ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ ဂဵပန္သေဘာထားေဴပာင္းလဲမႁကို စစ္အစိုးရ ဝမ္းနည္း

2006-10-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

နအဖ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းက ဂဵပန္ႎိုင္ငံရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞထားတဲ့ ရပ္တည္ခဵက္ ေဴပာင္းလၾဲသၾားတာကို ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတဲ့ အဴဖစ္တခုအေနနဲႛ ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္၊ တနလႆာေနႛက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ေတၾ အတၾင္း ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ မဲခၾဲတုန္းက ဂဵပန္က ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့တာကို မေကဵနပ္ ရည္ႌၿန္း ေဴပာဆိုခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဂဵပန္ႎိုင္ငံဟာ ဒုတိယကမႝာစစ္႓ပီးတဲ့ ေနာက္ ဴမန္မာေတၾ ဂဵပန္ေတၾ အေပၞထားတဲ့ ခၾင့္လၿတ္ဴခင္းဆိုတာကို မဵက္ကၾယ္ဴပႂလိုက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ စၾပ္စၾဲလိုက္ပၝတယ္။ ဒုတိယကမႝာစစ္အတၾင္း ဴမန္မာဴပည္ကို ဂဵပန္ေတၾ ကဵႃးေကဵာ္ခဲ့တာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကို ႎႀိပ္စက္ခဲ့တာ ဴမန္မာ အမဵိႂးသမီးေတၾ အေစာ္ကားခံခဲ့ရတာေတၾကို ေထာက္ဴပ႓ပီး ခုလို ေဴပာဆိုလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒုတိယကမၲာစစ္အခဵိန္တုန္းက ဂဵပန္ေတၾရဲ့ ခၝးသည္းတဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ ဴမန္မာေတၾ အတၾက္ ေမ့ေပဵာက္လိုႛ ရႎိုင္ေကာင္းတာမဟုတ္ေပမဲ့ ဴမန္မာေတၾဟာ အတိတ္က အေဳကာင္းေတၾကို ခၾင့္လၿတ္႓ပီး ႎႀစ္ႎိုင္ငံဆက္ဆံေရးေကာင္းမၾန္မႁကို ေဆာင္ဳကဥ္းခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ ဂဵပန္ဟာ ဴမန္မာလူမဵိႂးေတၾရဲ့ ႟ိုးသားဴခင္း၊ ခၾင့္လၿတ္ဴခင္းေတၾကို ေထာက္ထားဴခင္းမရႀိတာကို ေတၾႚရလိုႛ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းပၝတယ္လိုႛ သတင္းစာရႀင္းပၾဲမႀာ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းက ေဴပာဆိုသၾားတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဂဵပန္ႎိုင္ငံအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဒုတိယကမၲာစစ္ ႓ပီးလၾန္ႎႀစ္ေတၾက စ႓ပီး အကူအညီေတၾ ေတာက္ေလ႖ာက္ ေပးခဲ့သလို စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ႎႀင့္လည္း ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမၾန္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ အေစာပိုင္းအခဵိန္ေတၾက အေမရိကန္ဦးေဆာင္တဲ့ အေနာက္ႎိုင္ငံေတၾရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ကိစၤကို ဂဵပန္က ဆန္ႛကဵင္ခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမႀာ ေထာက္ခံခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက တိုးတက္မႁမရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံေရးအေဴခအေန ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံရမူေတၾ အေပၞမႀာ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ အေနာက္ႎိုင္ငံေတၾက ေဝဖန္ေနခဲ့တဲ့ အဴပင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေဴခအေနဟာ ေဒသတၾင္းလံုဴခံႂေရးကိုပၝ ထိပၝးလာတဲ့ အေဴခအေနဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာဆို႓ပီး အေမရိကန္ႎိုင္ငံက လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ အဆိုတင္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလအတၾင္းကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ မဲခၾဲဆံုးဴဖတ္ခဲ့တာမႀာ ေထာက္ခံမဲ ၁၀မဲ ကန္ႛကၾက္မဲ ၄မဲနဲႛ ဴမန္မာကိစၤေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ေအာင္ဴမင္သၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဂဵပန္ႎိုင္ငံအေနနဲႛ ဴမန္မာကိစၤ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့တဲ့ ႎိုင္ငံဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ မဳကာခင္ သီတင္းပတ္အတၾင္းက ၈၈မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို ဴပန္႓ပီး ဖမ္းဆီးခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဂဵပန္အစိုးရက ေတာင္းဆို လႁပ္ရႀားမႁေတၾဴပႂလုပ္ဖုိႛ ရႀိတယ္လိုႛ ဂဵပန္ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္ေနႛမႀာ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ၊ တိုကဵိႂ႓မိႂႚမႀ RFA သတင္းေထာက္ ဦးဉာဏ္ဝင္းေအာင္က သတင္းေပးပိုႛထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔