ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး ဂဵပန္ႎႀင့္ ဳသစေဳတးလဵ လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵား ေတာင္းဆို

ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ အမဵႂိးသား ဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ မတုိင္ခင္မႀာ ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးမႁ လုပ္ပၝလိုႛ ဂဵပန္လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾက စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဆီ စာေရးသား ေတာင္းဆိုလုိက္ပၝတယ္။ အလားတူ ဳသစေဳတးလဵႎိုင္ငံက အမတ္ေတၾကလည္း စစ္အစိုးရ ဴပႂလုပ္တဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကို အသိအမႀတ္မဴပႂဖိုႛ ဳသစေဳတးလဵအစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2010-06-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ရရႀိေရးကို ေထာက္ခံအားေပးေသာ ဂဵပန္လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵား အဖၾဲႚ၏ ဥကၠႉ တာဒၝမိုရိ အိုရႀီးမား (ယာမႀ တတိယ)က ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ကိုယ္စား အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ - ဂဵပန္ဌာနခၾဲ) ဥကၠႉ ဦးသန္ႛဇင္ဦး (ဝဲမႀဒုတိယ) အား ဒီမိုကေရစီႎႀင့္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေမၾးေနႛဴဖစ္ေသာ ၂၀၀၉ ဇၾန္လ ၁၉ရက္ေနႛက ဂဵပန္ လၿတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုတၾင္ ခဵီးဴမၟင့္ေနသည့္ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။(Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ရရႀိေရးကို ေထာက္ခံအားေပးေသာ ဂဵပန္လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵား အဖၾဲႚ၏ ဥကၠႉ တာဒၝမိုရိ အိုရႀီးမား (ယာမႀ တတိယ)က ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ကိုယ္စား အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ - ဂဵပန္ဌာနခၾဲ) ဥကၠႉ ဦးသန္ႛဇင္ဦး (ဝဲမႀဒုတိယ) အား ဒီမိုကေရစီႎႀင့္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေမၾးေနႛဴဖစ္ေသာ ၂၀၀၉ ဇၾန္လ ၁၉ရက္ေနႛက ဂဵပန္ လၿတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုတၾင္ ခဵီးဴမၟင့္ေနသည့္ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။(Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ၆၅ ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေႎႛဴဖစ္တဲ့ ဇၾန္လ ၁၉ ရက္မႀာ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး ေထာက္ခံတဲ့ ဂဵပန္လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵား သမဂၢ (ဂိရင္- Giren) က လၿတ္ေတာ္အမတ္ ၈၇ ဦး ဝုိင္းဝန္း လက္မႀတ္ေရးထိုးကာ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဆီ အခုလို လက္မႀတ္ေရးထိုးဳကတဲ့ စာကို ေပးပိုႛလိုက္ပၝတယ္။ ဂဵပန္လၿတ္ေတာ္အမတ္ ၈၇ ဦးထဲမႀာ အမဵားစုကေတာ့ လက္ရႀိအာဏာရ ဂဵပန္ဒီမိုကရက္ပၝတီရဲ့ အမတ္ ၇၃ ဦး ဴဖစ္႓ပီး၊ ကဵန္လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾကေတာ့ ဂဵပန္အစိုးရရဲ့ မဟာမိတ္ပၝတီနဲႛ အတုိက္အခံပၝတီေတၾက ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

အာဏာရ ဂဵပန္ပၝတီထဲက လၿတ္ေတာ္အမတ္အမဵားစု ပၝဝင္လက္မႀတ္ထုိး ေတာင္းဆိုထားတာဴဖစ္လိုႛ့ ဂဵပန္အစိုးရအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အခုထိ ဖိအားေပးလာႎိုင္ဖၾယ္ ရႀိတယ္လိုႛ သံုးသပ္သူေတၾက ဆိုပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးမႁလုပ္ဖိုႛ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး ႒ကီးသန္းေ႟ၿဆီ စာေရးသားေတာင္းဆိုဳကတဲ့ ဂဵပန္လၿတ္ေတာ္ အမတ္ေတၾထဲမႀာ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ ၃၂ ဦးနဲႛ ေအာက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ ၅၅ ဦး ပၝဝင္ေဳကာင္းသိရပၝတယ္။ ဒီစာကို ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္းဆီကိုလည္း မိတၨႃေပးပိုႛခဲ့ပၝတယ္။

အလားတူ ဳသစေဳတးလဵ ပၝလီမန္သံုးခုနဲႛ ဴပည္ေထာင္စု အထက္လၿတ္ေတာ္႒ကီးကလည္း ဳသစေဳတးလဵအစိုးရကို စစ္အစိုးရဴပႂလုပ္မဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကို အသိအမႀတ္မဴပႂဖိုႛ ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။ ဒီေတာင္းဆိုခဵက္ကို အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲႚနဲႛ ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အေရးေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အဖၾဲႚေတၾက ဇၾန္လ ၁၉ရက္ေနႛမႀာ ထပ္ဆင့္ ေတာင္းဆိုလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔