အေဴခခံဥပေဒကို ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္တဲ့ ႒ကိႂးပမ္းတာ အစိုးရက သည္းခံမႀာမဟုတ္

ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒနဲႛ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္ေအာင္ ဒၝမႀမဟုတ္ အေႎႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့ ဘယ္လို႒ကိႂးပမ္းမႁမဵိႂးကိုမႀ အစိုးရက သည္းခံမႀာ မဟုတ္ဘူးလိုႛ စစ္အစိုးရ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေကဵာ္ဆန္းက ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။
2008-08-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေကဵာ္ဆန္း သတင္းစာရႀင္းလင္ပၾဲ တခုတၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံု (မႀတ္တမ္းပံု) ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေကဵာ္ဆန္း သတင္းစာရႀင္းလင္ပၾဲ တခုတၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံု (မႀတ္တမ္းပံု) ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ႎိုင္ငံေရးလမ္းညၿန္အစီိအစဥ္ရဲႚ ပဥၤမေဴမာက္ ေဴခလႀမ္းအဴဖစ္ ၂၀၁၀ ခုမႀာ ပၝတီစံု ေရၾးေကာက္ပၾဲ ကဵင္းပမႀာဴဖစ္႓ပီး ႎိုင္ငံေရးပၝတီေတၾ ဖၾဲႛစည္းထူေထာင္ေရး၊ ေရၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ပၝဝင္ယႀဥ္႓ပိႂင္ေရးနဲႛ စည္းရံုးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒေတၾ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းေတၾကို ဴပဌာန္းသၾားမယ္လိုႛ ေဴပာဳကားတဲ့အေဳကာင္း ဒီေနႛထုတ္ ဴမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

အစိုးရနဲႛ ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒကို လိုလားသူဴဖစ္ဴဖစ္ ဆန္ႛကဵင္သူဴဖစ္ဴဖစ္ ဥပေဒနဲႛ အညီ တန္းတူအခၾင့္အေရးေပးထားတယ္လိုႛ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းက ေဴပာပၝတယ္။

ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကဵခံေနရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ အရင္ကရႀိတဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ထံုးအတိုင္းပဲ ေဆၾးေႎၾးမယ္လိုႛလည္း သူက ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲႛ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီက ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္တဲ့အတၾက္ ေကဵးဇူးတင္ရႀိေဳကာင္း ေဴပာဳကားတယ္လိုႛ သတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရံုးနဲႛ ပံုမႀန္ဆက္ဆံမယ္လိုႛ စစ္အစိုးရက ထပ္မံအတည္ဴပႂ ေဴပာဳကားတဲ့အတၾက္ ေကဵနပ္အားရတဲ့အေဳကာင္းနဲႛ လာေရာက္တဲ့ ခရီးစဥ္တိုင္း သိသာထင္ရႀားတဲ့ ရလာဒ္ထၾက္ေပၞလာေအာင္ တိုက္တၾန္းေနရတဲ့အေဳကာင္း မစၤတာဂမ္ဘာရီက ေဴပာဳကားသၾားတယ္လိုႛ ဴမန္မာ့အလင္းမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔