ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဆင္ေဴခကို လက္မခံႎိုင္ေဳကာင္း အင္ဒိုနီးရႀားဝန္႒ကီးေဴပာဳကား

2006-06-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
nyan_win_face_150px.jpg
နအဖ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္း။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵထာဴခင္းသည္ ဴပည္တၾင္းေရး ကိစၤသာဴဖစ္သည္ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက မေလးရႀားႎိုင္ငံတၾင္ ေဴပာဆိုခဲ့သည္ကို အင္ဒိုနီးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးက ဦးတည္ ရည္႟ၾယ္ဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

အင္ဒိုနီးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဟတ္ဆန္ ဝီရယုဒက လူႛအခၾင့္အေရးေတၾ မတရားခဵိႂးေဖာက္ေနတဲ့ ႎိုင္ငံဆိုလိုႛရႀိရင္ ဘယ္ႎိုင္ငံကမႀ အဲဒၝဟာ ဴပည္တၾင္းေရးလိုႛ ေဴပာလိုႛ မရဘူး၊ ဒီလို ဆင္ေဴခေပးတာမဵိႂးကို လက္မခံႎိုင္ဘူးလိုႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္၊ ၂၀၀၃ခုႎႀစ္ကတည္းက အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ ႎိုင္ငံေတၾက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿတ္ေပးဖိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ေဴပာခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္၊ မစၤတာ ဝီရယုဒက လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမႀန္သမ႖ဟာ ႎိုင္ငံတကာနဲႛ မသက္ဆိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အေတၾးအေခၞဟာ အေတာ္ပဲ ေခတ္ေနာက္ကဵေနတဲ့ အေတၾးအေခၞ ဴဖစ္တယ္လိုႛလဲ ေကာက္ခဵက္ခဵလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာနအဖစစ္အစိုးရဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵထားတာကို ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကပဲ ေနာက္ထပ္တႎႀစ္ သက္တမ္းတိုးခဲ့ပၝတယ္။ ႎႀစ္ရက္အဳကာမႀာ နအဖ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းက မေလးရႀားမႀာ သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာဳကားသၾားတာကေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵထားတဲ့ ကိစၤဟာ ဴပည္တၾင္းေရးကိစၤလိုႛ ေဴပာခဲ့တဲ့အတၾက္ အင္ဒိုနီးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ခုလို လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္တဲ့ ကိစၤေတၾဟာ ႎိုင္ငံတကာအေရးု ဴဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အေဳကာင္း ေဝဖန္ေဴပာဆိုလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုး ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛနဲႛ နအဖေဴပာတဲ့ road map ႎိုင္ငံေရးလမ္းႌၿန္ခဵက္ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖိုႛ အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းကိုလဲ မစၤတာ ဝီရယုဒက ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

မစၤတာဝီရယုဒ ေဴပာဆိုသၾားတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ အင္ဒိုနီးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန အရာရႀိတဦးက RFAကို အခုလိုေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

အင္ဒိုနီးရႀားအရာရႀိ။ ။ အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံဟာ အာဆီယံမိသားစုဝင္ႎိုင္ငံ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္လဲ မိမိတိုႛဟာ အေကာင္းဆံုး ရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵိႂးနဲႛ ဴမန္မာကို ႎိုင္ငံတကာက ယံုဳကည္မႁရႀိေအာင္ အာရႀႎိုင္ငံသားအခဵင္းခဵင္း စိတ္ဓာတ္မဵိႂးနဲႛ အဴပည့္အဝ တိုက္တၾန္း ေဴပာဆိုလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဖၾဲႛဝင္ဴမန္မာက အခုလို လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္တဲ့ စံတင္ေလာက္တဲ့ မႀတ္တမ္းေတၾေဳကာင့္ အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးဟာ ႎိုင္ငံတကာနဲႛ ဆက္ဆံေရးမႀာ အေတာ့ကို ထိခိုက္လဵက္ရႀိပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့လကပဲ ဥေရာပသမဂၢ (EU) အဖၾဲႚရဲ့ ကုန္သၾယ္ေရး အ႒ကီးအကဲ ဴဖစ္တဲ့ ပီတာ မင္ဒယ္လ္ဆန္က EU အဖၾဲႚ႒ကီးအေနနဲႛ အာဆီယံ အဖၾဲႚနဲႛ လၾတ္လပ္တဲ့ ကုန္သၾယ္ေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္ ခဵႂပ္ဆိုခဵင္ေပမယ္လိုႛ ဴမန္မာဟာ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾ ခဵိႂးေဖာက္ေနတဲ့ မႀတ္တမ္းေတၾေဳကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ လစ္ဟင္းမႁေတၾေဳကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဴပႍနာတခု ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ေဴပာဆိုသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔