ပဵဥ္းမနား ေနဴပည္ေတာ္ကို ႓မိႂႚသစ္တည္ေဆာက္ရန္ ေဴမေနရာမဵားခဵေပးမည္

2006-10-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ပဵဥ္းမနား ေနဴပည္ေတာ္ကုိ ႓မိႂႚေတာ္အဂႆၝရပ္ေတၾနဲႛအညီ ႓မိႂႚကၾက္သစ္၊ အဆင့္ဴမင့္ေစဵး၊ ပၾဲ႟ုံတန္း၊ အေဝးေဴပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းေတၾ တည္ေဆာက္ဖုိႛအတၾက္ ေဴမေနရာေတၾကုိ အခေဳကးေငၾ မသတ္မႀတ္ေသးပဲ ခဵေပးဖုိႛ ဴပင္ဆင္ေနေပမဲ့ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾက စိတ္မဝင္စားတဲ့အေဳကာင္း RFAက စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

ေဴမကၾက္ေတၾကုိ ေစဵးမသတ္မႀတ္ပဲ ခဵေပးဖုိႛ ေလ႖ာက္လၿာေတၾ ေခၞယူေနေပမယ့္ အခုထိ ေနဴပည္ေတာ္ ႓မိႂႚေတာ္သစ္က ေဴမကၾက္ေတၾကုိ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾက စိတ္ဝင္စားတာ မရႀိေသးဘူးလုိႛလည္း ပဵဥ္းမနားေဒသခံေတၾက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

႓မိႂႚကၾက္သစ္အတၾက္ ေဴမေနရာသစ္ေတၾခဵေပးမယ့္အခၝမႀာ ေပ ၁၂၀ ပတ္လည္၊ ေပ ၁၀၀ ပတ္လည္နဲႛ ေပ ၈၀ပတ္လည္ ေဴမကၾက္ေပၝင္း ၄,၀၀၀ ကုိ ခဵေပးမႀာ ဴဖစ္သလုိ အဲဒီေဴမကၾက္ေတၾ အတၾက္ ေစဵးႎႁန္းကုိလည္း သတ္မႀတ္ထားတာ မရႀိေသးဘူးလုိႛ ေနဴပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေဴပာပၝတယ္။

စည္ပင္သာယာတာဝန္ရႀိသူ။ ။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေလာေလာဆယ္ စိစစ္႓ပီးေတာ့ လက္ခံထားတာေပၝ့ေနာ္၊ စိစစ္လက္ခံထား႓ပီးေတာ့ လူ႒ကီးဆီ တင္ေပးလိုက္တယ္၊ လူ႒ကီးက စိစစ္႓ပီး မႀတ္တမ္းတင္ထားပၝဆို႓ပီးေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ သိမ္းထားေပးတာေပၝ့၊

သူတိုႛေဴပာတဲ့အခဵိန္၊ သူတိုႛေခၞတဲ့အခဵိန္မႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛ ခဵေပးမႀာပဲေလ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛေတာ့ ေဴပာလိုႛ မရဘူးခင္ဗဵ၊ ေငၾေဳကးကလည္း သတ္မႀတ္မထားေသးပၝဘူး၊ သတ္မႀတ္မထားေသးဘူးဆိုတာ ေနာက္ပိုင္းကဵရင္ေတာ့ သတ္မႀတ္မႀာေပၝ့၊ ေလာေလာဆယ္မႀာ ေငၾေဳကးေတာ့ မသတ္မႀတ္ရေသးပၝဘူး။

က႗န္ေတာ္တိုႛဆီမႀာ ေလ႖ာက္လၿာ ေလ႖ာက္လိုက္႓ပီးလိုႛရႀိရင္ ဥပမာ ကဵ႓ပီေပၝ့ေနာ္၊ ကဵတယ္ဆိုရင္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဴမကၾက္ေတၾကို ဒီအကၾက္က ေပ၈၀က ဘယ္ေလာက္၊ ေပ၁၀၀က ဘယ္ေလာက္၊ ေပ၁၂၀က ဘယ္ေလာက္ ဆို႓ပီးေတာ့ သံုးမဵိႂး သတ္မႀတ္ေပးမယ္၊ အဲဒီအတိုင္း ေငၾသၾင္းလိုက္ေပၝ့ေနာ္၊ ေဴမတန္ဖိုးကို သၾင္းလိုက္၊ သၾင္းလိုက္႓ပီးလိုႛရႀိရင္ သံုးလအတၾင္းမႀာ စေဆာက္ရမယ္။

သံုးလ စေဆာက္႓ပီးရင္ တႎႀစ္အတၾင္းမႀာ အ႓ပီးေဆာက္ရမယ္၊ တႎႀစ္အေတာအတၾင္းမႀာ မ႓ပီးလိုႛရႀိရင္ က႗န္ေတာ္တိုႛဆီက ဘာသတ္မႀတ္ ေလဵာ္ေဳကးမႀ မရႀိဘဲ ဴပန္သိမ္းမယ္လိုႛ ေဴပာတာခင္ဗဵ။

ေလာေလာဆယ္မႀာ ႓မိႂႚကၾက္သစ္အတၾက္ ေဆာက္လုပ္ရမယ့္ အိမ္ပုံစံကုိ ၁၀မဵိႂးမက သတ္မႀတ္ထား႓ပီး၊ ေနဴပည္ေတာ္ ႓မိႂႚကၾက္သစ္မႀာ လာေရာက္ေနထုိင္သူေတၾဟာ စစ္အစုိးရက သတ္မႀတ္ထားတဲ့ ပုံစံအတိုင္း အိမ္ေတၾေဆာက္လုပ္ရမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း အဲဒီ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီ တာဝန္ရႀိသူက ေဴပာပၝတယ္။

တကယ္လုိႛ ေဴမကၾက္ရယူပီးရင္ သုံးလအတၾင္း သတ္မႀတ္ပုံစံအတုိင္း ေနအိမ္ေတၾကုိ ေဆာက္လုပ္ရမႀာ ဴဖစ္သလုိ၊ တႎႀစ္အတၾင္း အိမ္မေဆာက္ႎုိင္တဲ့ ေဴမကၾက္ေတၾကုိ ဴပန္လည္သိမ္းယူမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း အဲဒီတာဝန္ခံက ေဴပာပၝတယ္။

ေနဴပည္ေတာ္ ႓မိႂႚကၾက္သစ္မႀာပဲ အဆင့္ဴမင့္ေစဵး၊ အေဝေဴပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းေတၾ ေဆာက္လုပ္ေတာ့မႀာ ဴဖစ္ပီး အဲဒီေဴမကၾက္ေတၾကုိလည္း ေစဵးႎႁန္းမသတ္မႀတ္ပဲ စည္ပင္သာယာက သတ္မႀတ္ထားတဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾအတုိင္း ပဵဥ္းမနားေနဴပည္ေတာ္မႀာ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁေတၾ လုပ္ဳကဖုိႛ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကုိ စစ္အစုိးရက ဖိတ္ေခၞေနပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾဘက္က စိတ္ဝင္စားတာ မရႀိေသးဘူးလုိႛ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။ ေဴမကၾက္ေတၾကုိ ခဵေပးတဲ့အခၝမႀာ ေဴမ႟ုိင္းေဖာ္ထုတ္ခ ကုန္ကဵစရိတ္ေလာက္ပဲ အစုိးရကုိ ေငၾသၾင္းရမႀာဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း ေနဴပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးတာဝန္ခံ လူ႒ကီးတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

စစ္အစုိးရက ဴမန္မာဴပည္သူလူထုကုိ ပဵဥ္းမနားေနဴပည္ေတာ္မႀာ ႓မိႂႚကၾက္သစ္ ေနအိမ္ပုံစံသစ္ေတၾအတုိင္း လာေရာက္ေနထုိင္ဖုိႛနဲႛ အဆင့္ဴမင့္ေစဵး႒ကီးေတၾ၊ Shopping Complex ႒ကီးေတၾ ၊ အေဝးေဴပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းေတၾ ေဆာက္လုပ္ေပးမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ႓မိႂႚေတာ္သစ္အတၾက္ ေဳကညာေနပၝတယ္။

စစ္အစုိးရအေနနဲႛ ပဵဥ္မနား႓မိႂႚေတာ္သစ္မႀာ ၈ လမ္းသၾား၊ ၆ လမ္းသၾား၊ ၄ လမ္းသၾား လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းေတၾ ခဵမႀတ္ေနသလုိ၊ လ႖ပ္စစ္မီးရရႀိေရး၊ ေကဵာင္း၊ ေစဵး၊ ရဲစခန္း၊ ေဆး႟ုံ၊ အားကစားကၾင္းနဲႛ ပန္းဴခံ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတၾကုိပၝ အပူတဴပင္း စီစဥ္ေဆာင္႟ၾက္ေနတယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔