ေကအိုင္အိုႎႀင့္ စစ္အစိုးရ နယ္ဴခားတပ္ကိစၤ နားလည္မႁတည္ေဆာက္

ကခဵင္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႚ KIO အေနနဲႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ဝန္႒ကီးဗိုလ္ခဵႂပ္သိန္းေဇာ္နဲႛ ေတၾႚဆံုဴခင္းဟာ အဴပန္အလႀန္ နားလည္မူယူတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ KIO အဖၾဲႚက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။
2010-04-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
KIO အဖၾဲႚ ဌာနခဵႂပ္တည္ရႀိရာ လိုင္ဇာ႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပသည့္ ကခဵင္ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ ႎႀစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတၾင္ စစ္ေရးဴပေနေသာ KIA တပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: kachinstate.com)
KIO အဖၾဲႚ ဌာနခဵႂပ္တည္ရႀိရာ လိုင္ဇာ႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပသည့္ ကခဵင္ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ ႎႀစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတၾင္ စစ္ေရးဴပေနေသာ KIA တပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: kachinstate.com)
(Photo: kachinstate.com)

စစ္အစိုးရအဆိုဴပႂထားတဲ့ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ ဖၾဲႚစည္းေရး ေနာက္ဆံုးရက္ ဧ႓ပီလ ၂၈ရက္ေနႛမႀာ KIO အဖၾဲႚ ဥကၠႉ ဦးေဇာင္းဟရားနဲႛ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၝက္တာလာဂဵနဲႛအဖၾဲႚ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚ၊ မပခ စစ္ဌာနခဵႂပ္ မႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္သိန္းေဇာ္နဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီေတၾႚဆံုပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး KIOအဖၾဲႚရဲ့ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ တၾဲဖက္အတၾင္းေရးမႀႃး ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဆင္ဝၝးက ခုလုိေဴပာပၝတယ္။

“သူကေတာ့ ကခဵင္ဴပည္နယ္နဲႛ ဆိုင္တဲ့ ဝန္႒ကီး၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္သားဆိုေတာ့ အခုလက္ရႀိ က႗န္ေတာ္တိုႛနဲႛ အစိုးရနဲႛ ေဆၾးေႎၾးေနတဲ့ အေဴခအေနေပၞမႀာ သူက ဘာမဵား အကူအညီ ေပးနိုင္မလဲဆိုတဲ့ အလၾတ္သေဘာနဲႛ ဒီလိုပဲ ေဆၾးေႎၾးဳကတာပၝ။ ေဴပာဆိုဳကတာေပၝ့။ ေဆၾးေႎၾးတဲ့အဆင့္ေတာင္ မဟုတ္ပၝဘူး။ ေဴပာဆိုဳကတာပၝ။ သူနဲႛေတာ့ ဘာရလဒ္ရယ္လိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ဒၝမဵိႂးမရႀိပၝဘူး။ အခဵင္းခဵင္း က႗န္ေတာ္တိုႛကလည္း က႗န္ေတာ္တိုႛ သေဘာထားကို နားလည္မႁေပၝ့ေလ၊ နားလည္မႁ တည္ေဆာက္တဲ့ သေဘာပၝပဲ။ သူလည္း က႗န္ေတာ္တိုႛ အေဴခအေန ဘယ္လိုမဵိႂး ရႀိတယ္။ သူလက္မခံတဲ့ အေနအထားက ဘာေဳကာင့္ ဘယ္လိုဆိုတဲ့ ဥစၤာကို အခဵင္းခဵင္း ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း နားလည္မႁရႀိေအာင္ ေဴပာဳကတဲ့ သေဘာပၝပဲ။ သူနဲႛ တခုခု ဟို အေဴဖထုတ္တာမဵိႂးေတာ့ မရႀိပၝဘူး။”

KIO အဖၾဲႚအေနနဲႛ စစ္အစိုးရအဆိုဴပႂခဵက္မဵားကို လက္မခံႎိုင္ေဳကာင္း ရႀင္းလင္းဴပခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ စစ္အစိုးရဖက္က အဆိုဴပႂခဵက္ကို လက္မခံရင္ ဧ႓ပီလ ၂၈ရက္ေနႛ ေနာက္ပိုင္းမႀာ မတရားအသင္း ေဳကညာမယ္ဆိုတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဘာမႀ ထပ္မံ ေဴပာဆိုဴခင္း မဴပႂဘူးလိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

“အဲလိုအေဴခအေနေတာ့ မရႀိပၝဘူးခင္ဗဵ။ ဟုတ္ကဲ့၊ မရႀိဘူးဆိုတာထက္ အဲဒီ အစီအစဥ္ ရႀိမဲ့ရက္ကို မေဴပာပၝဘူး အခုေတာ့။”

စစ္အစိုးရအဆိုဴပႂထားတဲ့ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ ဖၾဲႚစည္းေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚမဵားကို စဥ္းစားဖိုႛ အခဵိန္ထပ္တိုးေပးတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛလည္း မသိေဳကာင္း ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။ KIO အဖၾဲႚနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္သိန္းေဇာ္ဟာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအ႓ပီး ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ တာဝန္ယူမဲ့သူလိုႛ တစ္ေဴပးေနသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။

KIO အဖၾဲႚကို စစ္အစိုးရရဲ့ အဆိုဴပႂခဵက္ကို လက္ခံဖိုႛ ဗိုလ္ခဵႂပ္ သိန္းေဇာ္က ဖိအားေပးဴခင္း မဴပႂဘူးလိုႛလည္း သိရႀိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔