ကေလးသူငယ္မဵား အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးလုပ္ငန္းႎႀစ္ခု ဖၾဲႚစည္း

2006-11-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာႎုိင္ငံတဝန္းမႀာ ကေလးသူငယ္ေတၾ အခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံေနရတာေတၾကုိ ေစာင့္ဳကည့္ တုိက္ဖဵက္သၾားဖုိႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက အထူးလုပ္ငန္းအဖၾဲႚ ႎႀစ္ဖၾဲႚ ဖၾဲႚစည္းလုိက္တယ္လုိႛ ႎိုဝင္ဘာ ၅ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ထုတ္ေဝတဲ့ ဴမန္မာတုိင္း(မ္)စာေစာင္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ကုလသမဂၢအဖၾဲႚရဲ့ ကေလးသူငယ္မဵား အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခဵက္နဲႛ ၁၉၉၃ခုႎႀစ္က ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဴပဌာန္းထားခဲ့တဲ့ ကေလးသူငယ္အခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒတုိႛအရ ဒီအထူးလုပ္ငန္းအဖၾဲႚေတၾကုိ ရန္ကုန္နဲႛ မႎၩေလးတုိင္းတုိႛမႀာ ဖၾဲႚစည္းသၾားမႀာဴဖစ္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

ဒီအဖၾဲႚေတၾဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအထက္ပုိင္းနဲႛ ေအာက္ပုိင္းေဒသေတၾမႀာ ဴဖစ္ပၾားေနတဲ့ ကေလးငယ္ေတၾအေပၞ အႎုိင္ကဵင့္မႁ၊ အဳကမ္းဖက္မႁ၊ ဥေပကၡာဴပႂမႁ၊ အဴမတ္ထုတ္မႁစတဲ့့ ကေလးငယ္ေတၾ အခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္ခံေနရမႁေတၾကုိ ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ သၾားမႀာ ဴဖစ္တဲ့အဴပင္ မိဘမဲ့ကေလးေတၾနဲႛ လမ္းေပၞမႀာ ေလလၾင့္ေနတဲ့ကေလးငယ္ေတၾကုိပၝ ကူညီသၾားမယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနက ထုတ္ဴပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာမႀာေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အမဵိႂးသမီး၊ အမဵိႂးသားနဲႛ ကေလးငယ္ေတၾဟာ အတင္းအကဵပ္ အလုပ္ခုိင္းေစမႁနဲႛ လိင္က႗န္အဴဖစ္ခုိင္းေစမႁတုိႛအတၾက္ အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾဆီ လူကုန္ကူးေရာင္းခဵမႁခံေန ရတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ေဒသေတၾက ဴမန္မာေတာင္ေပၞတုိင္းရင္းသားကေလးငယ္ေတၾကုိ ဘတ္ေငၾ ၁၀၀၊ ဴမန္မာေငၾနဲႛ ဆုိရင္ ၃,၃၀၀ကဵပ္ ေလာက္နဲႛတင္ လူေမႀာင္ခုိဂုိဏ္းအဖၾဲႚေတၾက ေရာင္းစားေန႓ပီး သူေတာင္းစားအဴဖစ္ ခုိင္းေစတာေတၾ၊ ဴပည့္တန္ဆာအဴဖစ္ ခုိင္းေစတာေတၾ ဴပႂလုပ္ေနတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ထုိင္းႎုိင္ငံ ခဵႃလာေလာင္ကၾန္း တကၠသုိလ္က ပညာရႀင္ မစၤတာ ဆၾမ္ပုန္ ဂဵိထရာဒတ္က ေထာက္ဴပေဴပာဆုိ္ခဲ့တာကုိ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳသဂုတ္လအတၾင္း RFA က သတင္း ထုတ္လၿင့္ခဲ့႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

မစၤတာ ဆၾမ္ပုန္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ တာခဵီလိတ္နဲႛ မယ္ဆုိင္႓မိႂႚေတၾသၾားေရာက္ ေလ့လာ႓ပီး သူႛရဲ့ ေတၾႚရႀိ္ခဵက္ေတၾကုိ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အာဏာပုိင္ေတၾအေနနဲႛ စစ္တပ္အတၾက္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းရာမႀာ ဴပဌာန္းထားတဲ့ စစ္သား စုေဆာင္းေရးဆုိင္ရာ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းေတၾအရ အသက္ ၁၈ႎႀစ္နဲႛ ၂၅ ႎႀစ္ဳကားအ႟ၾယ္ကုိပဲ ခက္ခက္ခဲခဲနဲႛ စိစစ္စုေဆာင္းလဵက္ရႀိတယ္္လုိႛလည္း ဴမန္မာတုိင္း(မ္)စာေစာင္မႀာ ဆက္လက္ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒၝေပမယ့္ Human Rights Watch ကမႝာ့လူႛအခၾင့္အေရးေစာင့္ဳကည့္ေရး အဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ အစီရင္ခံစာမႀာေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ကမႝာမႀာ ကေလးစစ္သားအမဵားဆံုးရႀိတဲ့ ႎုိင္ငံဴဖစ္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာစစ္တပ္ထဲမႀာ အ႟ၾယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ၁ဂႎႀစ္ေအာက္ ကေလးစစ္သား ၇၀,၀၀၀ေလာက္ရႀိတယ္္လုိႛ ဒီအစီရင္ခံစာထဲမႀာ အတိအလင္းေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒီအေတာအတၾင္း ယူနီဆက္အဖၾဲႚဟာ ဴမန္မာႎုိ္င္ငံမႀာ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ကစ႓ပီး လမ္းေပၞမႀာ ေလလၾင့္္ေနတဲ့ ကေလးငယ္ေတၾ၊ လုပ္ငန္းခၾင္ေတၾမႀာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနဳကတဲ့ ကေလးငယ္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊ ယူနီဆက္အဖၾဲႚဟာ ရန္ကုန္၊ မႎၩေလး၊ ပုသိမ္စတဲ့ ႓မိႂႚ႒ကီး သံုး႓မိႂႚက ကေလးငယ္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ေလ့လာမႁ အကဲဴဖတ္ အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ဴပန္ရာမႀာ ကေလးငယ္ေတၾဟာ ေနထုိင္္မႁဘဝ အေဴခအေနေတၾအရေရာ၊ လုပ္ငန္းခၾင္ေတၾမႀာပၝ ပံုစံအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ အခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္ခံေနရတာ ေတၾႚရႀိခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ ယူနီဆက္အဖၾဲႚဟာ ကေလးငယ္ေတၾရဲ့အခၾင့္အေရးကုိ ကာကၾယ္ေပးႎုိင္ေအာင္နဲႛ HIV/ AIDS ကူးစက္ခံရမႁမရႀိေအာင္ ေစာင့္ေရႀာက္ႎုိင္ဖုိႛတုိႛအတၾက္ ရန္ကုန္နဲႛ မႎၩေလး႓မိႂႚတုိႛမႀာ လူမႁေရးနဲႛ ဘာသာေရး အဖၾဲႚအစည္းေတၾက ပုဂိၢႂလ္ေတၾကုိလည္း သင္တန္းေတၾ ေပးခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

ဒီအေတာအတၾင္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ကေလးငယ္ေတၾရဲ့ ပညာေရး၊ HIV/ AIDS ေရာဂၝေဘးက အကာအကၾယ္ေပးေရးနဲႛ အခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံရမႁေတၾကုိ ကာကၾယ္ေရးတုိႛကုိ ကုလသမဂၢရဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္နဲႛအညီ အမဵိႂးသား စီမံကိန္းတရပ္ေရးဆၾဲလဵက္ရႀိတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊ ဒီအစီအစဥ္ကုိ ၁၀ႎႀစ္အတၾင္း ႓ပီးေဴမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိႛ ကုလသမဂၢက ရည္မႀန္းထားပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔