အိႎၬိယႎိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ဴမန္မာေတၾ ဂမ္ဘာရီကို ကန္ႛကၾက္ ဆႎၬဴပ

ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးကို ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးဖိုႛေရာက္ရႀိခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲႛ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲႛ လုပ္ေဆာင္ခဵက္ေတၾကို ေကဵနပ္အားရမႁမရႀိပဲ ကုလသမဂၢ လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾနဲႛ ေသၾဖီလာတယ္၊ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ မဵက္ႎႀာလိုက္တယ္ လိုႛ ယူဆဳကတဲ့အတၾက္ အိႎၬိယနိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾက ဆႎၬဴပဳကပၝတယ္။
2008-08-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အိႎၬိယႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမဵား နယူးေဒလီ႓မိႂႛတၾင္ ဳသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေနႛက မစၤတာဂမ္ဘာရီ၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးစဥ္ကို ကန္ႛကၾက္ ဆႎၬဴပေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
အိႎၬိယႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမဵား နယူးေဒလီ႓မိႂႛတၾင္ ဳသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေနႛက မစၤတာဂမ္ဘာရီ၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးစဥ္ကို ကန္ႛကၾက္ ဆႎၬဴပေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
RFA

ဒီအခမ္းအနားမႀာ ကုလသမဂၢကို ေတာင္းဆိုတဲ့အခဵက္ေတၾကို ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎိုင္ငံ ညၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရဝန္႒ကီး ေဒၝက္တာတင့္ေဆၾက အခုလို ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ေဒၝက္တာတင့္ေဆၾ။ "၃၀၀၀ ေလာက္ရႀိတဲ့ နိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၿတ္ဖိုႛလိုတယ္။ အနည္းဆံုး မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ အဲဒၝကိုလုပ္ႎိုင္ရင္ ကဵေနာ္တိုႛခဵီးကဵႃးပၝမယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ မစၤတာဂမ္ဘာရီ ဒီခရီးဴပန္ရင္ အလုပ္ထၾက္ဖိုႛလိုတယ္လိုႛ ကဵေနာ္တိုႛ ေတာင္းဆိုရမႀာပၝ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးေရးလည္း မဴဖစ္ေသးဘူး ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားလည္း တေယာက္မႀ မလၿတ္ေသးဘူးဆိုရင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛကိုယ္စားဴပႂ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ ညီလာခံ ကုလားထိုင္ခံုကို ပလပ္ထားသင့္တယ္လိုႛ ကဵေနာ္တိုႛေတာင္းဆိုခဵင္ပၝတယ္။"

ဴမန္မာႎိုင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢမဵား အဖၾဲႛခဵႂပ္ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၝက္တာေဇာ္ဝင္းေအာင္ကေတာ့ အခုလိုေဴပာဳကားပၝတယ္။

ေဒၝက္တာေဇာ္ဝင္းေအာင္။  "ကုလသမဂၢလုပ္ငန္းစဥ္ေတၾနဲႛ ေသၾဖယ္လာတယ္လိုႛ ယူဆတဲ့အတၾက္ ဒီဆႎၬဴပပၾဲကို ဴပႂလုပ္ရဴခင္းဴဖစ္ပၝတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီ ရခဵင္တယ္ ကဵေနာ္တိုႛလူအဖၾဲႛအစည္းကို ေဴပာင္းလည္းပစ္ခဵင္တယ္ဆိုရင္ ကဵေနာ္တိုႛ အင္အားနဲႛအဓိက အားဴပႂေဆာင္ရၾက္ကဵရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရႀိဖိုႛ ဒီမိုကေရစီအခၾင့္အေရးေတၾ ရႀင္သန္ထၾန္းကားလာႎိုင္ဖိုႛ အတၾက္ ကဵေနာ္တိုႛ ဆက္လက္တိုက္ပၾဲ ဝင္သၾားရဦးမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဳကာဴမင့္ပၝေစ ကဵေနာ္တိုႛႎိုင္ငံမႀာ လူမဵိႂးစုတိုင္းရင္းသားေတၾအပၝဝင္ ကဵေနာ္တိုႛႎိုင္ငံသားေတၾ ဒီမိုကေရစီအခၾင့္အေရး ရရႀိခံစားႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ တဴခားေသာသူေတၾကို အားကိုးအားထားဴပႂေနတာထက္ ကဵေနာ္တိုႛဟာ ကဵေနာ္တိုႛ  ကိုယ္ပိုင္ဆံုးဴဖတ္ခဵက္နဲႛအညီ ကဵေနာ္တိုႛ အမဵိႂးသားေခၝင္းေဆာင္ဴဖစ္တဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစု႒ကည္ရဲႛ လမ္းႌၿန္မႁေအာက္မႀာ တခဲနက္ပၝဝင္ တိုက္ပၾဲဝင္ဳကပၝ။"

ဒီဆႎၬဴပအဖၾဲႛေတၾက အဓိကေတာင္းဆိုခဵက္ ၃ရပ္ကို အိႎၬိယအစိုးရနဲႛ ကုလသမဂၢကို ေပးပိုႛေတာင္းဆိုမယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။ အဓိက အခဵက္ ခဵက္ ကေတာ့ မစၤတာဂမ္ဘာရီ ကုလသမဂၢကို ဴပန္ေရာက္ရင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံေရး အဴဖစ္မႀန္ေတၾကိုသာ တင္ဴပေပးဖိုႛ၊ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကို အဴမန္ဆံုးလၾတ္ေပး႓ပီး ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးေရးကို အဴမန္အေကာင္ေဖၞႎိုင္ဖိုႛနဲႛ ဒီေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾကို မလုိက္ေလဵာခဲ့ရင္ ဴမန္မာ့စစ္အစိုးရကို ႎိုင္ငံတကာခံုရံုးတင္ စစ္ေဆးေပးဖိုႛ ဆိုတဲ့အခဵက္ေတၾဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔