစ္အစိုးရက လာမဲ့ ဧ႓ပီလလယ္ပိုင္းေလာက္ကဵမႀ လာေရာက္ခၾင့္ဴပႂႎိုင္မယ္လိုႛ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

မဳကာခင္က ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္း အိႎၬိယကိုလာေရာက္ခဲ့စဥ္မႀာ အိႎၬိယဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ မန္မိုဟန္ဆင္း၊ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာမူကာဂဵီးတိုႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ႎိုင္ငံေရးအေဴပာင္းအလဲနဲႛ အမဵိႂးသား ရင္ဳကားေစ့ေရးဴဖစ္ေပၞလာဖိုႛ ခဵက္ခဵင္းလက္ငင္း အေရးတ႒ကီး လိုအပ္ေနေဳကာင္း၊ ဒီဴဖစ္စဥ္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးစုေတၾအပၝအဝင္ ဆက္ႎၾယ္ ပတ္သက္သူအားလံုး ပၝဝင္သင့္ေဳကာင္း အေလးေပး ေဴပာဆိုခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔