ဴပည္တၾင္း အင္တာနက္သံုးစၾဲသူမဵား အေႎႀာင့္အယႀက္မဵိႂးစံု ဳကံႂေတၾႚ

စက္တင္ဘာ ႎႀစ္ပတ္လည္ နီးလာတဲႛအခဵိန္မႀာ ရန္ကုန္႓မိႂႚေပၞမႀာ လံုဴခံႂေရးေတၾ တိုးဴမၟင္ႛခဵေနသလို ရန္ကုန္႓မိႂႚေပၞက အမဵားသံုး အင္တာနက္ဆိုင္ေတၾမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က ေစာင္ႛ႒ကည့္ေနပၝတယ္။ အင္တာနက္ ဴမန္ႎႁန္းထားကိုလည္း ေလ႖ာ့ခဵ ထားတဲႛအတၾက္ မ႒ကာခဏ လိုင္းဴပတ္ေတာက္႓ပီး ပံုမႀန္ အင္တာနက္ သံုးစၾဲသူေတၾမႀာ အခက္အခဲ ေတၾႚေနရပၝတယ္။
2008-09-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ကၾန္ပဵႃတာႎႀင့္ အင္တာနက္ဆိုင္တခုတၾင္ သံဃာမဵား လ႖ပ္စစ္ ဂဵင္နေရတာဴဖင့္ အင္တာနက္ အသံုးဴပႂေနေသာ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံုတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ကၾန္ပဵႃတာႎႀင့္ အင္တာနက္ဆိုင္တခုတၾင္ သံဃာမဵား လ႖ပ္စစ္ ဂဵင္နေရတာဴဖင့္ အင္တာနက္ အသံုးဴပႂေနေသာ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံုတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အင္တာနက္ဆိုင္ရႀင္ေတၾဘက္ကလည္း အင္တာနက္သံုးသူေတၾကို မႀတ္ပံုတင္ဴပခိုင္းတာမဵိႂး၊ ေနရပ္လိပ္စာယူတာမဵိႂးေတၾ လုပ္တဲ့အဴပင္ အင္တာနက္သံုးစၾဲခဵိန္ေတၾမႀာပၝ ဆိုင္္ဝန္ထမ္းေတၾက သိသိသာသာ အကဲခတ္ ႒ကည့္႟ႁေနတာမဵိႂးေတၾအဴပင္ အာဏာပိုင္ေတၾဘက္ကလည္း သူတိုႛမသကႆာတဲ့ သံုးစၾဲသူရဲ့အသံုးဴပႂသၾားတဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾကို ဆိုင္္ရႀင္ေတၾဆီကေန ေတာင္းယူေနတာမဵိႂးေတၾကိုလည္း လုပ္ေနပၝတယ္။

အမဵားသံုးဆိုင္မႀာ အင္တာနက္ သံုးစၾဲရတဲႛအခၝမႀာလည္း အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႁေတၾ လုပ္ႎုိင္သလို ကၾန္ပဵႃတာစက္ေတၾထဲမႀာ စပိုင္ဝဲလို ေဆာႛဝဲေတၾလည္း တပ္ထားႎုိင္တဲႛအတၾက္လည္း အင္တာနက္သံုးရတာ ဘယ္အခဵိန္မႀာမႀ လံုဴခံႂမႁရႀိတယ္လိုႛ မခံစားရဘူးလိုႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံအင္တာနက္ သံုးစၾဲသူတဦးကေဴပာပၝတယ္။

စစ္အစိုးရဖက္ကေန ဴပည္တၾင္း အင္တာနက္သံုးစၾဲသူေတၾရဲ့ အင္တာနက္သံုးစၾဲမႁ အခဵက္အလက္ေတၾကို အမဵားသံုးစက္ေတၾကေန နည္းပညာသံုး႓ပီး ေထာက္လႀမ္းေနတယ္လိုႛလည္း အင္တာနက္သံုးစၾဲသူေတၾက သံသယရႀိ႒ကတဲ့အတၾက္ ကိုယ့္သက္ဆိုင္ရာ အီးေမးလ္ေတၾ၊ ဘေလာ့ေတၾ၊ ဖိုရမ္ေတၾကို အဆင္ႛဴမင္ႛနည္းပညာေတၾနဲႛ ကာကၾယ္ထားဖိုႛ လိုအပ္တယ္လိုႛ ဴပည္တၾင္းက ပံုမႀန္ အင္တာနက္သံုးစၾဲသူ လူငယ္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊

အမဵားသံုးစက္ေတၾမႀာ အေရး႒ကီးတဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၤလိုမဵိႃး အင္တာနက္ သံုး႓ပီးေနာက္မႀာလည္း ဘယ္လိုသတိထား ရႀင္းလင္းခဲ့သင့္တယ္ မိမိတိုႛရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ အီးေမးလ္ေတၾကို ပတ္စ္ဝပ္ဒ္ မ႒ကာခဏေဴပာင္း႓ပီး ကာကၾယ္သင့္တယ္ဆိုတာကို အ႒ကံဴပႂပၝတယ္။ အမဵားသံုး အင္တာနက္ဆိုင္က ကိုယ္သံုးခဲ့တဲ့စက္အေပၞ သံသယရႀိရင္ေတာ့ လက္ရႀိသံုးေနတဲ့ အီးေမလ္း လံုဴခံႂမႁရႀိေအာင္ password ကို တဴခားဆိုင္မႀာ ခဵက္ဴခင္းသၾား႓ပီးေဴပာင္းလဲသင့္သလို ဒၝမႀမဟုတ္ မ႒ကာခဏ ေဴပာင္းေပးသင့္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဝက္ဘ္ဆုိက္တခုကို ဖၾင့္တာတင္ နာရီဝက္နီးပၝး ႒ကာဴမင့္တဲ့အတၾက္ နာရီနဲ ေပးရတဲ့့ အင္တာနက္သံုးစၾဲခက ဘာမႀ မသံုးလိုက္ရပဲ ေပးေနရတဲ့အတၾက္ မတန္ဘူးဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ဴပည္တၾင္းအင္တာနက္ အသံုးဴပႂသူတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ဴပည္တၾင္းမႀာ အင္တာနက္အသံုးဴပႂခက တနာရီကို ၅၀၀ကဵပ္ကေန ၆၀၀ကဵပ္ ၇၀၀ကဵပ္အထိရ ႀိပၝတယ္။ လ႖ပ္စစ္မီးဴပတ္ေတာက္ခဵိန္မႀာ မီးအားဴမၟင့္စက္နဲႛ အသံုးဴပႂရင္ အထူးေစဵးနဲႛ ေပးသံုးရပၝတယ္။

အခုလို အင္တာနက္ဴမန္ႎႁန္း ေလ႖ာ့ခဵထားတဲ့အဴပင္ သတင္းဝက္ဘ္ဆို္က္ေတၾကို ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက ႒ကည့္လိုႛမရေအာင္လည္း ဖမ္းေနတဲ့အတၾက္ အင္တာနက္ကတဆင္ႛ ႎုိင္ငံဴခား ေကဵာင္းတက္ဖိုႛ ေကဵာင္းေလ႖ာက္တာေတၾ၊ သတင္းအခဵက္အလက္စုတာတိုႛ ႎုိင္ငံဴခားအလုပ္အကိုင္ ဆက္သၾယ္ရႀာေဖၾတာတိုႛအတၾက္ အခက္အခဲေတၾနဲႛ ႒ကံႂေနရတယ္လိုႛ အင္တာနက္သံုးသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္းက လူငယ္ေတၾနဲႛ ဘေလာ့ဂၝေတၾဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးကာလအတၾင္းမႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬဴပတဲ့ ေကဵာင္းသား ဴပည္သူေတၾနဲႛသံဃာေတာ္ေတၾကို စစ္တပ္က ရက္ရက္စက္စက္ ေခဵမႁန္းတဲ့ အ႒ကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ အဴဖစ္အပဵက္မႀန္ေတၾကို တကမႝာလံုးက သိေအာင္ သတင္းဘေလာ့ေတၾကတဆင့္ ေပးပိုႛႎုိင္ခဲ့႒ကပၝတယ္။ ဒၝေ႒ကာင္ႛလည္း စက္တင္ဘာ ႎႀစ္ပတ္လည္ နီးလာတဲႛအခဵိန္မႀာ အခုလို အင္တာနက္ဴမန္ႎႁန္းေတၾ ေလ႖ာႛခဵ႓ပီး ဴပည္တၾင္း အင္တာနက္သံုးစၾဲသူေတၾအေပၞ တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ဖိအားေပး ႎႀိပ္ကၾပ္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔